vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 4692208

DECLARACIÓ DE LA RENDA 2017

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears fa ús de les seves competències i, per tant, regula deduccions pròpies d'aplicació als contribuents que tenguin la seva residència habitual al territori, entre les quals hi ha la deducció per donacions a determinades entitats que tenguin per objecte el foment de la llengua catalana.

En virtut del que disposa l'article 5 del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, s'estableix una deducció del 15% de les donacions que es facin durant el període impositiu, fins al límit del 10% de la quota íntegra autonòmica, a entitats que tenguin per objecte el foment de la llengua catalana.

L'efectivitat d'aquestes donacions a cada període impositiu s'haurà d'acreditar mitjançant un certificat de l'entitat donatària.

Aquesta deducció és incompatible amb la deducció regulada a l'article 5 del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, això és, per la deducció per donacions, cessions d'ús o contractes de comodat i convennis de col·laboració empresarial, relatius al mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic i al consum cultural.