torna

Detall de la notícia

Imatge 5436642

Ajudes d'allotjament per fomentar la integració dels nous estudiants de la UIB a la vida acadèmica del campus universitari durant el curs 2022-2023 (Residència UIB)

NOVETATS !

Publicació de la Resolució per la qual es concedeixen les ajudes d'allotjament per a nous estudiants universitaris de la UIB per al curs acadèmic 2022-2023.

Annex 1: Beneficiaris.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar els recursos següents:

- Recurs potestatiu de reposició: Davant del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

Termini per interposar el Recurs potestatiu de reposició: Des del 19 de novembre fins al 19 de desembre de 2022. Si escau, clicau aquí.

- Recurs contenciós administratiu: Davant la Sala Contenciosa del TSJIB.

Termini per interposar el Recurs contenciós administratiu: Des del 19 de novembre fins al 18 de gener de 2023.

--------------------

La Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, acaba de publicar en el BOIB número 89 de 9 de juliol de 2022, la Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual s'aprova la convocatòria d'ajudes d'allotjament (Residència) per nous estudiants a la UIB per al curs acadèmic 2022-2023.

La Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, manifesta interès per establir un programa de beques d'allotjament, amb el qual es pretén facilitar i fomentar la integració dels nous estudiants de la Universitat de les Illes Balears (UIB) a la vida acadèmica del campus universitari, així com facilitar l'accés de persones amb dificultats econòmiques als estudis universitaris i contribuir a superar les barreres de mobilitat degudes a la insularitat i a la distància entre el domicili dels estudiants i el campus universitari.

Els estudiants beneficiaris de les ajudes viuran a la residència d'estudiants del campus de la UIB, a Palma, i podran accedir als serveis i equipaments que ofereix la residència a tots els residents.

Les ajudes consisteixen en el finançament del servei d'allotjament i berenar a la residència d'estudiants de la UIB durant el curs (d'octubre a juny, ambdós inclosos).

El període màxim per gaudir de les ajudes és de 4 cursos acadèmics consecutius, comptadors des del curs 2022-2023 inclòs.

Es convoquen un total de 9 beques d'allotjament:

- 1 beca per a la incorporació de dones a l'alumnat dels estudis que s'imparteixen a l'Escola Politècnica Superior.

- 8 beques per a alumnes del primer curs de grau de qualssevol dels ensenyaments oficials que s'imparteixen al campus de la UIB de Mallorca.

Per poder ser beneficiari de les ajudes els estudiants han de cumplir uns requisits generals; uns requisits de rendiment acadèmic; uns requisits de funcionament i de permanència de la residència d'estudiants de la UIB i uns requisits per a la incorporació de dones a l'alumnat dels estudis que s'imparteixen a l'Escola Politècnica Superior.

Un dels requisits generals que ha de complir el sol·licitant es la de tenir domicili familiar a qualsevol municipi de les illes de Menorca, Eivissa o Formentera. En el cas de sol·licitants de Mallorca, han de tenir el domicili familiar a qualsevol dels municipis següents:  Pollença, Alcúdia, Muro, Santa Margalida, Artà, Capdepera, Son Servera, Sant Llorenç, Manacor, Felanitx, Santanyí i ses Salines. S'entén que tenen el domicili familiar a les Illes Balears les persones que tenen veïnatge administratiu a qualsevol dels municipis abans esmentats.

La concessió o la denegació dels ajuts es notificarà individualment als interessats.

Les ajudes concedides a l'empara d'aquesta convocatòria es podran gaudir durant un màxim de quatre cursos acadèmics consecutius, sempre que s'acrediti el compliment d'una sèrie de requisits i dins els terminis establerts a la convocatòria.

L'import de l'ajut es pagarà directament a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), entitat que gestiona la residència d'estudiants de la UIB, i s'abonarà, mitjançant transferència bancària, en dos pagaments.

Compatibilitat: Aquestes ajudes són compatibles amb altres ajuts o subvencions de la mateixa naturalesa o finalitat que es puguin concedir. 

Sol·licitud:

La sol·licitud s'ha de fer mitjançant el tràmit telemàtic habilitat a aquest efecte. Per accedir al tràmit s'ha de clicar a: Sol·licitud.

El tràmit telemàtic registra electrònicament la sol·licitud.

Per poder accedir al tràmit, s'ha de disposar de DNI electrònic (IMPRESCINDIBLE disposar de lector de DNI electrònic), de Certificat digital o Cl@ve Firma. Per tenir més informació de com obtenir el DNIe, el Certificat digital o accedir per Cl@ve Firma, podeu clicar a "mètodes d'identificació".

Per resoldre possibles problemes per accedir al tràmit telemàtic, clicar en "Solució de problemes més freqüents".

La persona interessada ha de presentar la sol·licitud, una vegada emplenada en línia, juntament amb la documentació requerida en l'apartat 11 de de la convocatòria, mitjançant el tràmit telemàtic.

Al tràmit telemàtic s'ha d'adjuntar l'Autorització de les signatures dels altres membres de la unitat familiar, documentació requerida al punt 11.a). Per obtenir l'imprès podeu clicar a "Autorització consulta renda de la unitat familiar".

--------------------

Termini de presentació de sol·licitud: Des del 10 de juliol fins al 30 de setembre de 2022.

Termini d'esmena de sol·licituds: 10 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la notificació del requeriment perquè s'esmeni o s'afegeixi els documents preceptius.

Si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició.

Al·legacions a la proposta de resolució: Des del 24 d'octubre fins al 2 de novembre de 2022. No s'acceptaran al·legacions consistents a aportar documents que no s'hagin presentat en el termini d'esmena.

Renúncia a l'ajuda: Des del 24 d'octubre fins al 2 de novembre de 2022. Passat aquest període sense que hagin renunciat a l’ajuda, s’entendrà que l’accepten.