Portal Transparència

Quadre d'adhesions al Codi ètic (legislatura 2015-2019)

Ètica i Bon Govern > Codi ètic > Quadre d'adhesions al Codi ètic

Nota informativa: Aquest quadre s'actualitzarà una vegada es constitueixi el nou Govern i es nomenin els nous alts càrrecs i el personal eventual

 Data d'actualització: 23/05/2019

Presidència

Càrrec

Nom

Adhesió al Codi ètic

Presidència

Presidenta

Francesca Lluch Armengol

PDF

                                              Gabinet de la Presidència

 

Direcció del Gabinet

Director del Gabinet

Joaquim Torres

PDF

Cap de la Secretaria de comunicació

Samad Houman Mokhtar

PDF

-Assessor tècnic

Xavier Villalonga

PDF

- Secretari adscrit a la Presidència

Martí Gelabert Pibernat

PDF

Cap de la Secretaria de Projectes i Estratègia

Alberto Magro Hernández

Secretaria del Gabinet

Secretària del Gabinet

Silvana González

PDF

Secretària d'Atenció Ciutadana

Rosa Maria Bestard

PDF

Secretaria de Protocol i Relacions Públiques

Miquel Rosselló

PDF

Secretària de Presidència

Àgueda Quiñonero

PDF

 

Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

Càrrec

Nom

Adhesió al Codi ètic

Consellera

Bel Busquets

PDF

Secretaria General

Secretari General

Josep Mallol

Gabinet de la Conselleria

Cap de Gabinet

Ana María Morales Mateo

PDF

Responsable de comunicació

Alejandra Wilms

Assessora tècnica

Pendent

-

Assessora

Antònia M. Ferrà

Assessora

Maria Àngela Tous Sansó

Direcció General d'Innovació i Recerca

Director General

Josep Lluís Pons

Direcció General de Turisme

Director General

Antoni Sansó

Direcció General de Desenvolupament Tecnològic

Director General

Benjamí Villoslada

Direcció de Fons Europeus

Director General

Félix Pablo Pindado

Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears

(AETIB)

Gerent

Jaume Alzamora

Adjunta a la gerència Maria Renart Vivó
Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les IB Gerent Bartolomeu Tugores
Fundació BIT Gerent Gabriel Frontera Borrueco
Delegada territorial de Menorca Carmen Crespo Canales
Consorci Centre Balears Europa (CBE) Directora Rosa María Cañameras
Sostdirector Antoni Vicens i Vicens
Cons per a la Millora d’Infr.Turístiques i Foment de la Desestacionalització de l’Oferta a l’Illa de Mallorca Director/Gerent vacant (assumeix la direcció la consellera)
 Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears Director/Gerent vacant (assumeix la direcció la consellera)

 

Conselleria de Presidència

Càrrec

Nom

Adhesió al Codi ètic

 

Consellera

Pilar Costa

PDF

Secretaria General

Secretària General

Teresa Suárez

PDF

Gabinet de la Conselleria

Cap de Gabinet

Maria Asunción Sáez

PDF

Cap de Comunicació

Margalida Bonnin Perelló

Assessor tècnic

David Álvarez Sabalegui

PDF

Assessor tècnic

Marco Antonio Guerrero

PDF

Assessor tècnic

Jerónimo Salleras Campo

Assessor tècnic

Pau Thomas

Assessora tècnica

Marta Fernandez Comas

Direcció General de Coordinació

Director General

Juan Ignacio Morey Marqués

Direcció General de Relacions Institucionals i Acció Exterior

Director General

Josep Enric Claverol

PDF

Direcció General de Relacions amb el Parlament

Directora General

Beatriu Gamundí

PDF

Direcció General de Comunicació

Director General

Álvaro Gil

PDF

Direcció General de Transparència i Bon Govern

Directora General

Montserrat Berini

Direcció de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma

Directora General

Lourdes Aguiló Bennàsar

PDF

Institut Balear de la Dona

Directora

Rosa Cursach

PDF

 

Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

Càrrec

Nom

Adhesió al Codi ètic

 

Consellera

Catalina Cladera

PDF

Secretaria General

Secretària General

María Begoña Morey

PDF

Gabinet de la Conselleria

Cap de Gabinet

-

-

Cap de Premsa

Albert Travesset

Assessor tècnic

Daniel Álvarez Rodríguez

Assessor tècnic

Ares Fernández Lombardo

Direcció General de Pressuposts i Finançament

Director General

Joan Carrió

PDF

Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni

Director General

José Luis Gil Martín

PDF

Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques

Director General

Pedro Jiménez

PDF

Direcció General d'Emergències i Interior

Director General

Pere Perelló

PDF

Intervenció General de la CAIB

Interventor

Joan Martí

PDF

Agència Tributària Illes Balears

(ATIB)

Directora

Maria Antònia Truyols

PDF

Escola Balear d'Administració Pública

(EBAP)

Director

Jaime Tovar Jover

PDF

Gestió Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU)

Gerent

Irma Velasco

 

Conselleria d'Educació i Universitat

Càrrec

Nom

Adhesió al Codi ètic

 

Conseller

Martí March

PDF

Secretaria General

Secretari General

Francisco Javier Gálvez

PDF

Gabinet de la Conselleria

Cap de Gabinet

Pendent nomenament

-

Cap de Premsa

María Rosa Campomar

PDF

Assessora tècnica

Aurora Bonnin

PDF

Assessora tècnica

Mª Magdalena Huguet Ballester

PDF

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

Director General

Antonio Morante

PDF

Direcció General de Personal Docent

Directora General

Rafaela Sánchez

PDF

Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat

Directora General

Maria Francisca Alorda

PDF

Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

Director General

Juan José Montaño

PDF

Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa

Director General

Jaume Ribas

PDF

Delegació Territorial d'Educació a Eivissa i Formentera

Delegada

Margalida Ferrer

PDF

Delegació Territorial d'Educació a Menorca

Delegat

Joan Marqués

PDF

Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)

Gerent

Miquel Coll

PDF

Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB)

Gerent

Antonio Triay Cardell

Consorci per al Foment d’Infraestructures Universitàries (COFIU) (en extinció)

Director/Gerent

vacant (assumeix la direcció el conseller)

 

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Càrrec

Nom

Adhesió al Codi ètic

 

Consellera

Fina Santiago

PDF

Secretaria General

Secretària General

Isabel Eugenia Nora

PDF

Gabinet de la Conselleria

Cap de Gabinet

Joan Mascarell

PDF

Cap de Premsa

Catalina Sagrera

PDF

Assessor tècnic

Alexandre Charles

PDF

Assessor

Rubén Lago Díaz

Direcció General de  Dependència

Director General

Juan Manuel Rosa

PDF

Direcció General de Planificació i Serveis Socials

Director General

Andreu Horrach

PDF

Direcció General de Menors i Famílies

Directora General

Marta Carrió

PDF

Direcció General Cooperació

Director General

Antoni Servera

PDF

Oficina de Defensa dels Drets del Menor

Director

Serafín Carballo García

PDF

Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears

Directora

Alexandra Pavlovic

PDF

Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel

Directora

Josefina Tur

PDF

Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears

Director

Juan Manuel Martínez

PDF

 

Conselleria de Salut

Càrrec

Nom

Adhesió al Codi ètic

 

Consellera

Patricia Gómez

PDF

Secretaria General

Secretària General

Guadalupe Pulido Román

PDF

Gabinet de la Conselleria

Cap de Gabinet

Susana Fernández

PDF

Cap de Premsa

María Luisa Martínez

PDF

Assessor tècnic

Antoni Canyelles

PDF

Assessora

Núria Togores

PDF

Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia

Director General

Benito Prósper

PDF

Direcció General de Salut Pública i Participació

Directora General

María José Ramos

PDF

Direcció General d'Acreditació, Docència i Recerca en Salut

Directora General

Margalida Frontera

PDF

Direcció General de Consum

Director General

Francesc Josep Dalmau

PDF

Servei de Salut de les Balears

Director General

Juli Fuster

PDF

Director de Recursos Humans i Relacions Laborals

Gabriel Lladó Vidal

Secretari General del Servei de Salut

Manuel Palomino

PDF

Director d'Assistència Sanitària

Atanasio  García

PDF

Gerent de l'Hospital de Son Llàtzer

Francisco Marí

PDF

Gerent de l'Hospital Comarcal d'Inca

Soledad Gallardo

PDF

Gerent de l'Hospital de Manacor

Catalina Vadell

PDF

Gerent de l'Àrea de Salut de Menorca

Antonio Gómez

PDF

Gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formantera

Carmen Santos Bernabeu

Gerent del 061

Antoni Bellver

PDF

Hospital Universitari Son Espases

Josep Manel Pomar Reynés

PDF

Director Gerent Atenció Primària Mallorca

Miquel Caldentey

PDF

Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

Director/Gerent

Ismael Gutiérrez

PDF

Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears

Director/ Gerent

David Martínez

 

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Càrrec

Nom

Adhesió al Codi ètic

 

Conseller

Iago Negueruela

PDF

Secretaria General

Secretària General

Jaume Colom Adrover

Gabinet de la Conselleria

Cap de Gabinet

Gabriel de Hevia

PDF

Cap de Premsa

Joaquim Fuster

PDF

Assessora tècnica

Alicia Homs Ginel

PDF

Assessor tècnic

Eleazar Gallardo

Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral

Directora General

Isabel Castro

PDF

Direcció General de Comerç i Empresa

Directora General

Maria Pilar Sansó

PDF

Direcció General de Política Industrial

Director General

Manuel Porras Romero

Direcció General d'Ocupació i Economia

Director General

Llorenç Pou

PDF

(IBESTAT)

Director

Càrrec retribuït únicament com a Director General d'Ocupació i Economia

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Gerent

Pere Torrens Martín

PDF

Coordinadora

Eshter Callizo Gaitero

PDF

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Directora

Nuria Hinojosa

PDF

Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears (EHIB)

Directora

Maria Tugores

PDF

 

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Càrrec

Nom

Adhesió al Codi ètic

 

Conseller

Vicenç Vidal

PDF

Secretaria General

Secretària General

Catalina Inés Perelló

PDF

Gabinet de la Conselleria

Cap de Gabinet

Núria Felip

Cap de Premsa

Gloria Franquet

PDF

Assessor tècnic

Jaume Viñas Puiggali

Assessor

Mateu Morro

PDF

Direcció General d'Agricultura i Ramaderia

Director General

Mateu Ginard

PDF

Direcció General de Pesca i Medi Ambient

Director General

Juan Mercant

PDF

Direcció General de Recursos Hídrics

Directora General

Juana María Garau

PDF

Direcció General d'Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus

Director General

Sebastià Sansó

PDF

Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat

Director General

Miquel Mir Gual

PDF

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

President

Antoni Alorda

PDF

Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA)

Director

Antoni Garcias

PDF

Secretari General

Ernesto Santamaría

PDF

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Director

Guillem Rosselló

PDF

Adjunt

Llorenç Mas

PDF

              Institut Balear de la Natura (IBANAT)

Director

Joan Ramon Villalonga

PDF

Secretària General

Aina Bernad

PDF

Servei Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA)

Directora

Immaculada Munar

PDF

Consorci per a la recuperació de la fauna de les Illes Balears (COFIB)

Directora/Gerent

Lluís Parpal Ramis

Consorci d'Aigües de les Illes Balears Director/Gerent vacant (assumeix la direcció el conseller)

 

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

Càrrec

Nom

Adhesió al Codi ètic

 

Conseller

Marc Pons

PDF

Secretaria General

Secretària General

Núria Collado

PDF

Gabinet de la Conselleria

Cap de Gabinet

M Carolina Marqués

PDF

Cap de Premsa

Antònia Maria Artigues

Assessor tècnic

Llorenç Allés Camps

Assessor

Eduardo A. Robsy Petrus

PDF

Direcció General de Ports i Aeroports

Director General

Francisco Javier Ramis

PDF

Direcció General d'Ordenació del Territori

Director General

Luis Antonio Corral

PDF

Direcció General de Mobilitat i Transport

Director General

Jaume Mateu

PDF

Direcció General d'Arquitectura i Habitatge

Director General

Eduardo Vila Riera

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Director General

Ferran Rosa Gaspar

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Directora

Maria Antonia Garcías

PDF

Delegació a Menorca

Delegada

Noemí Gomila

PDF

Delegació a Eivissa

Delegada

Lucía Prats

PDF

Delegació a Formentera

Delegat/da

Vacant

 

Ports de les Illes Balears

Director

Pedro Puigdengoles

PDF

Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA)

Gerent

Francisco Fernández

PDF

Serveis Ferriovaris de Mallorca (SFM)

Director

Mateu Capellà

PDF

Consorci de Transport de Mallorca (CTM)

Director

Maarten Johannes Van Bemmelen

PDF

 

Conselleria de Cultura, Participació i Esports

Càrrec

Nom

Adhesió al Codi ètic

 

Consellera

Francesca Tur Riera

Secretaria General

Secretari General

Guillem Joan Fullana Daviu

Gabinet de la Conselleria

Cap de Gabinet

Josep Maria Lendínez González

Cap de Premsa

Celestí Oliver

Assessor

Maria Pizà Nicolau

Assessora

Berta Sureda Berna

Direcció General de Participació i Memòria Democràtica

Director General

Manel Santana Morro

Direcció General de Cultura

Director General

Joana Català Coll

Direcció General de Política Lingüística

Directora General

Marta Fuxà

PDF

Direcció General d'Esports i Joventut

Director General

Carles Gonyalons

PDF

Delegat del Govern de les Illes Balears per a l'Institut Ramon Llull

Director

vacant

Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

Director

Andreu Manresa

PDF

Gerent

Margarita Cardona

PDF

Director Ib3 Televisió

Joan Carles Martorell

PDF

Directora Ib3 Ràdio

Mar Cerezález

PDF

Institut Balear de la Joventut

Director

Joan Ferrà

Fundació per a l'esport balear

Gerent

Josep Abrines

Institut d'Estudis Baleàrics

Director

Francesc M. Rotger

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Gerent

Jaume Reus Morro

PDF

Consorci Velòdrom Illes Balears

Gerent

Jaume Ordines

Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears

Gerent

Pere Bonet Bonet

PDF

Fundació Robert Graves

No hi ha gerent

Consell Econòmic i Social
Consell Econòmic i Social (CES) President Carles Manera Erbina
Consell Econòmic i Social (CES) Secretari General Josep Valero González