torna

Detall de la notícia

Expedició de duplicats de certificats

Heu extraviat el certificat de coneixements de llengua catalana?

Si heu extraviat el certificat de coneixements de llengua catalana expedit per la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears, podeu sol·licitar-ne un duplicat.

Ho heu de fer mitjançant el model de sol·licitud que trobareu al final d’aquesta pàgina.

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):

a) De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14 de la Llei 39/2015, i opcional per a les persones físiques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.

b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica. Si voleu fer el tràmit directament a l’Oficina de Registre de la Direcció General de Política Lingüística, demanau cita prèvia al 971 17 76 34.

c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Una vegada expedit i signat electrònicament el certificat, s’envia a les persones interessades per correu electrònic a l’adreça electrònica que hagin fet constar en la sol·licitud.