torna

Detall de la notícia

Decret 89/2019, de 29 de novembre, pel qual es crea i es regula l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics a les Illes Balears

La Direcció General de Política Lingüística posa a disposició de qualsevol persona interessada el text del Decret 89/2019, de 29 de novembre, pel qual es crea i es regula l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics a les Illes Balears (BOIB núm. 162, de 30 de novembre de 2019).

Aquest Decret té per objecte la creació d'una oficina de defensa dels drets lingüístics, adscrita a la Direcció General de Política Lingüística. Algunes de les funcions que du a terme són: recollir i tramitar les reclamacions sobre vulneració de drets lingüístics, atendre les consultes formulades respecte dels drets lingüístics i la normativa que els empara, fer les propostes de mesures normatives necessàries per garantir els drets lingüístics dels ciutadans de les Illes Balears, etc.

És d'aplicació:

- A l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i als ens regulats en la Llei 7/2010, de 21 de juliol del sector públic instrumenta.

- Als consells insulars i als ajuntaments de les Illes Balears, i els organismes que en depenen.

- A l'Administració de l'Estat i l'Administració de justícia amb seu a les Illes Balears, i els organismes que en depenen.

- A les persones físiques i jurídiques de naturalesa privada.