torna

Detall de la notícia

Imatge 4700921

INFORMACIÓ IMPORTANT processos selectius estabilització

Nota informativa. Informació processos selectius

La llei 20/2001, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, autoritza a les administracions publiques a dur a terme processos d’estabilització de places de naturalesa temporal i que han d’afectar a aquelles places que, estant dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de manera temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2016. Així mateix, les disposicions addicionals sisena i vuitena d’aquesta llei, permeten convocar pel sistema de concurs determinades places, que complint els requisits de l’article 2.1 de la Llei, també compleixin amb els requisits prevists a aquestes dues disposicions addicionals.

En data 24 de maig 2022, es va publicar l’Acord del Consell de Govern de 23 de maig de 2022 pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública d’estabilització corresponent al personal funcionari i al personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l’àmbit dels serveis generals, en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat. Aquest Acord, en els seus annexos 1, 2,3 i 4 desglossa les places objecte d’aquesta oferta, distingint entre places de funcionari i places de laboral i entre sistema de selecció de concurs de mèrits i sistema de selecció de concurs oposició. Així mateix cal esmentar que les convocatòries corresponents a les ofertes ordinàries d’ocupació pública dels anys 2018, 2019, 2020 i 2021 encara no han estat convocades o desenvolupades amb la seva totalitat.

L’article 2.6 del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l’ocupació pública en les Illes Balears, disposa que les administracions que no identifiquin les places afectades als processos d'estabilització regulats per la Llei 20/2021 han d'informar de manera fefaent que la plaça exercida pot ser susceptible de ser oferta en els processos selectius d'estabilització o en els processos selectius derivats de la convocatòria de la taxa de reposició ordinària, i que pot, si escau, participar en la convocatòria.

Per tot el que s’ha exposat amb anterioritat, i una vegada publicades les primeres convocatòries d’accés assenyalades en el punt anterior, mitjançant aquesta nota es comunica a tot el personal funcionari interí i a tot el personal laboral interí que actualment ocupa un lloc vacant sense titular que aquest lloc pot ser susceptible de ser ofert en la resolució dels processos selectius d'estabilització o en la resolució dels processos selectius derivats de les convocatòries ordinàries pendents de convocar, i que pot, si ho considera convenient, participar en aquesta o en posteriors convocatòries. Així mateix, es comunica que aquesta informació s’ha remès a les unitats de personal de cada conselleria als efectes d’informar a totes les persones afectades.