Portal Transparència

ENS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL AUTONÒMIC

Administració > Organització > Ens del sector públic > Ens del sector públic instrumental autonòmic

Data d'actualització: 27/12/2022

A la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a més de l'Administració General, integrada per les diferents conselleries, existeixen adscrites a cada una d’elles, organismes i entitats amb diferent nivell d'autonomia i règim jurídic.

Es classifiquen, d'acord amb la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, (versió consolidada), en: organismes autònoms, entitats públiques empresarials, societats mercantils públiques, fundacions i consorcis.

Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius i Memòria Democràtica
Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)
Institut Balear de l'Energia (IBE)
Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Institut Balear de la Dona
Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)
Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB)
Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU)
Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors
Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)
Centre Balears Europa (CBE)   Pròximament Fundació Illes Balears d'Acció Exterior
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball
Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB)
Servei d’Ocupació de les Illes Baleares (SOIB)
Institut Balear d’Estadística (IBESTAT)
Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL)
Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears (CEH)
Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics (CBAT). A partir d'1 d'abril de 2022, aquest ens està adscrit al Consell de Mallorca.
Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears
Consorci Urbanístic per a la Millora i l'Embelliment de la Platja de Palma
Conselleria d'Afers Socials i Esports
Institut Balear de la Joventut (IBJOVE)
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears
Consorci Velòdrom Illes Balears
En virtut de l'Acord del Consell de Govern núm. 12878, des de l'1/1/2021 aquest ens ha estat dissolt i integrat en la Fundació per a l’Esport Balear.
Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears
Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel
Fundació per a l’Esport Balear
Conselleria d'Educació i Formació Professional
Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius de les Illes Balears (IBISEC)
Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB)
Conselleria de Salut i Consum
Servei de Salut de les Illes Baleares (IBSALUT)
Gestió Sanitària i assistencial de les Illes Balears (GSAIB) -adscrit a l’IBSALUT-
Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears
Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IDISBA)
Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)
Institut d’Estudis Baleàrics (IEB)
Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears
Fundació Robert Graves
Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears (IBETEC)
Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (FBIT)
Conselleria de Medi Ambient i Territori
Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA)
Institut Balear de la Natura (IBANAT)
Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA)
Consorci d’Aigües de les Illes Balears
Consorci per la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB)
Consorci per al Desenvolupament d'Actuacions de Millora i Construcció d'Infrastructures al Territori de l'Entitat Local Menors de Palmanyola
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)
Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP)   Antic Serveis de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA)
Conselleria de Mobilitat i Habitatge
Ports de les Illes Balears
Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI)
Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)
Consorci de Transports de Mallorca (CTM)