torna

Detall de la notícia

CONVOCATÒRIA DE PROVES DE MAIG 2023: PUBLICACIÓ DE LES LLISTES DEFINITIVES D'ADMESOS I EXCLOSOS

Publicació de les llistes definitives d’admesos i d’exclosos de les proves de llengua catalana de maig de 2023


  • Resolució de la directora general per la qual s’aproven les relacions definitives d’admesos i d’exclosos de les proves de maig de 2023
  • Annex 1. Relació definitiva d’admesos
  • Annex 2. Relació definitiva d’exclosos
  • Annex 3. Relació definitiva d’admesos amb adaptació de les condicions de la prova
  • Llista de motius d’exclusió

Consultau la llista definitiva d’admesos (annexos 1 i 3). Si no hi figurau, consultau la llista definitiva (annex 2) i el motiu d’exclusió. Trobareu tots aquests documents al final d’aquesta pàgina.

Les persones que no consten en la llista definitiva d’admesos no podran examinar-se.

 

INCORRECCIONS EN EL NOM

Revisau si el vostre nom hi consta escrit correctament; és a dir, si hi ha el nom complet i oficial, si l’ordre de nom i llinatges és el correcte, si els accents són els que pertoquen, etc. En cas que hi hagi alguna errada, comunicau-la a l’adreça electrònica provescatala@dgpoling.caib.es per poder-la corregir.

 

DEVOLUCIÓ DE TAXES

D’acord amb la base setena de la convocatòria de proves, únicament es pot sol·licitar la devolució de la taxa d’inscripció quan no s’hagi pogut formalitzar la matrícula per causa imputable a l’Administració, en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de les relacions definitives d’admesos i d’exclosos; és a dir, del 17 al 30 de maig. Aquest termini s’entén sens perjudici del que disposa l’article 66 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Consultau el procediment de devolució de pagaments indeguts a la Seu Electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.