Torna

Sobirania Alimentària

COVID-19:Vicepresidència i Agricultura fixen els criteris a seguir per garantir el funcionament dels mercats municipals


Defensen la necessitat de mantenir aquests canals de comerç per incentivar la venda de producte local i evitar desplaçaments innecessaris i aglomeracions a grans superfícies


La Conselleria de Transició Energètica, a proposta de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, ha fixat els criteris a seguir per garantir el funcionament dels mercats municipals, amb l'objectiu de mantenir tots els canals de comercialització possibles per a l'abastament alimentari durant l'estat d'alarma, absorbir el màxim de producció disponible, incentivar la venda de producte local, evitar el malbaratament i també els desplaçaments innecessaris i aglomeracions a les grans superfícies.  

Aquesta instrucció té per objecte establir els criteris interpretatius amb relació a les activitats permeses dels llocs de venda de productes agroalimentaris (productes agraris, ramaders i pesquers), als 109 mercats setmanals i 3 quinzenals de les Illes Balears – entre mercats coberts permanents i no coberts no permanents – , sense comptar amb els estacionals que començarien a partir del maig.  

La producció agroalimentària de les Illes Balears està patint, igual que la resta dels sectors econòmics, l'efecte de la contracció de la demanda,  i en aquest context el manteniment dels mercats és clau per a la venda de producte local i de temporada dels petits i mitjans productors i de la flota pesquera de les Illes Balears. Considerem, per tant, que l’estratègia d'abastament alimentari no ha de contemplar únicament les grans superfícies com a opció de consum, sinó que a més s'han de potenciar els mercats com a espai de compra, aconseguint no només evitar desplaçaments innecessaris i possibles aglomeracions, sinó sobretot per donar sortida a la producció local front l’augment de les vendes en base a l'abastiment de producte forà. 

Per tot l'exposat, a proposta de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, amb el vistiplau de la Conselleria de Salut i Consum pel que fa a les mesures sanitàries, s'estableixen els següents criteris: 

1. Els mercats municipals coberts permanents podran mantenir la seva activitat en els llocs en què habitualment se celebren, sempre que es desenvolupin en espais coberts o que els ajuntaments on s’ubiquin garanteixin que l'espai de mercat estigui totalment delimitat amb tanques, o amb qualsevol altre mitjà que estableixi els límits de l'espai, que es pugui controlar l'entrada i sortida, i les aglomeracions o aforament intern.

2. Els mercats municipals no coberts no permanents que no poden mantenir l'activitat del mercat alimentari setmanal o estacional en un entorn tancat, hauran de traslladar la seva ubicació – només dels llocs d’aliments – als poliesportius municipals o instal·lacions esportives que actualment estan tancades, amb una distància mínima entre lloc i lloc que ha de ser de 5 metres. 

3. En tot cas i en tots els supòsits anteriors, s’hauran de complir les mesures complementàries següents: 

a) Marcar cada lloc amb una cinta adhesiva o per qualsevol altre mitjà, a dos metres de distància al lloc perquè el contacte amb la clientela sigui mínim.

b) La policia local vigilarà el mercat municipal tenint cura tant del compliment de la norma com d’evitar l'aglomeració dins l'espai on estigui ubicat el mercat.

c) Cada lloc de venda haurà de tenir disponible un pot de hidrogel desinfectant.

d) En els llocs, només el venedor o venedora de la parada podrà tocar els aliments i ho farà sempre portant guants de protecció.

e) Els llocs han de disposar d’aigua corrent per a neteja de mans, amb aigua i sabó i tovalloles d’un sol ús. Quan no sigui possible disposaran de dipòsits d'aigua, de dimensions suficients per a cobrir les necessitats de la jornada, tenint en compte la naturalesa i volum del producte alimentari a la venda. 

f) Han de disposar de dispositius per residus, d’accés a pedal, i amb bosses que permetin tancament estanc.  

g)  Els llocs han de ser netejats i desinfectats freqüentment. Al final de

la jornada s’ha de netejar i desinfectar tota la maquinària, dispositius i estris del lloc, tenint especial cura de les superfícies que s’han tocat. Al respecte s’han de seguir les instruccions de neteja i desinfecció dictades per fer front a la pandèmia COVID-19 

h) Hi ha d’haver cartelleria arreu on s’informi a la ciutadania de les mesures higièniques que s’han d’adoptar  

i) Així mateix, s’ha d’informar als placers de les mesures d’higiene a adoptar

j) Si en el decurs de la jornada una persona manifestat símptomes compatibles com el COVID-19, ha d’abandonar la feina immediatament i seguir les indicacions que rebi del personal sanitari.

k) També portarà guant de protecció per a l’intercanvi de doblers, i s’evitarà sempre que sigui possible que les persones que manipulen doblers també manipulen aliments. Sempre que sigui possible s’evitarà el pagament amb doblers. Si es fa ús de la TPV, netejar-la després de cada ús.

4. Els municipis que en aquest moment mantenen mercats setmanals més d'un dia per setmana, podran prendre la decisió de reduir la freqüència a un sol dia, tenint en compte per a això la informació disponible sobre l'afluència a cada un d'ells, o el manteniment d'aquells amb característiques especials com poden ser els de productes ecològics.

5. Qualsevol discrepància o dubte concret serà resolt per la Direcció General de Polítiques per a la Sobirania Alimentària.

La present instrucció mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l'estat d’alarma. 

Instrucció

desc_CartellMercats.jpg