Torna

Xarxa d'emancipació

Els serveis de la xarxa d'emancipació es poden sol·licitar tres mesos abans de complir els 18 anys i abans de complir els 25.
Per ser beneficiari de qualsevol dels serveis de la xarxa d’emancipació, és necessari complir amb els següents requisits que es contemplen en els decrets 52/2016 i 40/2017:
Per ser beneficiari del servei de la renda:
* En cas de joves que provenen de protecció de menors
1. Haver complit 18 anys i no haver-ne complit 25.
2. Estar sota la guarda o tutela administrativa en el moment de complir els 18 anys decret 52/2016.
3. No conviure amb les persones que causaren la mesura de protecció. S’ha d'acreditar mitjançant el certificat de convivència
4. Tenir residència a la Comunitat Autònoma de les de les Illes Balears.
5. Haver estat, com a mínim i sense necessitat que siguin consecutius, 12 mesos entre els 16 i 18 sota una mesura de guarda o tutela de qualsevol dels organismes públics de tot l'estat espanyol amb competència en matèria de protecció de menors. Excepcionalment, no s'aplicarà el període mínim de 12 mesos als menors sotmesos per primera vegada a guarda o tutela administrativa després dels 17 anys.
6. Tenir uns ingressos inferiors al 80% de l'IPREM en el moment de sol·licitar la prestació.
7. Compromís de participar d’un procés d’emancipació complint amb els objectius establerts en el seu projecte educatiu.
8. Estar inscrit en la recerca de feina al SOIB, estar laboralment actiu o cursar estudis acadèmics. Excepcionalment s'admetran aquelles sol·licituds en procés de tramitació de la documentació que correspongui.

* En cas de joves que provenen de Justícia juvenil
1. Haver estat sotmès al compliment d'alguna de les mesures judicials que es detallen en el decret 40/2017.
2. En cas de que la persona interessada no tengui ocupació o no cursi estudis acadèmics, ha d'estar inscrita com a demandat de feina al SOIB.
3. Expressar la voluntat d'iniciar un procés d'autonomia personal, que s'ha d'acreditar amb la participació en el programa d'autonomia personal subscrit amb la Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies i mostrant una evolució correcte durant un període de tres mesos, com a mínim, prorrogable a tres mesos més.
4. Viure de manera autònoma, la qual cosa s'ha d'acreditar mitjançant el certificat de convivència.
5. Tenir uns ingressos inferiors al 80% de l'IPREM en el moment de sol·licitar la prestació.
6. Tenir la residència a la comunitat autònoma de les Illes Balears, la qual cosa s'ha d'acreditar amb el certificat d'empadronament a un municipi de les Illes Balears.
7. No haver renunciat a una oferta de treball adequada o no haver estat causa voluntària de la seva feina en els tres mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud de la renda d'autonomia personal per a joves amb mesures de justícia juvenil.
8. Estar inscrit en la recerca de feina al SOIB, estar laboralment actiu o cursar estudis acadèmics. Excepcionalment s'admetran aquelles sol·licituds en procés de tramitació de la documentació que correspongui.

Per ser beneficiari del servei d'habitatge o acompanyament
* En cas de joves que provenen de protecció de menors
1. Haver complit 18 anys i no haver-ne complit 25.
2. Haver estat sota una mesura administrativa de guarda o tutela adoptada per l’entitat pública en matèria de protecció de menors en qualsevol moment de la seva vida.
3. No conviure amb les persones que van causar la mesura de desprotecció (pel servei d’acompanyament no és necessari).
4. Tenir residència a la Comunitat Autònoma de les de les Illes Balears.
5. Compromís de participar d’un procés d’emancipació complint amb els objectius establerts en el seu projecte educatiu.
6. Estar inscrit en la recerca de feina al SOIB, estar laboralment actiu o cursar estudis acadèmics. Excepcionalment s'admetran aquelles sol·licituds en procés de tramitació de la documentació que correspongui.

* En cas de joves que provenen de Justícia juvenil
1. Haver complit 18 anys i no haver-ne complit 25.
2. Haver estat sotmès a alguna de les mesures de justícia juvenil.
.3. Tenir residència a la Comunitat Autònoma de les de les Illes Balears.
4. Compromís de participar d’un procés d’emancipació complint amb els objectius establerts en el seu projecte educatiu.
5. Estar inscrit en la recerca de feina al SOIB, estar laboralment actiu o cursar estudis acadèmics. Excepcionalment s'admetran aquelles sol·licituds en procés de tramitació de la documentació que correspongui.

Incompatibilitats de serveis:
1. El servei d’acompanyament és incompatible amb el servei d’habitatge.
2. El servei d’acompanyament és incompatible amb el compliment d’una mesura judicial.