torna

Detall de la notícia

CONVOCATÒRIA DE PROVES DE GENER DE 2024: ADAPTACIÓ DE LES CONDICIONS DE LA PROVA

PERSONES AMB UNA DISCAPACITAT IGUAL O SUPERIOR AL 33 %

Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 % reconeguda legalment que vulguin sol·licitar l'adaptació de les condicions de la prova han de presentar un informe expedit per la Direcció General d'Atenció a la Dependència. Aquest informe s'ha de sol·licitar en una de les delegacions del Servei de Valoració i Orientació de la Discapacitat i la Dependència o del Servei d'Atenció a la Discapacitat:

  • Palma: av. de Gabriel Alomar, 33 i c. de Joan Crespí, 11
  • Manacor: c. de Mossèn Andreu Pont, 4, local 2. Tel.: 971 17 76 63
  • Inca: c. de Ramon Llull, 73, baixos (antic edifici de l'ONCE). Tel.: 971 17 78 99
  • Maó: av. de Vives Llull, 42. Tel.: 971 17 60 31
  • Eivissa: c. del Bisbe Abad i Lasierra, 47. Tel.: 971 17 71 42

 

En el moment de la inscripció, s'ha de presentar l'informe esmentat o bé còpia del document que acrediti que s'ha sol·licitat aquest informe d'adaptació i l'autorització de consulta de l'informe d'adaptació de les condicions de la prova de llengua catalana.

En el cas que no autoritzeu la consulta de l'informe d'adaptació de les condicions de la prova de llengua catalana, heu de presentar l'informe de la Direcció General d'Atenció a la Dependència en un termini de deu dies hàbils des de l'acabament del termini d'inscripció.

PERSONES AMB TRASTORN DE DISLÈXIA O TDA

Les persones que tenguin diagnosticat un trastorn de la lectoescriptura (dislèxia) o trastorn per dèficit d'atenció (TDA) han de presentar un informe d'una entitat competent en què es reconegui aquesta condició.

IMPORTANT!

En cap cas l’adaptació de les condicions de la prova comporta una modificació dels objectius, de les habilitats i competències lingüístiques que s’hi avaluen ni dels continguts de la prova. Totes les proves que es facin en aquestes condicions especials es qualificaran d’acord amb els mateixos criteris d’avaluació que per a la resta d’examinands.

L'adaptació de les condicions de la prova s'ha de sol·licitar en formalitzar-se la inscripció i presentar l'informe corresponent en el termini establert. En cas contrari, les persones que hagin sol·licitat adaptació de les condicions de la prova constaran com a inscrites, però el tribunal no atendrà la petició d'adaptació.

Si en convocatòries anteriors de proves la persona interessada ja ha presentat alguns dels documents requerits i encara no han caducat, aquests no s'han de presentar novament i en la sol·licitud d'inscripció s'ha d'indicar de quins documents es tracta i en quina convocatòria es van presentar.

Consultes i incidències sobre la inscripció: provescatala@dgpoling.caib.es

Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h