torna

Detall de la notícia

CONVOCATÒRIA DE PROVES DE MAIG 2023: PUBLICACIÓ DE LES LLISTES PROVISIONALS D'ADMESOS I EXCLOSOS

Publicació de les llistes provisionals d’admesos i d’exclosos de les proves de llengua catalana de maig de 2023 

 • Resolució de la directora general per la qual s’aproven les relacions provisionals d’admesos i d’exclosos de les proves de maig de 2023
 • Annex 1. Relació provisional d’admesos
 • Annex 2. Relació provisional d’exclosos
 • Annex 3. Relació provisional d’admesos amb adaptació de les condicions de la prova
 • Llista de motius d’exclusió
 • Sol·licitud d’esmena de la inscripció a les proves de llengua catalana 

 

Consultau la llista provisional d’admesos (annexos 1 i 3). Si no hi figurau, consultau la llista provisional d’exclosos (annex 2) i el motiu d’exclusió. Trobareu tots aquests documents al final d’aquesta pàgina. 

Si no figurau en cap llista, consultau l’apartat «Persones que no consten en cap llista». 

TERMINI PER ESMENAR 

Del 25 d’abril al 2 de maig, ambdós inclosos. 

 

PROCEDIMENT D’ESMENA 

A. Formalització de més d’una inscripció 

Tal com estableixen les bases de la convocatòria de proves, només és possible inscriure’s a les proves d’un sol certificat. Les persones que hagin formalitzat més d’una inscripció, per esmenar han d’enviar un missatge electrònic a l’adreça provescatala@dgpoling.caib.es. Hi han d’indicar el nom complet, el DNI o NIE i el nivell al qual volen quedar inscrites. 

B. Acreditació de la situació de desocupació 

D’acord amb l’apartat 2.3 de la base tercera de la convocatòria de proves, la documentació que s’ha de presentar per acreditar estar en situació de desocupació és l’informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació del SOIB. Si d’acord amb els motius d’exclusió (annex 3) s’ha de presentar aquest document, s’ha d’enviar adjunt en un missatge electrònic a l’adreça provescatala@dgpoling.caib.es. S’hi ha d’indicar el nom complet i el DNI o NIE. 

C. Persones que no consten en cap llista 

Les persones que no consten ni en la llista d’admesos ni en la d’exclosos però van fer el pagament complet dins el termini d’inscripció (del 23 de març al 5 d’abril) mitjançant el tràmit telemàtic han de presentar la sol·licitud d’esmena (que hi ha al final d’aquesta pàgina) i el justificant de pagament de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB). 

Per a consultes sobre el justificant de pagament, us podeu posar en contacte amb l’ATIB al telèfon 971 22 85 10. 

Presentació de la documentació 

 • De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat. Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic. L’òrgan destinatari és la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura (DIR3: A04026906).
 • De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local. Si voleu presentar la sol·licitud directament a la Direcció General de Política Lingüística, l’oficina de registre i atenció a la ciutadania està ubicada al carrer d’Alfons el Magnànim, 29, 1r pis, porta 3 (sense cita prèvia). 

Consultau les oficines de registre 

 • Per correu postal. Heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació. 

En el cas que la documentació d’esmena es presenti en un registre que no sigui el de la Direcció General de Política Lingüística, s’ha d’enviar una còpia d’aquesta documentació dins el termini d’esmena a l’adreça electrònica provescatala@dgpoling.caib.es, per tenir constància que s’ha duit a terme el tràmit. 

D. Esmena de la resta de motius d’exclusió 

Per esmenar la resta de motius d’exclusió, s’ha de presentar la sol·licitud d’esmena (que hi ha al final d’aquesta pàgina) i la documentació corresponent. 

Presentació de la documentació 

 • De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat. Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic. L’òrgan destinatari és la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura (DIR3: A04026906).
 • De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local. Si voleu presentar la sol·licitud directament a la Direcció General de Política Lingüística, l’oficina de registre i atenció a la ciutadania està ubicada al carrer d’Alfons el Magnànim, 29, 1r pis, porta 3 (sense cita prèvia). 

Consultau les oficines de registre 

 • Per correu postal. Heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació. 

En el cas que la documentació d’esmena es presenti en un registre que no sigui el de la Direcció General de Política Lingüística, s’ha d’enviar una còpia d’aquesta documentació dins el termini d’esmena a l’adreça electrònica provescatala@dgpoling.caib.es, per tenir constància que s’ha duit a terme el tràmit. 

 

INCORRECCIONS EN EL NOM 

Revisau si el vostre nom hi consta escrit correctament; és a dir, si hi ha el nom complet i oficial, si l’ordre de nom i llinatges és el correcte, si els accents són els que pertoquen, etc. En cas que hi hagi alguna errada, comunicau-la a l’adreça electrònica provescatala@dgpoling.caib.es per poder-la corregir. 

 

DEVOLUCIÓ DE TAXES 

D’acord amb la base setena de la convocatòria de proves, únicament es pot sol·licitar la devolució de la taxa d’inscripció quan no s’hagi pogut formalitzar la matrícula per causa imputable a l’Administració, en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de les relacions definitives d’admesos i d’exclosos (16 de maig). Aquest termini s’entén sens perjudici del que disposa l’article 66 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 

La devolució de la taxa s’ha de sol·licitar a la Direcció General de Política Lingüística i s’han de presentar la documentació acreditativa del pagament de la taxa. 

Consultau el procediment de devolució de pagaments indeguts a la Seu Electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.