torna

Detall de la notícia

CRITERIS DE CORRECCIÓ DE L'EXPRESSIÓ ESCRITA

En els texts escrits que els examinands elaboren s’avaluen els aspectes següents:

 

Adequació

 • S’avalua si el text conté tots els elements requerits i en l’ordre adequat.
 • S’avalua si el text acompleix la tasca proposada: el contingut és adequat a la finalitat i a la situació.
 • S’avalua si el registre és adequat al tipus de text i a la situació comunicativa. 
 • S’avalua l’ús adequat de les convencions gràfiques segons el nivell: majúscules i minúscules, abreviacions, puntuació convencional...

 

Coherència

 • S’avalua si les idees expressades són clares i estan estructurades. 
 • S’avalua si hi ha tota la informació necessària d’acord amb la tasca proposada. No és contradictòria, ni repetitiva, ni irrellevant. 
 • S’avalua si el text està ordenat de manera lògica.

 

Cohesió

 • S’avalua si el text presenta els connectors i els mecanismes de cohesió adequats: articles, pronoms, preposicions, adverbis, conjuncions, temps verbals, concordances... 
 • S’avalua si el text està puntuat correctament, de manera que es pugui llegir amb comoditat i agilitat.

 

Repertori

 • S’avaluen la varietat i la precisió lèxiques.  
 • S’avaluen els recursos lingüístics i estilístics: sinonímia, antonímia, locucions, frases fetes... 
 • S’avalua el grau de risc assumit per l’examinand i la naturalitat en l’ús.

 

Correcció

S’avalua la correcció ortogràfica, morfosintàctica i lèxica.

 

CRITERIS DE RECOMPTE DE PARAULES

 • La mateixa errada en una paraula que es repeteix compta només una vegada: *ciencia... *ciencia (1 errada).
 • El mateix tipus d’errada en paraules diferents compta cada vegada: *tenía... *volía (2 errades).
 • Diverses errades en una paraula compten només com una errada: *pasetjar (1 errada).
 • Pel que fa al recompte de paraules:

 

 • la casa → 2 paraules
 • l’escola → 2 paraules
 • penya-segat → 2 paraules
 • donar-nos-en → 3 paraules
 • els antropònims no es compten ni es corregeixen
 • les dades personals no es compten
 • els topònims catalans sí que es compten