torna

Detall de la notícia

Imatge 2929876

Línies de subvenció

La Direcció General de Política Lingüística convoca dues línies de subvencions: una per a mitjans de comunicació en català i una per a activitats de foment de l'ús del català.

Mitjans de comunicació en català

Els mitjans de comunicació són un element bàsic en la configuració de les societats modernes. Entre aquests mitjans de comunicació, la premsa escrita en paper és la que té més tradició dins la nostra societat, si bé l'aparició de noves plataformes de difusió de continguts basades en tecnologies digitals ha obligat a redefinir-ne el concepte. Així mateix, dins els mitjans de comunicació que actualment ja es consideren tradicionals, els audiovisuals han estat els que més han arrelat en la nostra societat per la rapidesa amb què s'actualitzen les informacions i arriben al públic. D'altra banda, la comunicació local representa la confirmació d'una realitat que suposa l'afirmació i la pervivència de la identitat històrica de les Illes Balears. L'extensió i la implementació de les xarxes que faciliten la comunicació arreu del món fan que la informació local cobri més valor perquè aporta a la mera informació el concepte d'identitat cultural. En un món globalitzat, la informació local té un paper indiscutible.

L'objecte d'aquesta convocatòria de subvencions és donar suport als mitjans de comunicació en llengua catalana a les Illes Balears, amb la finalitat de contribuir a consolidar l'espai de comunicació que s'expressa en aquesta llengua, emmarcats en els projectes següents:

- Premsa escrita (diària, local i de temàtica especialitzada).

- Mitjans de comunicació audiovisual (televisió i ràdio).

Activitats de foment de l’ús del català

Les entitats que promouen l’ús de la llengua catalana en la seva activitat són una mostra de la vitalitat social de la llengua i un factor d’integració per als sectors de la població en què es produeix un dèficit en l’ús del català. Igualment, els ajuntaments tenen la capacitat de contribuir, mitjançant activitats d’acolliment i de dinamització lingüística, a la integració de tota la població en el territori.

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport a activitats que tenguin com a finalitat la difusió i la promoció de l’ús social de la llengua catalana entre la població general, tant en l’autòctona com en la nouvinguda, de les Illes Balears. En concret, projectes de voluntariat lingüístic, activitats de formació lingüística i cultural destinades a sectors específics de població, activitats de lleure que tenguin com a finalitat fomentar l'ús de la llengua catalana en àmbits amb escassa o nul·la presència del català, activitats de promoció de la integració lingüística i projectes de sensibilització lingüística.