torna

Detall de la notícia

Imatge 4692208

Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques 2022

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears fa ús de les seves competències i, per tant, regula deduccions pròpies d'aplicació als contribuents que tenguin la seva residència habitual al territori, entre les quals hi ha la deducció per donacions a determinades entitats que tenguin per objecte el foment de la llengua catalana. Les quotes a aquestes entitats s'entenen com a donacions a aquest efecte.

En virtut del que disposa l'article 5 del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, s'estableix una deducció del 15 % de les donacions que es facin durant el període impositiu, fins al límit del 10 % de la quota íntegra autonòmica, a entitats que tenguin per objecte el foment de la llengua catalana (podeu consultar el Cens d'entitats de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura que tenen com a fi exclusiu el foment de la llengua catalana en aquest enllaç).

L'efectivitat d'aquestes donacions a cada període impositiu s'haurà d'acreditar mitjançant un certificat de l'entitat donatària.

Aquesta deducció és incompatible amb la que es regula a l'article 5 del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, això és, per la deducció per donacions, cessions d'ús o contractes de comodat i convenis de col·laboració empresarial, relatius al mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic i al consum cultural.