torna

Detall de la notícia

Administracions Públiques i la Felib proposen solucions a la situació actual de les policies locals

Les parts es reuniran ara amb els sindicats i altres administracions per traslladar-los l’anàlisi de la situació i cercar solucions consensuades

La consellera d’Administracions Públiques i Modernització, Isabel Castro, acompanyada de la directora general de Funció Pública, Carmen Palomino, i el director general d’Emergències i Interior, jaume Barceló, s’han reunit aquest dimecres amb representants de la FELIB per tal d’abordar diferents propostes de solució  a la situació de les policies locals de les Illes Balears.

Durant la trobada, la consellera ha traslladat a la FELIB el resultat de l’anàlisi que s’ha fet des del passat mes de setembre de la situació actual de les plantilles de tots els municipis de l'arxipèlag. Bona part dels municipis comparteixen les mateixes situacions i necessitats:

― La pèrdua de places que no han pogut sortir a oferta pública d’ocupació.

― Trasllats a segona activitat, que han suposat la pèrdua d’efectius en actiu per desenvolupar les funcions pròpies del lloc de policia local.

― Dimensionament inadequat de les plantilles.

― Agreujament de la situació per mor de la pandèmia de la COVID-19.

Analitzades les principals necessitats, ambdues parts han arribat a una sèrie de conclusions per afrontar aquestes situacions i que pròximament es traslladaran també a la Comissió de Coordinació de les Policies Locals per tal de consensuar-les. Entre d’altres: 

― Execució de les ofertes d’ocupació pública ordinàries dels tres darrers anys i aprovació de l’oferta pública d’ocupació ordinària de l’any 2020.

― Modificació de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de policies locals i la Llei 11/2017, de 20 de desembre.

― Modificació del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

― Un sistema selectiu per a funcionaris de carrera, amb dues vies:

a) Procés unificat per a la selecció del personal de nou ingrés, adhesió voluntària dels ajuntaments a la convocatòria i gestió dels processos selectius per part de l’EBAP.

b) Procés descentralitzat. Els ajuntaments que facin el seu propi procés selectiu, han de fer coincidir les dates d’exàmens, almenys la data del primer examen, per poder realitzar el curs de capacitació, que serà impartit per l’EBAP amb la col·laboració dels ajuntaments.

El curs de capacitació per superar el procés selectiu el gestionaria i l’impartiria l’EBAP, i podria començar durant el mes de febrer de cada any i es realitzaria de forma descentralitzada per illes.

Aquesta solució pretén evitar el transvasament d’opositors d’un ajuntament a un altre i que alguns municipis es quedin sense cobrir les vacants.

Els ajuntaments es comprometrien a elaborar i aplicar el reglament de segona activitat establert a la Llei de coordinació de policies locals.

La Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització, a més, s’ha compromès a traslladar al Ministeri de Política Territorial i Funció Pública la petició de la FELIB de l’alliberació de les places de segona activitat per incloure-les a l’oferta pública d’ocupació i que es permeti la creació de noves places als cossos de policia local i la seva inclusió a la següent oferta pública d’ocupació.

A més, també demanarà la modificació de les taxes de reposició per incloure a l’oferta pública d’ocupació, a més de les places ocupades per persones que tenen prevista la seva jubilació anticipadament i ho sol·licitin per escrit, les d’aquelles persones que es jubilaran durant els anys 2021 i 2022 a l’edat ordinària de jubilació i se sol·licitarà la cobertura de totes les places de les forces i cossos de seguretat de l’Estat (Policia Nacional i Guàrdia Civil).

Comissió de Coordinació de les Policies Locals

Havent analitzat les necessitats i les possibles solucions, la consellera Castro s’ha compromès amb la FELIB a convocar la Comissió de Coordinació de les Policies Locals, formada per administracions i sindicats, amb la finalitat de poder treballar en aquestes i altres propostes que donin solucions a curt, mitjà i llarg termini a les situacions detectades en el sí dels municipis de les Illes Balears.