torna

Detall de la notícia

Imatge 5036605

Ajut públic destinat a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura productiva i digital de l'activitat industrial (2024) - MOD

Adreçat a la promoció del teixit industrial, el foment de la modernització dels sistemes de gestió i sistemes productius, la millora del teixit productiu i el posicionament estratègic de la indústria, i la promoció i implantació de les TIC dins l’àmbit territorial de les Illes Balears.

Consisteix en tres programes destinats a l'adquisició d'actius materials i l'adquisició d'inversions immaterials associades al procés industrial, que hagin de ser utilitzats o entrar en funcionament per primera vegada.

 


BENEFICIARIS:

Empreses de caràcter industrial amb els epígrafs de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en les divisions 2, 3, 4 i 691.2 de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió A corresponent a establiments i activitats industrials del Registre Integrat Industrial, o en el Registre Miner de les Illes Balears de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica. També en són beneficiàries les empreses incloses en el grup 504 de l’IAE de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió B corresponent a les empreses de serveis relatives a l’activitat industrial del Registre Integrat Industrial, en aquest darrer cas, el grup 504 declarat ha de coincidir exactament amb la divisió B en la que es troba inscrit.

També poden ser beneficiaris de l’ajut els Centres de Desenvolupament Industrial Balear del sector industrial que estiguin establerts físicament a les Illes Balears, que hi tinguin el domicili fiscal i que, en el moment de presentar la sol·licitud d’ajut, desenvolupin les seves accions en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, les activitats dels quals coincideixin amb l’objecte d’aquesta convocatòria.

Els Centres de Desenvolupament Industrial Balear, a efectes d'aquesta convocatòria, són organismes de recerca sense ànim de lucre que disposen dels recursos materials i humans propis necessaris per a la realització d'activitats destinades tant a la generació de coneixement tecnològic com a facilitar-ne l'explotació, ja sigui per empreses existents o bé mitjançant la generació de noves iniciatives empresarials, i que contribueixin a la millora competitiva de les empreses i al desenvolupament econòmic del seu entorn i que tenguin entre els seus representats/associats com a mínim un 40 % d'empreses amb IAE comprès entre els epígrafs 2 a 4, ambdós inclosos

Queden excloses:

 - les societats públiques i les entitats de dret públic, així com qualsevol  empresa o organització en la qual la participació d’aquests ens sigui majoritària.

- els sol·licitants en els quals es doni alguna de les circumstàncies que preveu l’article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre;

- els sol·licitants que hagin estat sancionats d’acord amb el que estableix l’article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat d’homes i dones, o per l’article 37 de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l’LGTBI-fòbia.

- les Unions Temporals d'Empreses (UTE's).

- les empreses en crisi. Tenen consideració d’empresa en crisi quan hi concorre alguna de les circumstàncies establertes en l’article 2, apartat 18 del Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

- les Agrupacions Empresarials Innovadores d'acord amb el Decret 83/2023, de 20 d'octubre.

- les empreses que no compleixin amb els requisits de pagament previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

 


TERMINIS:

  • TERMINI D'INVERSIONS SUBVENCIONABLES:

Són subvencionables les inversions instal·lades, en funcionament, facturades i pagades en el període comprès entre el 25 de setembre de 2023 i el 24 de setembre de 2024, ambdós inclosos.

  • TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Començarà dia 24 de gener de 2024 a les 00:00 hores fins dia 24 de febrer de 2024 a les 23.59 hores.

Per a la concessió de l’ajut s’aplicarà un criteri de resolució per rigorós ordre d’entrada de les sol·licituds. En cas que la sol·licitud presenti anomalies, la data d’esmena determinarà l’ordre d’entrada.

  • TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ:

El termini per justificar la realització de les activitats subvencionades finalitza el 29 de setembre de 2024, o en la data que estableixi la Resolució de concessió, si és posterior.

 


ACTUACIONS SUBVENCIONABLES (consultau en la Resolució les actuacions excloses de subvenció):

Programa I.  Disseny i innovació:

a) Cost de contractació a entitats externes de projectes de disseny i innovació industrial, encaminades a adquirir nous coneixements i aptituds que puguin ser útils per desenvolupar nous productes, processos o serveis, o que permetin millorar considerablement els ja existents. 

b) Adquisició de prototips que han de ser utilitzats als centres de treball de l’entitat sol·licitant situats a les Illes Balears.

Programa II. Producció:

a) Adquisició i instal·lació de maquinària per instal·lar en un centre de treball de l’entitat sol·licitant, relacionada directament amb l’activitat de l’empresa. 

A aquest efecte, s’entén per màquina la definició recollida en l’article 2.2 del Reial decret 1644/2008, de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines, amb les exclusions establertes en l’article 1.3 del Reial decret esmentat.

Dins aquest punt, s’ha de preveure l’adquisició d’elements i maquinària de transport intern.

b) Adquisició i instal·lació d’accessoris, instal·lacions tècniques associades i integrades a la maquinària indicada en el punt anterior. 

c) Adquisició i instal·lació d’accessoris, instal·lacions tècniques associades i integrades a la maquinària existent en el centre de treball. 

d) Equips de soldadura. 

e) Adquisició i instal·lació de conjunts de motlles i patrons per a la fabricació de productes, que han de ser utilitzats en els centres de treball de l’entitat sol·licitant situats a les Illes Balears. 

f) Adquisició i instal·lació de tancs, barriques, tambors, sistemes de filtrats i similars destinats a les fases de fermentació, maduració, repòs o clarificació del procés productiu de vi, cervesa, licors o productes assimilables, que han de ser utilitzats en els centres de treball de l’entitat sol·licitant situats a les Illes Balears. 

g) Adquisició i instal·lació de recipients, reactors de mescla i processat, reactius, dipòsits i similars fixos integrats dins les unitats del procés productiu propi de l’empresa.

h) La formació destinada a l’aprenentatge sobre el maneig de les inversions sol·licitades compreses en els punts anteriors. 

Programa III.  Digitalització:

a) Adquisició i instal·lació d’actius materials destinats a l’automatització i/o digitalització de l’emmagatzematge que permetin una millora en la logística del producte. 

b) Adquisició, tant material com immaterial, destinada a la digitalització del sistema productiu: SAI, equips electrònics, equips de diagnosi, impressores industrials, impressores 3D,  així com el programari (software) i TIC. 

c) Adquisició i instal·lació de les tecnologies vinculades a la indústria 4.0 com poden ser: intel·ligència artificial, dades massives, robòtica col·laborativa, informàtica en núvol, realitat virtual i realitat augmentada. 

d) Cost de contractació a entitats externes pel disseny de pàgines i entorns web.

e) La formació destinada a l’aprenentatge sobre el maneig de les inversions sol·licitades compreses en els punts anteriors. 

 


QUANTIES DE L'AJUT:

Per al programa I. Disseny i innovació:

Aquests ajuts s’han d’instrumentar en forma de subvencions del 50 % de l’import de la factura (IVA exclòs) de les despeses d’adquisició dels actius, documentació tècnica i inversions incloses en l’apartat tercer de la convocatòria, en el qual la suma de totes les despeses subvencionables sigui igual o superior a 2.000 euros, IVA exclòs, i per conceptes subvencionables individuals no inferiors a 500 euros, IVA exclòs.

L’import màxim subvencionable d’aquest programa és de 10.000 euros  per beneficiari.

Per al programa II. Producció:

Aquests ajuts s’han d’instrumentar en forma de subvencions del 50 % de l’import de la factura (IVA exclòs) de les despeses d’adquisició dels actius i inversions inclosos en l’apartat tercer de la convocatòria, en el qual la suma de totes les despeses subvencionables sigui igual o superior a 5.000 euros, IVA exclòs, i per conceptes subvencionables individuals no inferiors a 500 euros, IVA exclòs.

L’import màxim subvencionable per la formació indicada en el punt h) del punt 4.2 és de 600 euros.

L’import màxim subvencionable del conjunt d’aquest programa és de 20.000 euros per beneficiari.

Programa III.  Digitalització:

Aquests ajuts s’han d’instrumentar en forma de subvencions del 50 % de l’import de la factura (IVA exclòs) de les despeses d’adquisició dels actius i inversions inclosos en l’apartat tercer de la convocatòria, en el qual la suma de totes les despeses subvencionables sigui igual o superior a 5.000 euros, IVA exclòs, i per conceptes subvencionables individuals no inferiors a 500 euros, IVA exclòs. 

L’import màxim subvencionable del conjunt d’aquest programa és de 20.000 euros per beneficiari.

 


PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Les sol·licituds s’han d’adreçar a la Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, acompanyades de la documentació prevista en la convocatòria, sempre que els sol·licitants siguin persones físiques no obligades a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

Les persones que d’acord amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015 estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques han de presentar les sol·licituds de forma electrònica mitjançant el tràmit telemàtic que estarà disponible al procediment publicat a la Seu Electrònica d’aquesta Administració. De conformitat amb l’article 66.6 de la Llei 39/2015, s’hi haurà d’adjuntar la sol·licitud específica del procediment signada electrònicament.

No es tindran per presentades en el registre les sol·licituds que es presentin per qualsevol altra via telemàtica diferent d’aquest tràmit telemàtic. En cas de fer-ho es requerirà perquè la repari a través de la seva presentació electrònica. A aquest efecte, es considera com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s’hagi dut a terme l’esmena.

Si algun dels subjectes a què fa referència l’article 14.2 de la Llei 39/2015 presenta la seva sol·licitud presencialment serà requerit perquè la repari a través de la seva presentació electrònica. A aquest efecte, es considera com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s’hagi dut a terme l’esmena.

IMPORTANT:  

L'única via de presentació de sol·licituds és a través del tràmit telemàtic habilitat a aquest efecte.

NO es tindran per presentades en el registre les sol·licituds que es presentin per qualsevol altra via telemàtica diferent d'aquest tràmit telmàtic (ex. REGWEB).

En cas de fer-ho es requerià perquè la repari a través de la seva presentació electrònica. A aquest efecte, es considera com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s'hagi dut a terme l'esmena.

 


SIGNATURA DIGITAL DE DOCUMENTS

Per signar electrònicament un document que s'hagi de presentar en la Comunitat de les Illes Balears, ha d'estar en format PDF. Per signar un document PDF és necessari disposar d'un certificat digital o d'un DNI electrònic.

NO són sistemes de firma vàlids:

- El document firmat digitalment i escanejat amb posterioritat.

- La firma manuscrita escanejada.

La comprovació de la validesa de la signatura ha de realitzar-se mitjançant VALIDE:  https://valide.redsara.es/valide/

 

Eines gratuïtes recomanades per firmar un arxiu PDF:

 


DUBTES I CONSULTES

Secció de Subvencions (Direcció General d'Industria i Polígons Industrials):

Telèfon: 971176570

Adreça electrònica: subvencions@dgindust.caib.es

 

ENLLAÇ A LA FITXA DEL PROCEDIMENT