torna

Detall de la notícia

CONVOCATÒRIA DE PROVES DE MAIG DE 2023: INFORMACIÓ GENERAL I CALENDARI

Nivells convocats

 • Nivell A2
 • Nivell B1
 • Nivell B2
 • Nivell C1
 • Nivell C2
 • Certificat de llenguatge administratiu

 

Llocs de les proves

Eivissa, Formentera, Inca, Manacor, Ciutadella i Palma

 

Informació general

—   Per inscriure’s a les proves dels certificats de coneixements generals (A2, B1, B2, C1 I C2) no s’ha d’acreditar cap nivell previ.

—   Les bases de la convocatòria estableixen que només és possible la inscripció a un sol certificat de coneixements generals, llevat de la inscripció al nivell C2 i al certificat de llenguatge administratiu. En cas que faceu una inscripció a més d’un certificat general, convé que tingueu en compte el següent:

 • En la llista provisional d’admesos i d’exclosos constareu com a exclòs de tots els nivells als quals us heu inscrit.
 • En el termini d’esmenes haureu de triar el nivell del qual us voleu examinar, per la qual cosa en la llista definitiva d’admesos i d’exclosos constareu com a admès del nivell triat i com a exclòs de la resta de nivells als quals us heu inscrit.
 • No es retornen les taxes de la inscripció dels nivells en què quedeu exclòs per inscripció a més d’un nivell, perquè no és un error imputable a l’Administració

—   La inscripció es podrà fer de manera telemàtica (sense presentació de documentació o amb presentació de posterior de documentació complementària) o presencialment.

—   Taxes:

 

—   Consultau els motius de bonificació i exempció de la taxa d’inscripció i la documentació que s’ha de presentar per acreditar-los en el document «Bonificacions i exempcions de la taxa» al final d’aquesta pàgina.

—   Les proves dels certificats de nivell A2, B1, B2, C1 i C2 es duran a terme en dues jornades diferents. En la primera jornada s'avaluaran les àrees de comprensió escrita, comprensió oral, domini pràctic del sistema lingüístic i d'expressió i interacció escrites. En la segona jornada s'avaluarà l'àrea d'expressió i interacció orals. Els horaris podran ser de matí o horabaixa.

—   Si el nombre de persones que s'hagin presentat a les proves escrites ho requereix, la Direcció General de Política Lingüística es reserva el dret d'incrementar o de reduir les jornades previstes per a les proves orals.

—   Els examinands seran convocats per a cada prova (escrita i oral) en crida única. Els qui no hi compareguin seran exclosos de la prova.

—   Totes les persones que es presentin a la prova escrita seran convocades a la prova oral.

—   No es guarda la puntuació de cap àrea per a pròximes convocatòries. Si alguna persona acredita una causa de força major, podrà sol·licitar que es li guardi la nota de la prova escrita, en cas que sigui apte, per a la convocatòria següent, en la qual només serà convocat a la prova oral.

—   Per ser apte de la prova, la puntuació mínima de cada àrea és de 60 punts. Consultau l’estructura, valoració i els models de les proves.

— Per presentar-se a les proves és necessari complir els requisits següents:

 • Tenir setze anys o més en el moment de fer la prova.
 • Tenir el DNI o el NIE en vigor.
 • Dins el termini d'inscripció establert, haver formalitzat correctament la inscripció i, si escau, haver presentat la documentació justificativa corresponent.

 

Calendari

— Termini d'inscripció: del 23 de març al 5 d'abril, ambdós inclosos.

— Publicació de les relacions provisionals d'admesos i d'exclosos: 24 d'abril, a partir de les 15 h.

— Termini per esmenar errors en les inscripcions: del 25 d'abril al 2 de maig.

— Publicació de les relacions definitives d'admesos i d'exclosos: 16 de maig, a partir de les 15 h.

— Publicació del centre i el torn d'entrada per a la prova escrita del nivell B2: 18 de maig, a partir de les 15 h.

— Publicació del centre i el torn d'entrada per a les proves escrites dels nivells A2, B1, C1, C2 i LA: 23 de maig , a partir de les 15 h.

— Proves:

 

— Publicació dels resultats provisionals: 26 de juliol, a partir de les 15 h.

— Termini per sol·licitar revisió i tràmit de vista: 27 i 28 de juliol.

— Publicació dels resultats definitius d'aptes i no aptes de cada nivell: 19 de setembre.

Consultau la inscripció a les proves AQUÍ.