torna

Detall de la notícia

Imatge 5511840

Procés d'estabilització per concurs oposició LLISTES DEFINITIVES ADMESOS I EXCLOSOS – LLISTA PROVISIONAL MÈRITS AL·LEGATS

En el BOIB núm. 168, de 27 de desembre de 2022, es va publicar la convocatòria del procés d'estabilització per concurs oposició per cobrir 2 places de personal laboral de l'Institut d'Estudis Baleàrics (article 2.1. de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública) incloses en l'oferta pública d'estabilització aprovada per l'Acord del Consell de Direcció de l'ens de 25 de maig de 2022.

Termini de presentació de sol·licituds 

El termini de presentació de sol·licituds és de 30 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB.

Correcció d'errades

En el BOIB núm. 22, de 18 de febrer de 2023, s'ha publicat la Resolució del president de l'IEB de correcció d'errades de les convocatòries del procés d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits i per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de l’Institut d’Estudis Baleàrics (BOIB núm. 168, de 27 de desembre de 2022).

Publicació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses, amb la indicació de les causes de l'exclusió (22/03/2023)

D’acord amb la base 7.1 de la convocatòria del procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de l’Institut d’Estudis Baleàrics (BOIB núm. 168, de 27 de desembre de 2022), es publica la Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics per la qual s’aproven les llistes provisionals de persones admeses i excloses, amb la indicació de les causes de l’exclusió, del procés d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits [annexos 1 i 2] i del procés d’estabilització per concurs oposició [annexos 3 i 4] per cobrir les places de personal laboral de l’Institut d’Estudis Baleàrics.

Amb la finalitat d’evitar errors i, si se’n produeixen, possibilitar-ne l’esmena dins el termini establert i en la forma escaient, les persones interessades han de comprovar no només que no figuren en la relació de persones excloses, sinó que, a més, consten en la relació pertinent de persones admeses (base 7.1 de la convocatòria).

Les persones aspirants excloses o omeses disposen d’un termini de set dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de la llista provisional, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu; si no compleixen el requeriment, l’IEB considerarà que desisteixen de la sol·licitud (base 7.2 de la convocatòria).

IMPORTANT!

Es pot fer el tràmit d'esmena de la sol·licitud telemàticament a través de la Seu Electrònica. Pot accedir-se directament al tràmit aquí.

En cas de fer el tràmit presencialment, s'ha de fer servir el formulari "Esmena de la sol·licitud".

Nomenament del Tribunal

El dia 13 d'abril es va publicar al BOIB la Resolució de nomenament dels tribunals del procés d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits i del procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de l’Institut d’Estudis Baleàrics.

Publicació de les llistes definitives de persones admeses i excloses, amb la indicació de les causes de l’exclusió (24/04/2023)

D’acord amb la base 7.3 de la convocatòria del procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de l’Institut d’Estudis Baleàrics (BOIB núm. 168, de 27 de desembre de 2022), es publica la Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics per la qual s’aproven les llistes definitives de persones admeses i excloses, amb la indicació de les causes de l’exclusió, del procés d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits [annexos 1 i 2] i del procés d’estabilització per concurs oposició [annexos 3 i 4] per cobrir les places de personal laboral de l’Institut d’Estudis Baleàrics.

El fet de constar en la llista definitiva de persones admeses no implica el reconeixement a les persones interessades que compleixen els requisits per participar en aquesta convocatòria (base 7.4 de la convocatòria).

Publicació de la llista provisional de mèrits al·legats (autobaremació) (24/04/2023)

D’acord amb la base 7.3 de la convocatòria del procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de l’Institut d’Estudis Baleàrics (BOIB núm. 168, de 27 de desembre de 2022), el Tribunal publica la llista provisional de mèrits al·legats (autobaremació).

Les persones aspirants disposen d’un termini de set dies hàbils des de la publicació d’aquesta llista per esmenar els errors de fet, materials o aritmètics que hagin pogut cometre en les al·legacions dels mèrits (full d’autobaremació), com a conseqüència d’haver situat de manera incorrecta un mèrit en l’apartat d’un altre mèrit, o d’haver calculat erròniament les unitats dels mèrits al·legats (base 7.3 de la convocatòria).

Durant aquest tràmit no s’admet l’al·legació de nous mèrits no especificats en la declaració inicial (base 7.3 de la convocatòria).

Les puntuacions únicament reflecteixen el resultat de l’autobaremació de cada aspirant. En cap cas no són puntuacions revisades pel Tribunal.

Es pot fer el tràmit d’esmena del barem telemàticament a través de la Seu Electrònica.

És molt important que els aspirants que vulguin presentar esmenes identifiquin molt clarament els mèrits que vulguin corregir i les unitats corresponents, i els situïn específicament dins l'apartat dels mèrits que pertoqui.

Publicació de la correcció d'errades de les llistes definitives d'admesos i exclosos (16/05/2023)

Es publica la Resolució del president de l'IEB de correcció d'errades de la Resolució per la qual s'aproven les llistes definitives d'admesos i exclosos.