torna

Detall de la notícia

Decret 49/2018, de 21 de desembre, sobre l'ús de les llengües oficials en l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

La Direcció General de Política Lingüística ofereix la versió consolidada del Decret 49/2018, de 21 de desembre, sobre l’ús de les llengües oficials en l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que va ser modificat mitjançant el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 6, de 12 de gener de 2019 i el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 24, de 23 de febrer de 2019 per corregir errors detectats en el text inicial.    

Aquest Decret té com a finalitat regular l’ús de les llengües oficials a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, completada fins a l’any 2012 pel Decret 100/1990, de 29 de novembre.

El Decret és d’aplicació en l’àmbit del Govern de les Illes Balears i de l’Administració de la Comunitat Autònoma, com també de les entitats regulades en la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental. A més, la disposició addicional vuitena estableix que els articles 3.1, 7, 8, 12.1, 13-17, 19, 20, 23, 24, 28 i 29.1 d’aquest Decret són aplicables, sens perjudici de l’autonomia d’organització de cada ens i sempre que no entrin en contradicció amb la seva reglamentació específica:

a) Als consells insulars.

b) A les entitats que integren l’Administració local de les Illes Balears.

c) A les entitats instrumentals que depenen de les administracions esmentades en les lletres anteriors.

d) A les corporacions de dret públic de les Illes Balears.

e) Als concessionaris de serveis públics de competència de les administracions de les Illes Balears.