torna

Detall de la notícia

Cens d'entitats que tenen com a fi el foment de la llengua catalana

D'acord amb la Llei 12/2015, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB n. 189, de 30 de desembre), s'estableix una deducció del 15 % de les donacions dineràries que es facin durant el període impositiu, fins al límit del 10 % de la quota íntegra autonòmica, a entitats la finalitat exclusiva o principal de les quals és a les Illes Balears el foment de la llengua catalana.

La Direcció General de Política Lingüística és l'òrgan designat per a la tramitació de la creació d'un cens d'enitats que tenen com a fi exclusiu o principal a les Illes Balears el foment de la llengua catalana que, actualment, està integrat per les entitats següents:

Associació El Mirall

Associació Ona Mediterrània

Associació Plataforma per la Llengua

Institució Francesc de Borja Moll

Obra Cultural Balear 

Les entitats que compleixin els requisits que estableix la normativa i que vulguin formar part d'aquest cens poden presentar la sol·licitud i la resta de documentació acreditativa a la Direcció General de Política Lingüística (c. d'Alfons el Magnànim, 29, 1r pis).