torna

Detall de la notícia

Cens d'entitats que tenen com a fi el foment de la llengua catalana

D'acord amb la Llei 12/2015, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB n. 189, de 30 de desembre), s'estableix una deducció del 15 % de les donacions dineràries que es facin durant el període impositiu, fins al límit del 10 % de la quota íntegra autonòmica, a entitats la finalitat exclusiva o principal de les quals és a les Illes Balears el foment de la llengua catalana.

La Direcció General de Política Lingüística és l'òrgan designat per a la tramitació de la creació d'un cens d'enitats que tenen com a fi exclusiu o principal a les Illes Balears el foment de la llengua catalana que, actualment, està integrat per les entitats següents:

Associació d'Escriptors en Llengua Catalana

Associació El Mirall

Associació Ona Mediterrània

Associació Plataforma per la Llengua

Institució Francesc de Borja Moll

Obra Cultural Balear 

Les entitats que compleixin els requisits que estableix la normativa i que vulguin formar part d'aquest cens poden presentar la sol·licitud i la resta de documentació acreditativa a la Direcció General de Política Lingüística (c. d'Alfons el Magnànim, 29, 1r pis).