torna

Detall de la notícia

Imatge 5833164

Convocatòria d'ajuts de promoció de l'excel·lència acadèmica per a alumnes que hagin finalitzat estudis oficials d'Ensenyaments Artístics Superiors durant el curs acadèmic 2021-2022

NOVETATS

21/12/2023 - Resolució del conseller d'Educació i Universitats per la qual es concedeix l’ajut de promoció de l’excel·lència acadèmica per a alumnes que hagin finalitzat els estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors durant el curs acadèmic 2021-2022

9/11/2023 - Proposta de Resolució del director general d’Universitats i Ensenyaments Artístics Superiors per la qual es concedeixen els ajuts de promoció de l’excel·lència acadèmica per a alumnes que hagin finalitzat els estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors durant el curs acadèmic 2021-2022.

  • Termini d'al·legacions: Des del 10 de novembre fins al 23 de novembre de 2023, ambdós inclosos.

 

9/11/2023 - Diligència per fer constar que en data 9 de novembre de 2023 s’ha publicat a la pàgina web de la Direcció General d’Universitats i Ensenyaments Artístics superiors la Proposta de Resolució del director general d’Universitats i Ensenyaments Artístics Superiors per la qual es concedeixen els ajuts de promoció de l’excel·lència acadèmica per a alumnes que hagin finalitzat els estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors durant el curs acadèmic 2021-2022.

29/09/2023- Publicació de l’Informe relatiu a la manca de documentació o als defectes de les sol·licituds" presentades per els ajuts de promoció de l’excel·lència acadèmica per a alumnes que hagin finalitzat els estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors durant el curs acadèmic 2021-2022.

  • Termini d'esmena: Des del 2 d’octubre fins al 16 d’octubre de 2023, ambdós inclosos.
  • Important ! Només s'admetrà aquella documentació que es presenti a qualssevol de les dependències que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, tal com s'estableix en el punt 12.3 de la convocatòria. El correu electrònic NO ÉS un mitjà vàlid de presentació ni registre de documentació.
  • Termini d'al·legacions: Des del 2 d’octubre fins al 16 d’octubre de 2023, ambdós inclosos.
  • Tant la documentació per esmenar les sol·licituds com les al·legacions s'han de presentar de manera presencial, fent servir el model genèric com telemàtica, dins els terminis establerts, mitjançant el tràmit telemàtic habilitat a la Seu Electrònica CAIB, per a accedir als tràmit es pot clicar aquí o bé al final de la pàgina clicant a l'enllaç corresponent.

 

29/09/2023 - Diligència per fer constar que en data 29 de setembre de 2023 s’ha publicat a la pàgina web de la Direcció General d’Universitats i Ensenyaments Artístics superiors l’Informe relatiu a la manca de documentació o als defectes de les sol·licituds d’ajuts.

-----

En el BOIB número 119, de 29 d'agost de 2023, s’ha publicat la Resolució del conseller d’Educació i Universitats d'11 d’agost de 2023 per la qual es convoquen ajuts de promoció de l’excel·lència acadèmica per a alumnes que hagin finalitzat els estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors durant el curs acadèmic 2021-2022.

Objecte

L’objecte d’aquesta Resolució és aprovar la convocatòria i el procediment de concessió de tres ajuts d’excel·lència acadèmica per a alumnes de les Illes Balears que hagin finalitzat els estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors a qualsevol centre espanyol durant el curs acadèmic 2021-2022.

Persones beneficiàries

1. Poden beneficiar-se de les ajudes previstes en aquesta Resolució les persones que hagin finalitzat els estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors a qualsevol centre espanyol durant el curs acadèmic 2021-2022.

2. En el marc d’aquesta convocatòria no es pot atorgar més d’una ajuda per sol·licitant.

Requisits generals i exclusions

1. Per obtenir l’ajut s’han de complir els requisits generals següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola, d’algun estat membre de la Unió Europea o persones estrangeres no comunitàries, en aquest cas, sempre que acreditin la condició de residents. Queden excloses de concórrer-hi les que es trobin en situació d’estada.

b) Tenir el domicili a les Illes Balears. A aquest efecte, s’entén que tenen el domicili a les Illes Balears les persones que tenen veïnatge administratiu a qualsevol dels municipis de les Illes Balears.

c) Haver finalitzat els estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors en algun centre espanyol durant el curs acadèmic 2021-2022. Als efectes d’aquesta convocatòria, s’entén que un estudiant ha finalitzat els estudis si ha superat tots els crèdits que componen el pla d’estudis i ha abonat, si escau, les taxes corresponents per a l’expedició del títol.

2. Per obtenir l’ajuda, els sol·licitants han d’acreditar una nota mitjana igual o superior a 9,00 punts, expressada en una escala de l’1 al 10 amb dos decimals.

3. Resten excloses d’aquesta convocatòria:

a) Les persones que hagin cursat ensenyaments universitaris de grau.

b) Les persones que hagin cursat estudis corresponents a títols propis de les universitats.

c) Les persones que hagin obtingut el títol dels ensenyaments artístics superiors a partir d’adaptacions de títols corresponents a ordenacions anteriors (LOGSE).

d) Les persones que hagin obtingut el títol dels ensenyaments artístics superiors pel reconeixement de crèdits mitjançant l’acreditació d’assignatures superades en altres plans d’ensenyaments artístics oficials, així com pel reconeixement de crèdits procedents d’ensenyaments artístics conduents a l’obtenció d’altres títols, o per l’experiència laboral o professional, sempre que el nombre de crèdits reconeguts excedeixi els 30 crèdits ECTS.

e) Les persones en les quals es doni alguna de les circumstàncies establertes en l’article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, que prohibeixen ser beneficiàries de les subvencions que regula aquesta Llei.

Sol·licitud

Les persones interessades que vulguin obtenir l’ajut de promoció de l’excel·lència acadèmica han de presentar el model de sol·licitud (annex 2) emplenat i signat adequadament. A la sol·licitud s’hi han de fer constar les subvencions o els ajuts obtinguts per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públic o privat nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, o hi ha de figurar una declaració expressa de no haver-ne sol·licitat cap. La persona sol·licitant ha de declarar les situacions noves que es puguin produir pel que fa al cas mitjançant un escrit presentat a la Direcció General d’Universitats i Ensenyaments Artístics Superiors en el termini de quinze dies comptadors des de la data en què se li concedeixi la subvenció o presenti noves sol·licituds d’ajuts.

Les persones interessades podran presentar les sol·licituds de forma electrònica mitjançant el tràmit telemàtic que estarà disponible a la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (seuelectronica.caib.es).

Les sol·licituds també es podràn presentar al registre de la Conselleria d'Educació i Universitats, o a qualsevol de les dependències que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La sol·licitud s'ha d'adreçar a la Direcció General d’Universitats i Ensenyaments Artístics Superiors de la Conselleria d'Educació i Universitats.

Si la sol·licitud s’envia per correu postal, s’ha de presentar en un sobre obert perquè l’exemplar destinat a la Conselleria d’Educació i Universitats es dati i segelli, d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que regula la prestació dels serveis postals (BOE núm. 313, de 31 de desembre, i suplement en català núm. 1, de 20 de gener de 2000). En cas que l’oficina de Correus no dati ni segelli la sol·licitud, s’ha d’entendre com a data vàlida de presentació la d’entrada al registre de la Conselleria d’Educació i Universitats.

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds és de vint dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud

a) L'imprès de sol·licitud (annex 2) degudament emplenat i signat per la persona sol·licitant.

b) Fotocòpia del passaport, com a documentació acreditativa de la identitat per als estrangers que es trobin a l’estat espanyol, en el cas de no disposar de DNI o NIE.

c) Fotocòpia del passaport i de la targeta de residència: en el cas d’alumnes estrangers no comunitaris.

d) En el cas que no s'autoritzi l'Administració a comprovar les dades d'empadronament, un certificat d'empadronament que acrediti el veïnatge administratiu del sol·licitant a un municipi de les Illes Balears.

e) Certificat acadèmic complet, original o fotocòpia compulsada, en què constin totes les assignatures cursades durant la titulació, amb el nombre de crèdits, les qualificacions obtingudes, la nota mitjana de l’expedient acadèmic i la taxa d’eficiència definida en el Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

La nota mitjana s’ha de calcular d’acord amb el sistema de qualificacions establert en l’esmentat Reial decret 1614/2009, de 26 d’octubre.

Els exemplars impresos de documents electrònics únicament són vàlids si tenen el corresponent codi segur de verificació (CSV), que permet comprovar la integritat i la veracitat del document.

f) Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries (annex 3),del compte del qual l’alumne és titular o cotitular degudament emplenada i signada pel sol·licitant.

g) Qualsevol altre document que l’Administració sol·liciti perquè el considera necessari per verificar el compliment i l’efectivitat de les condicions de concessió de l’ajut.

Tota la informació relacionada amb aquest procediment es pot consultar en els documents i enllaç adjunts.