torna

Detall de la notícia

INSTRUCCIONS PER ALS EXAMINANDS DE LES PROVES ESCRITES DE LLENGUA CATALANA

Els examinands han d’haver comprovat a quin centre i a quina hora estan convocats per fer la prova.

Abans de la prova

 • S’ha de mostrar el DNI o el NIE a l’ajudant de coordinació per entrar al centre, i al responsable de la prova, per entrar a l’aula. Les persones que no es puguin identificar amb un document d’identitat no podran fer la prova.
 • Tampoc no podran fer la prova les persones que no constin com a admeses.
 • Els examinands que hagin estat diagnosticats de COVID-19, encara que siguin asimptomàtics, i els que tenguin símptomes compatibles amb la malaltia han de fer servir màscara, preferiblement FFP2.
 • S’han de desconnectar els telèfons mòbils, que no poden quedar damunt la taula. Tampoc no es poden dur rellotges intel·ligents. Durant els descansos (nivells B2, C1 i C2), els examinands no poden sortir de l’aula amb el telèfon mòbil.
 • Es recomana portar un rellotge de polsera per controlar el temps de durada de la prova.

 

Durant la prova

 • Damunt la taula només hi ha d’haver el DNI o NIE, l’examen i el full de respostes.
 • L’examen s’ha de fer amb bolígraf blau o negre i no es pot usar llapis ni bolígraf vermell. Tampoc no es pot usar corrector.
 • Els examinands han de fer servir el material propi, que no es pot compartir.
 • Després de repartir els fulls de respostes i d’explicar les instruccions, ja no pot entrar ningú a l’aula (llevat dels casos autoritzats pels coordinadors).
 • Ni durant la prova ni durant els descansos els examinands poden sortir del centre on es du a terme la prova. Si algú surt del centre, es considerarà que ha abandonat la prova i no podrà tornar a accedir a l’aula.
 • Si algú es vol retirar, ho ha de fer constar en el full de dades personals i signar-lo.
 • Durant la prova, no es pot sortir de l’aula per anar al bany, llevat que sigui una urgència.
 • En cas de necessitar un certificat d’assistència, s’ha de sol·licitar al responsable d’aula.
 • El responsable d’aula anirà avisant diverses vegades en veu alta del temps que falti per acabar cada àrea.
 • El nom dels examinands no pot constar en els exercicis.
 • Les respostes incorrectes o en blanc no descompten.
 • Per anul·lar una resposta, consultau les instruccions de darrere el full de respostes.
 • Per fer esborranys o apuntar les respostes, es poden fer servir els fulls dels enunciats. A les proves dels nivells C1 i C2 es poden donar fulls en blanc per fer-hi esborranys. Al final de la prova, aquests esborranys s’han d’entregar al responsable d’aula perquè els destrueixi.
 • La lletra ha de ser clara i no ha de donar lloc a confusions. En cas de dubte, es considerarà error. En l’àrea d’expressió i interacció escrites es penalitza el fet d’escriure tot el text en lletra majúscula, i la resposta no pot sobresortir del requadre marcat.
 • Es considera que els examinands abandonen la prova en els casos següents:

 

a) Signar la diligència d’abandonament en qualsevol moment de la prova.

b) No presentar-se a l’hora indicada a la crida de l’inici de la prova.

c) No presentar-se a l’hora indicada a la crida de qualsevol àrea de què consta la prova.

 

 • L’abandonament de la prova suposa:

 

a) La qualificació de no presentat.

b) La pèrdua de la possibilitat de continuar fent-la.

c) La pèrdua del dret a l’avaluació de cap àrea.

d) La pèrdua del dret a sol·licitar la revisió o la reclamació de la qualificació de la prova.

 

 • Es considera frau durant el desenvolupament de la prova:

 

a) Tota comunicació entre els examinands.

b) L’ús de documents no autoritzats.

c) La suplantació de la personalitat.

d) Ús de qualsevol aparell electrònic

 

 • El frau durant la prova serà motiu de pèrdua del dret a continuar-la i del dret a l’avaluació de cap àrea.
 • El frau durant la prova serà sancionat amb la qualificació de no apte, sens perjudici de la responsabilitat que correspongui.

 

Durada de les proves

 

Nivell

Comprensió oral i comprensió escrita

Domini pràctic del sistema lingüístic

Descans

Expressió i interacció escrites

A2

60 min

45 min

B1

60 min

30 min

60 min

B2

60 min

30 min

15 min

80 min

C1

80 min

40 min

15 min

100 min

C2

80 min

40 min

15 min

120 min

LA

150 min

 

En acabar la prova


 • En acabar la darrera àrea de la prova (expressió escrita), l’examinand ha d’aixecar la mà perquè el responsable reculli el full de respostes. Després, ha de sortir de l’aula i abandonar el centre, a fi que no es produeixin aglomeracions de gent.
 • En cap cas, el formulari òptic de respostes no es pot treure fora de l’aula.

Nivell

Comprensió oral i comprensió escrita

Domini pràctic del sistema lingüístic

Descans

Expressió i interacció escrites

A2

60 min

45 min

B1

60 min

30 min

60 min

B2

60 min

30 min

15 min

80 min

C1

80 min

40 min

15 min

100 min

C2

80 min

40 min

15 min

120 min

LA

150 min