torna

Detall de la notícia

Imatge 5173307

Ajudes per a contractes predoctorals per a la formació de professorat universitari (Ajudes FPU)

NOVETATS !:

Publicació en el BOIB núm. 109 de 18 d'agost de 2022 de la Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Recerca per la qual es concedeixen o s’exclouen ajudes de formació de professorat universitari (FPU) per a àrees amb dèficit estructural de personal acreditat, així com les corresponents subvencions per a taxes acadèmiques.

Amb la publicació de la Resolució es concedeixen subvencions a la Universitat de les Illes Balears per dur a terme sis contractes predoctorals en concepte d’ajudes de formació de professorat universitari (FPU) per a àrees amb dèficit estructural de personal acreditat, així com les corresponents subvencions per a taxes acadèmiques als sol·licitants que figuren a l’annex 1.

S'exclouen als sol·licitants que figuren a l’annex 2 de les ajudes de formació de professorat universitari (FPU) per a àrees amb dèficit estructural de personal acreditat, així com les corresponents subvencions per a taxes acadèmiques, amb indicació dels motius d’exclusió.

--------------------

Publicació de la Proposta de Resolució del director general de Política Universitària i Recerca per la qual es concedeixen o s'exclouen les ajudes de formació del professorat universitari (FPU) per a àrees amb dèficit estructural de personal acreditat, així com les corresponents subvencions per a taxes acadèmiques.

Amb la publicació d’aquesta Proposta de resolució es notifica la concessió o exclusió als candidats. A partir d’aquesta notificació, els candidats disposen d’un termini de set dies naturals per formular les al·legacions que considerin oportunes.

Les al·legacions s'han de fer de manera telemàtica, per accedir al tràmit s'ha de clicar al tràmit: Al·legacions a la Proposta de resolució de concessió o exclusió als candidats.

Termini d'al·legacions: Des del 3 fins al 9 d'agost de 2022.

--------------------

Publicació de la diligència per la qual es publiquen els resultats definitius de puntuació de l'avaluació externa normalitzats per a totes les branques de coneixement; els resultats definitius de l'avaluació interna; la llista de les persones candidates seleccionades i, la llista de persones excloses, de les sol·licituds d'ajudes de formació de professorat universitari (FPU) per a àrees amb dèficit estructural de personal acreditat. En la diligència consta els següents annexos:

Annex 1: Llistat definitiu dels resultats de l'avaluació externa normalitzats per a totes les branques de coneixement de les sol·licituds d’ajudes de formació de professorat universitari (FPU) per a àrees amb dèficit estructural de personal acreditat.

Annex 2: Llistat definitiu dels resultats de l’avaluació interna de les sol·licituds d’ajudes de formació de professorat universitari (FPU) per a àrees amb dèficit estructural de personal acreditat.

Annex 3: Relació de persones candidates proposades per a les ajudes FPU.

Annex 4: Relació de persones candidates en reserva per a les ajudes FPU.

Annex 5: Relació de persones excloses amb indicació de les causes d’exclusió.

--------------------

Publicació de la diligència per la qual es notifica la puntuació als candidats a les ajudes de formació de professorat universitari (FPU) per a àrees amb dèficit estructural de personal acreditat, així com les corresponents subvencions per a taxes acadèmiques.

Termini d'al·legacions: Des del 14 fins al 23 de juliol de 2022.

Les al·legacions s'han de fer de manera telemàtica, per accedir al tràmit s'ha de clicar al tràmit: Al·legacions a la puntuacions als candidats.

Les persones seleccionades com a candidates han de presentar la següent documentació:

a) Un escrit d'acceptació de l'ajut, adreçat al director general de Política Universitària i Recerca.

b) Un escrit de la UIB en què s'accepti l'ajut, adreçat al director general de Política Universitària i Recerca.

c) L'acreditació d'haver formalitzat la matrícula en un programa de doctorat oficial per a l'any acadèmic 2021-2022 (només en el cas en què no consti a la sol·licitud inicial).

d) Si escau, l'acreditació dels crèdits de màster universitaris necessaris per complir amb els requisits d'aquesta convocatòria.

e) Si no s’ha atorgat l’autorització a l’Administració per fer la comprovació del requisit de residència a les Illes Balears, un certificat d'empadronament a un municipi de les Illes Balears.

Termini de presentació de documentació de les persones candidates a les ajudes FPU: Des del 14 fins al 23 de juliol de 2022.

Si no es presenta la documentació requerida al termini establert, es considerarà que la persona candidata renuncia a l'ajuda.

La presentació de documentació es pot fer tant per via telemàtica com de manera presencial.

Per via telemàtica s'ha de clicar al tràmit: Presentació de documentació de les persones seleccionades candidates a les ajudes FPU.

De manera presencial: La documentació s'ha d'adreçar a la Direcció General de Política Universitària i Recerca de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

S'han de presentar al Registre d'aquesta Conselleria, amb cita prèvia, o a qualsevol de les dependències que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Podeu sol·licitar cita prèvia per la web accedint a l'enllaç següent: cita prèvia web.

Si la documentació s’envia per correu, s’ha de presentar dins un sobre obert perquè el personal de correus pugui datar i segellar la còpia destinada a la Conselleria, d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que regula la prestació dels serveis postals (BOE núm. 313, de 31 de desembre). Si l’oficina de correus no data i segella la documentació, s’entendrà com a data de presentació vàlida la d’entrada al Registre de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

--------------------

Publicació de les notes definitives de la puntuació de l'avaluació externa dels candidats a las ajudes de formació de professorat universitari (FPU) per a àrees amb dèficit estructural de personal acreditat, desglossades per apartats.

--------------------

Publicació en el BOIB número 84 de 28 de juny de 2022 de la Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es nomenen membres de la Comissió de Selecció Interna de la convocatòria d’ajudes de formació de professorat universitari (FPU) per a àrees amb dèficit estructural de personal acreditat. 

--------------------

1. Publicació del llistat provisional dels resultats de l'avaluació externa de les sol·licituds d'ajudes de formació de professorat universitari (FPU) per a àrees amb dèficit estructural de personal acreditat.

Amb la publicació de la diligència es notifica la puntuació als candidats.

Termini per presentar al·legacions: Des del 17 fins al 26 de juny de 2022.

Les al·legacions s'han de fer mitjançant el tràmit telemàtic que hi ha a la seu electrònica, clicant al botó blau de l'apartat "Al·legacions al llistat provisional dels resultats de les ajudes de formació de professorat universitari (FPU)".

2. Inici Fase 2: Entrevista personal:

2.1. Publicació de la llista de persones candidates convocades a entrevistes.

En la entrevista personal, la persona candidata ha de defensar el projecte de tesi. La entrevista tindrà una durada aproximada de 15 minuts i constará de dues parts: Una primera de 5 minuts com a màxim, en la qual la persona candidata ha de fer una exposició oral per presentar el seu projecte de tesi i, una segona en la qual els membres de la Comissió faran preguntes relacionades amb el projecte.

Dia de la entrevista: Divendres 1 de juliol de 2022, horari establert per cada persona a la mateixa llista.

Lloc: Seu de la Direcció General de Política Universitària i Recerca, Ctra. de Valldemossa, km 7,4. Parc BIT. Edifici NAORTE bloc A, 2a planta. 07121 - Palma.

La no assistència, per part de la persona candidata a l'entrevista, serà motiu d'exclusió del procés selectiu.

--------------------

La Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, acaba de publicar en el BOIB número 45 de 2 d'abril de 2022, la Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es convoquen ajudes de formació de professorat universitari (FPU) per a àrees amb dèficit estructural de personal acreditat, així com les corresponents subvencions per a taxes acadèmiques.

Aquestes ajudes consisteixen en:

Ajudes FPU: Convocatòria de vuit (8) ajudes per a la formació de doctors mitjançant el finançament de contractes laborals, en la modalitat de contracte predoctoral, del personal investigador en formació mitjançant contractes predoctorals per a la formació investigadora en programes de doctorat per a la consecució del títol de doctor i l'adquisició de competències docents universitàries en àrees amb dèficit estructural de personal acreditat a la Universitat de les Illes Balears (UIB), que facilitin la futura incorporació de doctors al sistema balear d'educació superior i d'investigació científica per fer una tesi doctoral associada a un projecte d'investigació finançat per projectes d'R+D subvencionats per un organisme competent mitjançant una convocatòria pública competitiva.

Les àrees de coneixement a les que van adreçades les ajudes per incorporar contractes predoctorals FPU són:

  - Modalidad a: dues ajudes al Departament de Medicina.

  - Modalidad b: dues ajudes al Departament d'Infermeria i Fisioteràpia, àrea de coneixement d'Infermeria.

  - Modalidad c: quatre ajudes als Departaments de Ciències Matemàtiques i Informàtica; o al d'Enginyeria Industrial i de la Construcció; o al de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació; o al de Dret Públic; o al de Dret Privat o al de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, en l'orientació d'Estudis Anglesos.

Taxes acadèmiques: Atorgar subvencions destinades a cobrir les taxes acadèmiques per al personal investigador en formació beneficiari dels ajuts FPU, que inclouen la tutela acadèmica de doctorat, l'obertura i el manteniment de l'expedient, i la defensa de la tesi doctoral.

Període per gaudir l'ajut: 48 mesos comptadors a partir de la data d'incorporació dels investigadors a la Universitat de les Illes Balears.

Durada del contracte: No pot excedir els quatre anys. Si el contracte es concerta amb una persona amb discapacitat, la durada màxima pot arribar a sis anys, incloses les pròrrogues.

No poden participar en aquesta convocatòria: Persones que ja tinguin el títol de doctor.

Persones beneficiàries: Persones amb titulació oficial universitària que, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, reuneixin els requisits especificats a la convocatòria.

--------------------

Sol·licitud: L'imprès de sol·licitud s'ha d'emplenar en línia mitjançant el tràmit telemàtic en la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i Recerca (htp://dguni.caib.es).

Per poder fer aquest tipus de tràmit, s'ha de disposar de DNI electrònic, Certificat digital o Cl@ve Firma. Per tenir més informació de com obtenir els mencionats mitjans d'accès al tràmit telemàtic, podeu clicar a "mètodes d'identificació".

Les sol·licituds es poden emplenar en català, castellà o anglès.

Termini de presentació de sol·licituds: Des del 3 d'abril fins al 13 de maig de 2022.

----- No es tindran en compte els mèrits presentats després de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. -----

Termini d'esmena de la sol·licitud: Si la documentació presentada és incompleta o no compleix els requisits que exigeix la convocatòria, se requerirà la persona interessada perquè en el termini de 10 dies naturals, la completi o n'esmeni les deficiències i la sol·licitud; si no ho, fa prèvia resolució es considerarà que desisteix de la seva petició.

----------------

Les sol·licituds es sotmetran a una avaluació de dos fases, una externa i altra interna.

- Fase 1 o avaluació externa: A càrrec de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB). Per superar aquesta fase els candidats han d'obtenir una puntuació superior a 50 punts. Una vegada rebudes les avaluacions externes, es notificarà individualment a les persones candidates.

Termini de presentació d'al·legacions a la Fase 1: 10 dies naturals des de la data de recepció de la notificació.

- Fase 2 o avaluació interna: A càrrec de la Comissió de Selecció Interna. El procés d'avaluació intern consisteix en una entrevista personal en què la persona candidata ha de defensar el projecte de tesi. L'entrevista és presencial. Per superar aquesta fase els candidats han d'obtenir una puntuació superior a 15 punts.

La Comissió de Selecció Interna publicará la llista amb les persones candidates a entrevistes en la pàgina http://dguni.caib.es.

El fet de no assistir a l'entrevista és motiu d'exclusió del procés selectiu.

La puntuació final de les persones candidates serà la suma de les puntuacions obtingudes a les Fases 1 i 2.

La llista provisional de les persones candidates amb les puntuacions obtingudes i les candidates en reserva es publicarà a la pàgina web http://dguni.caib.es.

Termini de presentació d'al·legacions al llistat provisional: 10 dies naturals des de la data de publicació. 

Termini de presentació de documents de les persones seleccionades: 10 dies naturals des de l'endemà de la publicació de la llista provisional.

La resolució del conseller que inclourà la llista de persones beneficiàries i la quantia de la subvenció, així com la llista de sol·licituds excloses, amb indicació de la causa d'exclusió es publicarà al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i en la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i Recerca (http://dguni.caib.es).