torna

Detall de la notícia

Imatge 5500307

CONVOCATÒRIA DE PROVES DE GENER DE 2023: relacions provisionals d'admesos i d'exclosos

Publicació de les llistes provisionals d’admesos i d’exclosos de les proves de llengua catalana de gener de 2023

  • Resolució de la directora general per la qual s’aproven les relacions provisionals d’admesos i d’exclosos de les proves de gener de 2023
  • Annex 1. Relació provisional d’admesos
  • Annex 2. Relació provisional d’exclosos
  • Annex 3. Relació provisional d’admesos amb adaptació de les condicions de la prova
  • Llista de motius d’exclusió
  • Sol·licitud d’esmena de la inscripció a les proves de llengua catalana
  • Canals de presentació de documentació als òrgans de la CAIB

Consultau la llista provisional d’admesos (annexos 1 i 3). Si no hi figurau, consultau la llista provisional d’exclosos (annex 2) i el motiu d’exclusió. Trobareu tots aquests documents al final d’aquesta pàgina.

Si no figurau en cap llista, consultau l’apartat «Persones que no consten en cap llista».

 

TERMINI PER ESMENAR

Del 15 al 21 de desembre, ambdós inclosos.

 

PROCEDIMENT D’ESMENA

Formalització de més d’una inscripció

Tal com estableixen les bases de la convocatòria de proves, només és possible inscriure’s a les proves d’un sol certificat. Les persones que hagin formalitzat més d’una inscripció, per esmenar han d’enviar un missatge electrònic a l’adreça provescatala@dgpoling.caib.es. Hi han d’indicar el nom complet, el DNI o NIE i el nivell al qual volen quedar inscrites.

Acreditació de la situació de desocupació

D’acord amb l’apartat 2.3 de la base tercera de la convocatòria de proves, la documentació que s’ha de presentar per acreditar estar en situació de desocupació és l’informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació del SOIB. Si d’acord amb els motius d’exclusió (annex 3) s’ha de presentar aquest document, s’ha d’enviar adjunt en un missatge electrònic a l’adreça provescatala@dgpoling.caib.es. S’hi ha d’indicar el nom complet i el DNI o NIE.

Persones que no consten en cap llista

Les persones que no consten ni en la llista d’admesos ni en la d’exclosos però van fer el pagament complet dins el termini d’inscripció (del 10 al 23 de novembre) mitjançant el tràmit telemàtic han de presentar la sol·licitud d’esmena (que hi ha al final d’aquesta pàgina) i el justificant de pagament de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB). Per presentar la documentació requerida, consultau el document «Canals de presentació de documentació als òrgans de la CAIB» que hi ha al final d’aquesta pàgina.

Per a consultes sobre el justificant de pagament, us podeu posar en contacte amb l’ATIB al telèfon 971 22 85 10.

Esmena de la resta de motius d’exclusió

Per esmenar la resta de motius d’exclusió, s’ha de presentar la sol·licitud d’esmena (que hi ha al final d’aquesta pàgina) i la documentació corresponent. Consultau el document «Canals de presentació de documentació als òrgans de la CAIB» que hi ha al final d’aquesta pàgina.

En el cas que la documentació d’esmena es presenti en un registre que no sigui el de la Direcció General de Política Lingüística, s’ha d’enviar una còpia d’aquesta documentació dins el termini d’esmena a l’adreça electrònica provescatala@dgpoling.caib.es, per tenir constància que s’ha duit a terme el tràmit.

 

INCORRECCIONS EN EL NOM

Revisau si el vostre nom hi consta escrit correctament; és a dir, si hi ha el nom complet i oficial, si l’ordre de nom i llinatges és el correcte, si els accents són els que pertoquen, etc. En cas que hi hagi alguna errada, comunicau-la a l’adreça electrònica provescatala@dgpoling.caib.es per poder-la corregir.

 

DEVOLUCIÓ DE TAXES

D’acord amb la base setena de la convocatòria de proves, únicament es pot sol·licitar la devolució de la taxa d’inscripció quan no s’hagi pogut formalitzar la matrícula per causa imputable a l’Administració, en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de les relacions definitives d’admesos i d’exclosos (5 de gener). Aquest termini s’entén sens perjudici del que disposa l’article 66 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

La devolució de la taxa s’ha de sol·licitar a la Direcció General de Política Lingüística i s’han de presentar la documentació acreditativa del pagament de la taxa.

Consultau el procediment de devolució de pagaments indeguts (https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3974886) a la Seu Electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.