torna

Funcions

El Servei d'Assessorament Lingüístic i Documental té per funcions:

  • Coordinar i distribuir la correcció i traducció dels textos de la Conselleria de Presidència.
  • Assessorar en matèria lingüística els òrgans de la Conselleria de Presidència.
  • Fixar, sobre la base del Llibre d'estil del Govern de les Illes Balears, els criteris específics de disseny i redacció dels documents de la Comunitat Autònoma.