torna

Detall de la notícia

Sisè Informe de compliment de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries

El Govern espanyol va ratificar la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries (CELROM) el 2 de febrer de 2001. Està previst que els governs dels estats que han ratificat la CELROM hagin d'enviar cada cinc anys al Consell d'Europa un informe sobre les mesures que han pres per complir els compromisos contrets amb la ratificació. Aquest informe, entre altres documents, serveix al Comitè d'Experts previst en l'article 17 de la Carta per emetre els seus informes d'avaluació, que eleva al Comitè de Ministres del Consell d'Europa, i també serveix per elaborar les recomanacions que el Comitè de Ministres adopta i fa arribar als governs dels estats de forma periòdica.

A fi d'elaborar el seu informe, el Govern espanyol demana informes previs als governs de les comunitats autònomes amb llengua pròpia oficial diferent del castellà segons els respectius estatuts. El Govern de les Illes Balears, mitjançant la Direcció General de Política Lingüística, ha redactat el Sisè Informe de compliment de la CELROM a les Illes Balears corresponent al període 2017-2021.

Aquest mes de maig, el Govern de les Illes Balears, la Generalitat de Catalunya i la Generalitat Valenciana varen trametre conjuntament els informes respectius al Consell d'Europa.