torna

Funcions

Planificació i ordenació dels sectors de les comunicacions i de les noves tecnologies de la informació; sistemes d'informació, recursos tecnològics i serveis informàtics i telemàtics de l'Administració de la Comunitat Autònoma; funcions d'encàrrec del tractament de les dades personals en relació amb aquests sistemes, recursos i serveis; planificació i ordenació dels sectors de les telecomunicacions, radiodifusió televisiva i sonora; lideratge i impuls de la societat digital, incloent-hi la capacitació i la formació de la ciutadania en competències digitals; establiment, direcció i coordinació de programes per al desenvolupament de la societat digital en coordinació amb altres administracions; impuls de la creació i la gestió de noves infraestructures digitals que fomentin el desenvolupament de la societat digital; impuls i coordinació de la implantació de l'administració electrònica; seguretat de la informació dels recursos tecnològics i promoció de la cultura de la ciberseguretat a la societat de les Illes Balears, incloent-hi ciutadans, administracions i empreses; simplificació i racionalització dels processos administratius; gestió del Registre electrònic general i coordinació i ordenació de les oficines d'assistència en matèria de registres, la gestió documental i el funcionament de l'Arxiu del Govern de les Illes Balears, que inclou l'electrònic; modernització i atenció i informació ciutadana.