Portal Transparència

Concessions de subvencions

Contractes, Convenis i Subvencions > Subvencions > Concessions de subvencions

Data actualització: 21/02/2020

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions estableix que la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) operarà com a sistema nacional de publicitat de subvencions, estant les diferents administracions públiques concedents obligades des del'1 de gener de el 2016 a subministrar informació a aquesta BDNS sobre les convocatòries i les resolucions de concessió recaigudes. 

Els següents fitxers contenen la informació de les concessions de subvencions per part de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears publicats a la Base de Dades Nacional de Subvencions, agrupades per anys des del 2016. L'import que apareix pot no coincidir amb la quantia efectivament pagada després de la preceptiva justificació.

2019:

2018:

2017:

2016:

Nota: algunes subvencions concedides per Fogaiba durant el 2018 es van publicar a la BDNS amb un cert retard. Per aquesta raó, el 3/1/2020, a més de publicar les dades de l'any 2019, s'han actualitzat les del 2018.

HISTÒRIC

Amb anterioritat a l'obligació de publicitat a la BDNS (01/01/2016), la Intervenció General de la CAIB publicava trimestralment una resolució al BOIB amb la informació relativa a la concessió de subvencions de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels seus organismes autònoms i d’ajudes dels ens del sector públic instrumental. Podeu accedir a aquestes resolucions a la pàgina de Publicitat de subvencions concedides d'Intervenció.