vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 5157813

Convocatòria per proveir un lloc de treball de personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel procediment de lliure designació

01/04/2022

Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado Resolución de 23 de marzo de 2022, de la Consejería de Presidencia, Función Pública e Igualdad, referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

El termini per presentar les sol·licituds és de 15 dies hàbils a partir de l'endemà que s'hagi publicat la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balear o bé l'anunci al Butlletí Oficial de l'Estat, si és posterior.

El plazo de presentación de solicitudes es del 04/04/2022 hasta el 27/04/2022.

31/03/20222

S'ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven la convocatòria i les bases per proveir un lloc de treball de personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel procediment de lliure designació.

Podeu consultar la convocatòria en els documents adjunts, o en la Seu electrònica