torna

Detall de la notícia

NOVETAT 30/04/2021. CONVOCATÒRIA DE PROVES DE GENER DE 2021: publicació dels resultats definitius de les proves de llengua catalana dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2, i de llenguatge administratiu

Publicació dels resultats definitius de les proves de llengua catalana dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2, i de llenguatge administratiu de la convocatòria de gener de 2021.

Informació sobre les puntuacions de les proves

— La puntuació mínima per superar cada àrea és de 60 punts.

— Si no s’ha superat l’àrea 1 (nivell A2), les àrees 1 i 2 (nivells B1, B2, C1 i C2) o les àrees 1 i 2 (llenguatge administratiu), no es corregeix l’àrea d’expressió escrita. En aquests cas, apareix un guionet (-) en la columna corresponent.

— Si la puntuació d’algun exercici d’expressió escrita (l’àrea 2 en el nivell A2 i llenguatge administratiu o l’àrea 3 en la resta de nivells) és de 0 punts, és el resultat d’aplicar els criteris de correcció (p. ex., nombre mínim de paraules).

No es guarda la puntuació de cap àrea per a pròximes convocatòries.

Tràmit de vista

Durant el mes de maig es durà a terme el tràmit de vista, que consisteix en la tramesa per correu electrònic de la prova de l’examinand i de les graelles de correcció, sempre que s’hagi sol·licitat durant el termini corresponent (del 26 al 29 de març).

Expedició de certificats

Una vegada duit a terme el tràmit de vista durant el mes de maig (tramesa per correu electrònic de la prova de l’examinand i de les graelles de correcció), la directora general de Política Lingüística ordenarà la publicació en el BOIB, mitjançant una resolució, de la relació d’aptes definitiva de cada certificat d’acord amb els resultats aprovats pels tribunals, i s’expediran els certificats corresponents.

Els certificats oficials, una vegada expedits, s'enviaran per correu electrònic a l'adreça que es va fer constar en la sol·licitud d'inscripció.

Sempre que hi hagi una causa justificada per la qual no es pugui esperar l’expedició del certificat oficial, es pot sol·licitar un certificat provisional a l’adreça electrònica provescatala@dgpoling.caib.es. En el missatge s’han d’indicar les dades següents: nom complet, DNI i nivell del qual s’és apte.