Torna

Qualitat dels Serveis

48/2021

El passat dia 1 de desembre de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

"Convendria promoure que IBSALUT empri el VALIB. Totes les gerències, hospitals, serveis centrals... costa molt que els arribin a obrir i sovint et comenten que només el gerent té accés o que no els funciona... Acabes enviant en paper perquè si no caduquen els adjunts.

És una eina molt útil i àgil, convendria potenciar-la…"


El dia 3 del mateix mes de desembre vàrem trametre aquesta queixa/suggeriment a l'Oficina d'Administració Electrònica i al Departament de Tecnologies de la Informació i Comunicacions de l'IB-Salut.

El mateix dia i de manera quasi immediata vàrem rebre resposta des de tots dos departaments..

Pel que fa a la resposta de l'Oficina d'Administració Electrònica, ens comuniquen que ells promouen l'ús del VALIB i d'altres eines d'administració electrònica, però que no poden obligar ningú a acceptar enviaments fets mitjançant el VALIB. Així i tot, consideren que s'han de distingir dos casos.

Primer, expliquen que si a la normativa del procediment es requereix l'ús del Valib (per exemple perquè sigui necessari comptar i justificar terminis) la manca de confirmació hauria de tenir com a conseqüències les establertes en el procediment. En aquest cas, serien els responsables de l'IB-Salut qui haurien de justificar perquè no accepten o rebutgen els enviaments per Valib quan la normativa els obliga.

Segon, indiquen que si no existeix normativa que requereixi emprar Valib, llavors podria ser que aquesta no fos l'eina més adequada. Hi ha altres eines corporatives (correu electrònic, per exemple) que també són vàlids. Valib el que fa és aportar un extra de traçabilitat i seguiment per aquells casos que sigui necessari, però si no és així, no és obligatori usar-lo.

Finalment, ens informaven que havien remès la queixa/suggeriment al responsable de l'Ib-Salut al Grup Tècnic d'Immersió Digital perquè aquest consideri si s'han de prendre mesures addicionals.

Per la seva banda, des del Departament de Tecnologies de la Informació i Comunicacions de l'IB-Salut ens indiquen que es troben en procés de desplegar el Valib a l'Ib-Salut.


47/2021

El passat dia 29 de novembre de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

"El procés d'obtenció de certificat d'empleat públic exigeix un tràmit d'acreditació de la identitat. Tot i que en la web de la DG de Modernització i Administració Digital s'ofereixen una sèrie d'edificis on es pot dur a terme, caps d'ells es troba a prop de l'Edifici del Velòdrom, on s'ubica personal de diferents conselleries.

https://www.caib.es/sites/dgtic/ca/certificats_dempleat_public-34771/

Per això, ens hem de desplaçar, i un tràmit que en realitat no hauria de suposar més de cinc minuts, ens implica una hora i mitja o més de temps de feina.

Per això suggereix que s'habiliti a alguna persona de l'edifici del Velòdrom per dur a terme aquest tràmit."


L’endemà, dia 30 de novembre vàrem enviar aquesta queixa/suggeriment al Servei de Seguretat de la Informació de la Direcció General de Modernització i Administració Digital.

El mateix dia ens varen contestar i en la seva resposta expliquen que el Servei de Seguretat de la Informació ha impulsat la creació de la xarxa de Punts de Verificació d'Identitat (PVIs) amb l'objectiu de facilitar a tot el personal el compliment de l'obligació legal de verificar presencialment la seva identitat.

Comenten que han informat a totes les Secretaries Generals, però que hi ha conselleries que han estat més actives que d'altres a l'hora de la implantació de PVIs.

Indiquen que com ells coordinen la prestació d'aquest servei han suggerit la creació dels PVIs que siguin necessaris per donar una cobertura adequada al personal, però que la decisió de crear un PVI i assignar-hi personal és de cada Secretaria General.

Pel que fa al cas del Velòdrom de les Illes Balears comenten que no és la primera vegada que reben el suggeriment, però que a l'haver-hi personal de distintes conselleries pareix que resulta complicat arribar a un acord per crear un PVI que presti servei a l'edifici sencer.

Afegeixen que l'únic que poden fer és la recomanació de posar-se en contacte amb la Secretaria General de la respectiva conselleria perquè sol·licitin la creació d'un o els necessaris PVIs, i que des del Servei de Seguretat atendran la petició.

Finalment, per si és d'utilitat, informen que el PVI més pròxim al Velòdrom és l'ubicat a la conselleria de Salut i Consum, Camí de Jesús, 38A, que segons Google Maps es troba a 800 metres (9 minuts a peu).

46/2021

El passat dia 24 de novembre de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

"A la meva direcció general, Mobilitat i Habitatge, no es compleix l'obligatorietat de portar la mascareta, no s'han seguit les pautes indicades ni ara ni mai.

S'han enviat en algunes ocasions correus recordant-ne l'ús, però mai se n'ha fet cas, per què no hi ha conseqüències?, perquè els/les caps no s'impliquin? No ho sé. Però que és una qüestió important."

El dia 29 de novembre vàrem trametre aquesta queixa/suggeriment al Departament de Secretaria General de la Secretaria General de la conselleria de Mobilitat i Habitatge, i la contestació va arribar l'endemà, 30 de novembre.

En la seva resposta indiquen que des de la conselleria de Mobilitat i Habitatge s'han seguit des del primer moment de la crisi sanitària provocada per la COVID-19 totes les mesures que s'han anat establint. S'han avaluat tots els llocs de treball per complir amb la distància interpersonal; s'han limitat els aforaments a les zones comunes; s'han posat cartells amb les recomanacions de la conselleria de Salut i Consum; s'han facilitat mascaretes i gel hidroalcohòlic a tot el personal; i periòdicament es recorda mitjançant un correu electrònic massiu l'obligatorietat de portar la mascareta i de complir amb la resta de recomanacions.

També comenten que la conselleria no compta amb una Direcció General de Mobilitat i Habitatge, la qual cosa fa difícil esbrinar a quin dels cinc espais on s'ubiquen les direccions generals i la secretaria general ocorr allò que comenta la persona que ha presentat la queixa/suggeriment. Però que en tot cas es pot afirmar que a l'espai que ocupa la Secretaria General i el Servei d'Inspecció d'Habitatge es compleix escrupolosament amb l'obligatorietat de portar la mascareta.

Finalment, volen remarcar que complir amb la normativa de prevenció contra la COVID-19 és una qüestió de responsabilitat personal, raó per la qual es fan correus electrònics massius a tot el personal i no als seus caps, ja que aquests no tenen eines per castigar els incompliments.

45/2021

El passat dia 24 de novembre de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

"Des que treball per la Conselleria d'Educació, no m'han oferit cap revisió mèdica. Per totes les empreses que havia passat cada any oferien la revisió mèdica i de fet el primer any era obligatòria pel treballador.

Aquests tipus de revisions anuals no s'ofereixen? O individualment s'han de sol·licitar?"


El dia 26 de novembre vàrem enviar aquesta queixa/suggeriment al Servei de Prevenció de Riscs Laborals de la direcció general de Funció Pública i al departament de Personal de la conselleria d'Educació i Formació Professional.

El mateix dia ens varen contestar tots dos. El Servei de Prevenció ens comenta que correspon a les secretaries generals oferir al personal de nova incorporació la vigilància de la salut. A més, informen que referent a les vigilàncies periòdiques, la previsió que tenen en el Servei és oferir la vigilància al personal de la conselleria d'Educació i Formació Professional a principis de l'any 2022 i ho gestionaran el coordinador de prevenció de la mateixa conselleria i el servei de Personal, d'acord amb el Servei de Prevenció.

Per la seva part, el Departament de Personal de la conselleria d'Educació i Formació Professional ens informa també que correspon a les secretaries generals l'oferiment de la vigilància de la salut al nou personal. Afegeixen que quan s'incorpora nou personal li faciliten el formulari pertinent.

També expliquen que les revisions mèdiques periòdiques de la Caib no es fan a mesura que s'incorpora el personal sinó de manera agrupada i coordinada.

Comenten a més que quan va començar la pandèmia de la Covid-19 el Servei de Prevenció de Riscos Laborals estava fent les revisions a la conselleria, però que varen quedar en suspens. Que el Servei de Prevenció ha reiniciat recentment les revisions, però que per motius organitzatius s'ha començat amb una altra conselleria amb menor volum de personal. Les revisions a la conselleria d'Educació i Formació Professional es retornaran després de Nadal per aquell personal que no havia estat avaluat abans de la suspensió.

Finalment, ens indiquen que s'està preparant una aplicació perquè els treballadors puguin demanar cita i no sigui necessari donar-la d'ofici.

44/2021

El passat dia 5 de novembre de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:


"Crec que s'hauria d'anar recordant als treballadors del Palma Arena que és obligat l'ús de la mascareta a tot l'interior de l'edifici. A moltes oficines compartides hi ha persones que no la porten. Fins i tot es pot veure gent pels passadissos sense portar-la. No hem d'oblidar que la incidència està novament pujant i la gent està molt relaxada darrerament."

El dia 9 de novembre vàrem trametre aquest suggeriment/queixa als serveis afectats de totes les conselleries que tenen dependències al Palma Arena: a l'Administració de Personal del Departament de la Secretaria que pertany a la Secretaria General de la conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica; a l'Administració de Personal de la Secretaria General de la conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura; i a l'Administració de Personal de la secretaria general de la conselleria d'Afers Socials i Esports.


La primera resposta a arribar va venir de la conselleria d'Afers Socials i Esports el dia 11 de novembre. En la seva contestació ens comunicaven que s'havia reenviat la queixa/suggeriment al Departament d'Assumptes Generals de la Secretaria General i al Departament de Serveis Socials de la direcció general de Serveis Socials.


El dia 15 del mateix mes ens varen contestar des de la conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, i ens informaven que havien tramès la queixa/suggeriment al Departament de Secretaria de la Secretaria General d'aquesta conselleria. L'endemà, dia 16, des d'aquest Departament ens varen explicar que havien recordat a les unitats administratives adscrites les mesures de prevenció vigents en els centres de treball enviant un correu electrònic al personal adscrit a la Secretaria Autonòmica de Sectors Productius i Memòria Democràtica, així com a les direccions generals de Memòria Democràtica i de Participació, Transparència i Voluntariat.

En aquest correu informaven el personal de la queixa/suggeriment rebuda i recordaven les mesures a prendre, com són la distància social, la rentada de mans i l'ús de la mascareta, menys en aquells despatxos individuals mentre només hi hagi una sola persona. A més, també ens comunicava que havien remès la queixa/suggeriment a les conselleries d'Afers Socials i Esports i a la de Fons Europeus, Universitat i Cultura. S'ha de dir en aquest sentit, que des d'aquest departament no tenien constància que des de la Bústia de Qualitat i Avaluació ja havíem tramès la queixa/suggeriment a aquestes altres conselleries.

El dia 19 de novembre, com que a la Bústia no havíem rebut més informació procedent de la conselleria d'Afers Socials i Esports, ens vàrem posar en comunicació via correu electrònic amb el Departament d'Assumptes Generals de la Secretaria General i amb el Departament de la direcció general de Serveis Socials demanant si havien rebut la queixa/suggeriment i si havien posat en marxa qualque mesura.


Varen constar des del Departament de Serveis Socials de la direcció general de Serveis Socials. Varen confirmar la recepció de la queixa/suggeriment i indicaven que s'havien comunicat amb els diversos caps de servei perquè recordassin al personal de l'obligació de l'ús de la mascareta a l'interior de les instal·lacions del Velòdrom. També afegeixen que s'havia enviat un correu electrònic a tota la conselleria des del Departament d'Assumptes Generals, cosa que es fa de manera recurrent.


També el 19 de novembre vàrem remetre un recordatori a la conselleria de Fons Europeus, Cultura i Universitat, ja que no havíem rebut cap resposta seva. Ens varen contestar el mateix dia explicant que el passat dia 16 havien remès un correu massiu a tot el seu personal del Palma Arena recordant les mesures preventives.

43/2021

El passat dia 11 de novembre de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

"Segur que altres companys ja us han fet arribar la queixa pel greuge comparatiu que suposa que als funcionaris que arriben tard els bonifiquin amb 10min diaris i als que arribam prest, ens penalitzen. La resposta que m'han donat quan ho he comentat, és que el rellotge comença a comptar a partir de les 7,30, però aquesta premisa és falsa. Podeu comprovar amb el meu marcatge que el rellotge resta els 10 min, per exemple si jo faig el fixatge a les 7,20 el rellotge me marca les 7,10, vull dir que l'excusa que el rellotge no ho recull és falsa. Si es fa una bonificació és de justicia que sigui a tots els treballadors. Jo no deman que el rellotge me conti a partir de les 7,10, sinó que me bonifiqui els 10 min. que bonifica a la resta de companys.

Sabem que hi ha moltes particularitats, que per qui és responsable amb la seva feina, són males d'empassar, però sa veritat és que aquesta me sembla difícil d'entendre, feim quasi una hora més cada setmana i curiosament la solució que ens proposen és arribar tard. Una vegada més es premia al que no compleix i als que si, ens castiguen, quan és una mesura que té molt fàcil solució."

L'endemà, 12 de novembre, vàrem trametre aquest suggeriment/queixa al Servei de Gestió de Personal Funcionari i al Servei de Gestió de Personal Laboral i Acció Social pertanyents al Departament de Personal de la Direcció General de Funció Pública.

Des del Servei de Gestió de Personal Funcionari va arribar la resposta el dia 16, i ens informen que la jornada diària de feina per al personal funcionari s'ha de dur a terme dins la franja entre les 7:30 i les 16:30. Per tant, el temps fora d'aquesta franja no es pot computar, encara que el rellotge pugui deixar constància del marcatge corresponent.

El Servei de Personal de Gestió de Personal Laboral i Acció Social va contestar dia 12 de novembre, i ens va aconsellar remetre la queixa/suggeriment a la Unitat de Recursos Humans de la Secretaria General de la conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat.

Des de la Bústia, vàrem agrair la resposta i vàrem explicar que l'havíem enviada al seu Servei perquè consideràvem que la queixa era de caràcter general respecte a totes les conselleries i no es referia específicament a una en concret.

En qualsevol cas, vàrem trametre la queixa/suggeriment a la Unitat de Recursos Humans el 17 de novembre, però a data 22 de novembre encara no hem rebut resposta.

42/2021

El passat dia 9 de novembre de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació referent a

"una sol·licitud per obtenir un certificat acreditatiu d’experiència en Gestió Econòmica de la Conselleria d'Educació. La persona que ha escrit a la Bústia es queixa que no se li dona aquesta informació.

Explica que en cap publicació oficial es vincula el seu nom a cap codi de plaça, ni tampoc a l'exercici d'aquestes funcions, amb la qual cosa l'enllaç que se li ha facilitat no serveix per acreditar la seva experiència.

Afegeix que, a part del concurs de trasllats, vol presentar-lo a una empresa privada de fora de l'Estat espanyol, on no tenen cap obligació de mirar els butlletins nacionals ni els autonòmics.

Finalment, considera que la resposta negativa que ha obtingut fins ara no dóna satisfacció al seu dret d'acreditar aquesta experiència "erga omnes" i que això, en conseqüència, no és una bona qualitat del servei"

Aquest mateix dia 9, vàrem trametre aquest suggeriment/queixa al Departament de Recursos Humans de la secretaria general de la conselleria d'Educació i Formació Professional.

Va arribar la resposta de manera immediata, el mateix dia, i en ella informen que faran el certificat, que serà un literal de l'ordre de funcions.

41/2021

El passat dia 5 de novembre de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació


referent a l'ús de la mascareta a la direcció general de Treball i Salut Laboral. La persona que presenta la queixa diu que hi ha despatxos on els treballadors o no porten la mascareta o la porten abaixada, inclús tossint i esternudant durant setmanes. Ens explica que des de la Secretaria General de la conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball es va enviar un correu recordatori sobre l'obligatorietat de portar la mascareta, però es queixa que no té cap efecte, perquè la gent no es dona per al·ludida o perquè no es deriven conseqüències. Considera que la gent que la porta està protegint als que no, i no veu cap sentit a això.

Afegeix que a altres indrets de l'edifici hi ha departaments i despatxos, amb moltes persones a dins, on cap d'elles porta posada la mascareta.


El mateix dia 5 vàrem trametre aquest suggeriment/queixa al Departament de Serveis Comuns de la Secretaria General de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

La resposta va arribar de manera immediata el mateix dia. Des d'aquest departament ens varen reiterar que amb regularitat es remetien correus, inclosos els Acords del Consell de Govern respecte a aquesta qüestió. També ens informaven que traslladaven còpia de la queixa a la direcció general de Treball i Salut Laboral.

Des del departament de Relacions Laborals d'aquesta direcció general indiquen que a la segona planta de l’edifici de Son Castelló, el personal d’aquest departament, el de sancions d’IBASSAL i el de la direcció general de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular, tots duen posada la mascareta, afegint que han fet una comprovació immediata en rebre la queixa presentada. També expliquen que ells no han rebut fins ara cap queixa al respecte. A més a més, volen afegir que en l'edifici Alba, el personal de la direcció general de Treball i Salut Laboral també duen la mascareta posada.

Reconeixen que a altres indrets de l'edifici efectivament hi ha departaments o despatxos comunitaris on ningú du la mascareta, però volen recalcar que es tracta de personal que no pertany a la direcció general de Treball i Salut laboral i, a vegades, ni tan sols a la conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

Amb tot i això, comuniquen que de manera immediata han enviat un email recordatori sobre l'obligatorietat de fer servir la mascareta i de com s'ha de posar de manera correcta, tapant nas i boca.

40/2021

El passat dia 28 d'octubre de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:


"La primera setmana d'octubre vaig demanar cita en el PVI (Punt de Verificació d'Identitat) de la Conselleria de Salut i Consum (Camí de Jesús) seguint les indicacions del correu que em va enviar la dgtic.

Al cap de dos dies, una de les secretàries, em va contestar dient que ells només atenen personal propi de la seva conselleria, no d'unes altres.

Com a servei públic, haurien d'atendre a tot el personal caib.

Prego que es comprovin aquests fets."

El mateix dia 28, vàrem trametre aquest suggeriment/queixa al Servei de Seguretat de la Informació de la Direcció General de Modernització i Administració Digital que pertany a la conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

La resposta va arribar ràpidament, el mateix dia 28, i en la mateixa ens indiquen que ja havien rebut queixes sobre aquest comportament dels PVIs de la conselleria de Salut i Consum.

Informen que el dia 4 d’octubre d’enguany varen remetre un escrit a la Secretaria General de la dita conselleria per informar-los d’aquesta incidència, i a la vegada per oferir-se a estudiar les possibles alternatives per si funcionaven d’aquesta manera per qualque motiu específic amb el qual els poguessin ajudar.

Com per tant la Secretaria General de la conselleria de Salut i Consum estava informada de la qüestió, però no va respondre per cap mitjà a l’escrit presentat, el dia 20 d’octubre se’ls va enviar un correu electrònic en el qual se’ls informava de la revocació dels permisos d’accés al sistema als operadors verificadors d’aquests centres en un període de pocs dies.

En continuar la mateixa situació, el dia 25 del mateix mes d’octubre es va executar la desactivació d’aquests usuaris. Ara, els PVIs citats ja no apareixen en la llista de PVIS publicada en la pàgina http://certificacio.caib.es.

39/2021

El passat dia 8 d'octubre de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:


"Conveni Col·lectiu CAIB:
Article 29.2, penúltim paràgraf:


Les places pressupostades i catalogades que estiguin cobertes per personal contractat hauran de sortir a concurs, preferentment en un termini d'1 any i, com a màxim cada 2 anys.

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Article 29. Infraccions disciplinàries:
1. Són infraccions molt greus:
c) L'adopció d'acords manifestament il·legals que causin perjudici greu a l'Administració o als ciutadans.

Al meu entendre, el no treure les places pressupostades i ocupades són "acords" il·legals que causen perjudici a l'administració, és innombrable el nombre de sentències que acaben amb indemnitzacions per haver comès frau de llei en la contractació, quan es tracta de contractes laborals que no haurien de tenir-la.
Als ciutadans, perquè no tenen cap possibilitat d'accedir a una ocupació pública.

La millor opció és que els serveis de transparència, d'oficines antifrau i tot el conglomerat de quiosquets de control desapareguin, total no serveixen, així almenys s'estalviaria una despesa supèrflua que serviria per a pagar les indemnitzacions derivades del frau laboral."

El dia 11 del mateix mes d'octubre, vàrem trametre aquest suggeriment/queixa al departament de Personal de la direcció general de Funció Pública.

Com el dia 18 d'octubre encara no havíem rebut resposta, es va enviar un recordatori.

Fins al dia d’avui, 27 d’octubre de 2021, no hem rebut cap resposta.

El dia 16 de novembre ens va arribar finalment la contestació, i en aquesta ens diuen que hi ha la previsió que durant el primer trimestre del pròxim any 2022 es dugui a terme un concurs de trasllats de personal laboral, però que encara s'està redactant i negociant les bases.

38/2021

El passat dia 7 d'octubre de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:


"Vull expressar la meva queixa amb relació a la poca predisposició d'algunes conselleries i departaments a l'hora de concedir teletreball. Crec que hauria de ser un aspecte relacionat amb les funcions del lloc (de si són susceptibles de dur-se a terme en la modalitat de teletreball), que hauria d'especificar-se a les relacions de llocs de treball (RLT) de cada conselleria i no dependre d'informes favorables de superiors. La conciliació hauria d'estar per damunt de l'opinió personal favorable o desfavorable dels caps, sempre que el lloc ho permeti."


El dia 11 del mateix mes d'octubre, vàrem trametre aquest suggeriment/queixa al departament de Personal de la direcció general de Funció Pública.

Com el dia 18 d'octubre encara no havíem rebut resposta, es va enviar un recordatori.

El dia 25 d'octubre ens va arribar la resposta sobre aquesta queixa/suggeriment, no des del departament de Personal sinó des del servei de Gestió de Personal Funcionari, que pertany al dit departament.

En la seva resposta ens informen que el Departament Jurídic de la direcció general de Funció Pública està tramitant un nou decret pel qual es regula el teletreball.

Indiquen que en l'esborrany d'aquest decret es preveu que la relació de lloc de feina identifiqui quins llocs són susceptibles de ser acomplits mitjançant el teletreball.


Es pot trobar més informació sobre el teletreball en la queixa/suggeriment número 37/2021, que es referia també a la mateixa qüestió i que conté la resposta del Departament Jurídic de la direcció general de Funció Pública.

37/2021

El passat dia 19 d'octubre de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

"Com sembla que s'està modificant el decret de teletreball, faig arribar les meves propostes amb relació al teletreball:

- Els caps de servei puguin fer teletreball, independentment si tenen superior jeràrquic o no. Podria plantejar-se que els que no tenen superior jeràrquic puguin fer un sol dia de TT a la setmana, és important tenir un dia per poder dedicar a fer informes, plans d'actuació, avaluació... en un entorn de concentració, impossible fer-ho a l'oficina sense patir interrupcions constants.

- Aprendre de l'experiència del teletreball covid, ha que quedat palès que la feina surt igual, a més cal tenir en compte que el que fa feina a l'oficina fa feina a casa, i el que no en fa, no en fa ni a casa ni a l'oficina.

- Si hi ha llocs de feina que no puguin fer teletreball (que haurien de ser els mínims) o aquells que se'ls hi denegui la sol·licitud de TT, se'ls hauria de donar un complement de presencialitat a la nòmina, ja que venir a fer feina a l'oficina cada dia suposa uns greuges comparatius respecte als companys que fan teletreball, fer feina sempre en modalitat presencial suposa:

+Més despeses de desplaçament al lloc de treball (benzina, transport públic, manteniment automòbil...)

+Més dedicació de temps (les persones que fan TT guanyen en temps, avui en dia importantíssim!)

+Cal fer servir més vacances i P7 per poder fer gestions personals/domèstiques per les quals no hi ha permisos, en canvi les persones que fan teletreball solen fer coincidir els dies de teletreball per fer gestions domèstiques o personals (com per exemple: que hi vagi el fontaner a fer reparació, gestions del banc, no haver de pagar la matinera a l'escola etc...)

+Més incomoditats que poden afectar el benestar en general (com per exemple: patir retencions cada matí, cercar aparcament, més probabilitats de patir un accident in itinere...)

- A més, ampliar la implantació del teletreball a la CAIB suposaria contribuir a la sostenibilitat i protecció del medi ambient de les nostres illes."

L'endemà, 20 d'octubre, vàrem trametre aquest suggeriment/queixa als serveis de Gestió de Personal Funcionari i de Gestió de Personal Laboral i Acció Social, tots dos del Departament de Personal de la direcció general de Funció Pública.

El mateix dia 20 i el 21, respectivament, vàrem rebre la seva resposta, i en ambdós casos ens indicaven que era més apropiat enviar aquest suggeriment/queixa al Departament Jurídic de la mateixa direcció general de Funció Pública.

Així ho vàrem fer aquest dia 21 d'octubre, quan remetérem aquest suggeriment/queixa al Servei Jurídic de la direcció general de Funció Pública. Ens varen respondre de manera immediata el mateix dia 21.

En la seva resposta ens indiquen que el projecte de decret pel qual es regula la modalitat de prestació de serveis mitjançant teletreball a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es tramita de conformitat a la Llei 1/2019, del Govern de les Illes Balears.

Comuniquen que el tràmit d'informació pública i d'al·legacions dels ciutadans en relació amb aquest decret ja es va dur a terme, a la pàgina http://participaciociutadana.caib.es, entre el 18 de febrer i l'11 de març d'aquest any 2021, registrant-se fins a 391 visites al projecte normatiu. Afegeixen que 21 ciutadans varen realitzar aportacions al projecte, essent objecte de consideració per part de l'Administració.

També ens informes que la fase de participació ciutadana ja s'ha realitzat i que el projecte es troba en fase de negociació amb els representants dels treballadors.

Els tràmits següents seran sotmetre el projecte als informes de la Comissió de Personal, el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i el Consell Consultiu de les Illes Balears.

Informen que es pot consultar l'estat de la tramitació a aquesta direcció: http://www.caib.es/sites/M170613081930629/ca/n/projecte_de_decret_de_teletrebal/

Indiquen que la pàgina ja està en procés d'actualització i que estarà disponible al més aviat possible.

36/2021

El passat dia 13 d’octubre de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“Per treballar a la Conselleria de Medi Ambient i Territori has de fer apnea, o bé respirar el fum dels altres. A l'entrada per la carretera de Sóller hi ha gent fumant a totes hores, de manera que és impossible entrar-hi o sortir-ne sense passar pel mig del nigul tòxic. Al carreró de la part del darrere, la gent que surt contínuament a fumar fa impossible tenir les finestres obertes, almanco si no vols inhalar nicotina i quitrà. Com a conselleria de Medi Ambient, no deixa d'esser sorprenent, tot i que és evident i clamorós. Hi ha alts càrrecs que fumen, però els qui no ho volem fer tenim dret a un lloc de feina saludable, crec.”

L’endemà, 14 d’octubre, vàrem trametre aquest suggeriment/queixa al Departament de Secretaria General de la conselleria de Medi Ambient i Territori.

Com no havíem rebut resposta, el dia 18 d’octubre vàrem enviar un recordatori, i el dia 20 ens va arribar la seva resposta, en la qual ens indicaven que s’havia fet un escrit al personal recordant la prohibició de fumar a les zones comunitàries de l’edifici.

35/2021

El passat dia 7 d’octubre de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“Hi ha personal a la conselleria de Medi Ambient i Territori i a la de Funció Pública que quan arriba a l'edifici amb cotxe entra a fitxar i després se va a aparcar. A la sortida fan l'acció a la inversa; van a cercar el cotxe per després passar per davant de la porta a fitxar.
Me consta que també se fa a altres conselleries.
Crec que és una imatge molt dolenta del treballador públic que no representa el conjunt, però estigmatitza el col.lectiu, i per això s'hauria de posar remei.”

L’endemà, 8 d’octubre, vàrem trametre aquest suggeriment/queixa al Departament de Secretaria General de la conselleria de Medi Ambient i Territori i també a la Unitat de Recursos Humans pertanyent a la Secretaria General de la conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat.

Com no havíem rebut resposta, el dia 18 d’octubre vàrem enviar un recordatori, i el dia 20 ens va arribar la resposta del Departament de Secretaria General de la conselleria de Medi Ambient i Territori. Comenten que s’ha fet un escrit al personal recordant la instrucció de compliment de l’horari.

Fins avui, dia 21 d’octubre de 2021, no hi ha hagut resposta per part de la Unitat de Recursos Humans de la Secretaria General de la conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat.

El dia 2 de novembre ens va arribar la resposta de la Unitat de Recursos Humans de la Secretaria General de la conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat. Ens comenten en la mateixa que han tramès el suggeriment/queixa al departament afectat de la conselleria.

El dia 10 de novembre de 2021 ens va arribar la contestació des de la direcció general de Funció Pública.

En aquesta resposta ens indiquen que els criteris sobre el control d’entrades i sortides, del compliment de l’horari i de les justificacions de les absències estan fixats a la Instrucció 1/2017, segons la qual els òrgans responsables del control són els secretaris generals o els òrgans equivalents dels ens del sector públic instrumental.

Així mateix, ens informen que referent al personal de la direcció general de Funció Pública, les conductes descrites a la queixa/suggeriment presentada no els afecten perquè realitzen el marcatge amb el seu ordinador personal.

Referent a la conselleria de Medi Ambient, comuniquen que han remès la queixa/suggeriment a la Secretaria General perquè es facin les comprovacions que siguin oportunes i, si escau, s’adoptin les mesures correctores pertinents per assegurar el compliment efectiu de la jornada laboral.

34/2021

El passat dia 13 d’octubre de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació

referent a l’ús de les mascaretes en la seu de la Conselleria d’Educació i Formació Professional. La persona que presenta la queixa indica que molts treballadors no la duen posada en el seu lloc de feina, i considera convenient que es recordi una vegada més l’obligació de dur mascareta en els espais de feina tancats.

El mateix dia 13 vàrem enviar aquest suggeriment/queixa al Servei de Recursos Humans de la Secretaria General de la conselleria d’Educació i Formació Professional i el mateix dia ens varen respondre que farien un recordatori a tot el personal sobre l’obligatorietat de dur la mascareta en els espais comuns i els llocs de feina tancats.

33/2021

El passat dia 7 d’octubre de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació

referent a l'ús de la mascareta a la direcció general de Treball i Salut Laboral. La persona que presenta la queixa/suggeriment explica que hi ha molts treballadors que no la duen o que la porten baixada a la barbeta, sense que els importi tossir sense ella. Considera que és una manca de respecte caps als altres companys.

El mateix dia 7 vàrem enviar aquest suggeriment/queixa al Departament de Serveis Comuns de la Secretaria General de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

Ens va arribar la resposta l'endemà, dia 8 d’octubre, i en aquesta ens indicaven que ja havien rebut queixes sobre el mateix tema i que com a resposta es va enviar un correu massiu on es recordava que als espais compartits, zones compartits, zones comuns, etc. és obligatori l'ús de les mascaretes.

A més, ens comunicaven que no era el primer correu que remetien respecte a aquesta qüestió, i que, de fet, el dia 4 del mateix mes havien enviat un altre correu massiu amb l’Acord del Consell de Govern sobre aquest tema publicat al Boib.

El dia 11, des de la Bústia de Qualitat i Avaluació vàrem respondre donant les gràcies per la ràpida resposta i vàrem proposar com a possible mesura addicional posar cartells recordant l’obligatorietat de la mascareta.

32/2021

El passat dia 16 de juny de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació

referent a la possibilitat de modificar les aplicacions del Rolsac i dels Microsites de tal manera que les pàgines web de les diferents direccions generals, ens públics, serveis, etc. indiquin el DIR3 i l’adreça de correu electrònic recomanada per rebre les notificacions tipus Valib, Notib, Notifica, Sir… També suggereix que el lloc adequat per posar aquesta informació és a baix de la pàgina, juntament amb el correu electrònic, telèfon…

El mateix dia varem enviar aquest suggeriment al Servei de Sistemes d'Informació de la Direcció General de Modernització i Administració Digital.

Com no varem rebre resposta, el dia 23 de juny varem enviar un recordatori de la queixa/suggeriment rebuda.

Aquest mateix dia, 23 de juny de 2021, ens varen respondre per demanar-nos si podiem enviar la queixa/suggeriment a una nova direcció de correu electrònic, i així ho varem fer uns dies més tard, el dia 29 de juny.

A data d’avui, 5 de juliol de 2021, encara no hem rebut cap resposta més.

31/2021

El passat dia 1 de juny de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“En el Palma Arena s’han llevat les màquines de cafè, begudes i menjar que hi havia. Segons pareix, és per una llei que ha entrat en vigor recentment.

Pareix que el motiu té a veure amb el medi ambient. Però no fa falta ser massa intel·ligent per saber que existeixen altres mesures de més eficàcia, i que a més s’ha de tenir en compte la proporcionalitat de les mesures que es prenen.

La qüestió és que si ara vull prendre qualque cosa, he d’anar a un bar. O sigui, que abans anava a la màquina i tornava en qüestió d’un minut. Ara he d’anar fins el bar i no només du més temps sinó que a més he de gastar més doblers, perque el bar es més car que la màquina. Ja imagin que polítics i semblants no tenen problemes monetaris, però no tots som tan privilegiats, i per jo tot cèntim d’euro conta.

Deixant de banda que, ja que m’obliguen a anar al bar, me quedaré una estoneta per allà llegint el diari o mirant el paisatge.

Veient com a l’ Administració els seus treballadors l’importen un rave, la motivació cau en picat. Si decideix no anar al bar, i he d’ tantes hores sense prendre res també caurà el rendiment i l’efectivitat. No sé, pèrdua d’expedients, errors d’embalum que invalidin el document en qüestió… aquest tipus de coses.

Sol·licit que es derogui aquesta part absurda de la norma en qüestió. O al menys no fer cas d’ella. No seria la primera llei que la mateixa Administració es passi la llei pel folre.”

El dia 10 de juny varem enviar aquesta queixa/suggeriment a la Fundació per a l’Esport Balear, a la qual pertany l’edifici del Velòdrom Illes Balears.

A falta de resposta, el dia 17 de juny es va enviar un recordatori a la Fundació de la queixa/suggeriment, però a dia d’avui, dia 22 de juny de 2021, a la Bústia de Qualitat i Avaluació no hem rebut cap contestació.

El dia 28 de juny de 2021 varem rebre una comunicació de la Fundació per a l’Esport Balear on acusen rebut de la queixa/suggeriment i comenten que respondran properament.

El dia 6 de juliol de 2021 va arribar finalment la resposta de la Fundació per a l’Esport Balear. Expliquen que el contracte d'instal·lació i explotació de màquines de subministrament de begudes i menjars era vigent fins al mes de febrer de 2021, amb possibilitat de prorrogar-lo per dos anys més, però que l’empresa adjudicatària va renunciar a aquesta, i és per això pel que es van retirar les màquines. Afegeixen que en l’actualitat s'està en procés de tramitar un nou contracte.

30/2021

El passat dia 28 de maig de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“Una vegada més em trob que hi ha procediments que no es poden fer amb arxius digitals. En aquest cas a UGE ens demanen el document comptable per subvencions menors de 30.000€ físicament, en paper, per que així li reclamen a Intermediació.

Ho podria entendre (que no justificar ni acceptar) de qualque servei amb persones a punt de jubilar, però és Intervenció, cabdal al funcionament de la CAIB.

No entenc què és lo que passa, per què ho fan i perquè se lis permet fer-ho. Per descomptat està clar que tenen l'obligació legal d'avançar cap a l'Administració digital.

M'ho podeu aclarir?”

El mateix dia, 28 de maig, varem enviar la queixa/suggeriment al Servei de Fiscalització Prèvia de la Intervenció Delegada de Consell de Govern.

Com a data 7 de juny encara no haviem rebut cap resposta, varem enviar un recordatori. El dia 9 de juny ens varen comunicar telefònicament que estaven recopilant informació i que contestarien pròximament.

I efectivament el dia següent, 10 de juny de 2021, ens va arribar la resposta a la Bústia de Qualitat. En aquesta, ens volen informar que Intervenció fa feina per implementar l’administració digital. En aquest sentit, està en fase d’execució un contracte per a l’implantació integral, suport i manteniment d'un gestor electrònic d'expedients de contractació, convenis, patrimoni i altres expedients de despesa, alineat plenament amb els requisits de l'administració electrònica, integrat amb SAP i que proporcionarà una plataforma de licitació pròpia i eines específiques per al registre de contractes i la central de contractació.

Referent als expedients que queden fora del gestor electrònic, com per exemple les subvencions, i la fiscalització de les despeses en altres fases d'execució, s'està estudiant la manera d'avançar cap a una administració electrònica, però que actualment encara no es disposa de dates concretes per a la consecució d'aquest objectiu.

29/2021

El passat dia 12 de maig de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“Sol·licit la immediata aplicació de la LLEI 8/2019 DE RESIDUS I SÒLS CONTAMINATS DE LES ILLES BALEARS en les Administraciones públiques i molt especialment la supressió de totes les màquinas vènding de begudess en envasos d'un sol ús, així com les màquinas de café amb tassons i removedors d'un sol ús, i les que funcionon amb càpsul·les, a més de tots els preceptes que marca la llei.

Les instal·lacions públiques estan incomplint la seva pròpia llei que va entrar en vigor el 20 de març passat.

Instal•lacions públiques han de complir les obligacions de la Llei

Aquelles en les quals s’ubiquin activitats o serveis desenvolupats per les administracions i ens públics, de forma directa o indirecta (mitjançant contracte o concessió):

Aeroports

Ports

Estacions d’autobús

Estacions de tren i metro

Hospitals

Centres de salut

Universitat

Centres de FP

Instituts/Col•legis

Escoletes

Biblioteques

Espais pertanyents al Govern estatal i ministeris (Seguretat Social, Hisenda, Correus, Tràfic, Jutjats, etc.)

Govern Balear i Conselleries

Consells Insulars

Ajuntaments i altres espais municipals

Empreses, Fundacions i Concessionàries públiques

Albergs

Residències

Centres ocupacionals

Centres penitenciaris

Cultura i Esports

Centres esportius

Teatres

Museus

Casals

1 Productes de neteja Article 22.4 A partir del 20 de març de 2021 és obligatori l’ús de productes de neteja naturals (vinagre, sabó natural, llimona, alcohol etílic, glicerina, etc.) i/o ecològics amb certificació (ecolabel, ecocert, nordic swan ecolabel, etc.) als contractes o compres públiques, sempre que existeixin productes d’aquestes característiques en el mercat. Més idees per promoure una neteja sostenible:- Prioritzar la compra de productes de neteja locals, i, si és possible, arribar a acords amb els productors per a la reutilització dels envasos. - Utilitzar productes de neteja concentrats, ja que suposen un estalvi econòmic i d’envasos.- Tenir en compte els suggeriments anteriors en la contractació pública.

2 Separació de residus en origen Article 29 A partir del 22 de febrer de 2019 Tot establiment, públic o privat, ha d’establir la separació* en origen dels següents materials i fraccions de residus: paper i cartró, metall plàstic, vidre, podes, tèxtil, matèria orgànica,olis vegetals, aparells elèctrics i electrònics construcció i demolició,voluminosos, perillosos d’origen domèstics. Aquesta obligació de separació s’ha de preveure necessàriament en els contractes de manteniment i neteja. La fracció orgànica s’ha de dipositar dins bosses compostables certificades. Existeixen bosses compostables de gran capacitat: 50, 70, 100 litres, etc.

3 Begudes Article 25 A partir del 20 de març de 2021

Aigua

S’han d’instal•lar fonts d’aigua potable o, alternativament, subministrar aigua en envasos reutilitzables. Als centres sanitaris (hospitals, centres d’atenció primària, etc.) i educatius es permet, alternativament, la comercialització d’aigua en envasos d’un sol ús. En cas que s’hagin de dispensar tassons, aquests hauran de ser preferentment reutilitzables o, subsidiàriament, compostables.

Envasos d’un sol ús

No es pot distribuir cap tipus de beguda en envasos d’un sol ús (botelles de plàstic, brics, llaunes, botelles de vidre no reutilitzables, tassons d’un sol ús, etc.). Queden incloses en aquesta obligació cafeteries, restaurants i altres similars que duguin a terme la seva activitat en aquests espais. Tampoc es podran distribuir mitjançant màquines expenedores o vending. Aquests establiments també queden subjectes a les regulacions de la Llei 8/2019 que afecten el sector HORECA. Així, per garantir el compliment de les noves obligacions, es recomana consultar l’apartat d’informació complementària i/o la guia interpretativa corresponent. Alternatives pel servei de begudes:- Utilitzar barrils, dispensadors, tassons i botelles de vidre reutilitzables (una vegada utilitzades s’han d’emmagatzemar i tornar a la distribuïdora per a la seva reutilització) o altres formats emplenables.- Per a les begudes per endur, es pot habilitar un sistema de dipòsit i retorn de tassons o donar la possibilitat al client de dur el seu propi recipient.

Als esdeveniments en els quals participi l’administració (inclosos els esportius) s’haurà de: Servir begudes en envasos reutilitzables (barrils, dispensadors, botelles de vidre, tassons reutilitzables, etc.). Garantir l’accés a l’aigua sense envasar (apta per al consum humà) o en envasos reutilitzables. Implantar un sistema de dipòsit i retorn d’envasos i tassons per evitar el seu abandonament o gestió incorrecta.

Educació i sensibilització

Article 8

Article 8 a-g

S’ha d’informar i conscienciar a la ciutadania sobre les conseqüències negatives de la generació de residus per al medi ambient, la importància de la prevenció de residus o la correcta separació d’aquests, entre altres aspectes contemplats en aquest article.

Article 8 h

S’ha de preveure als contractes de recollida i/o tractament de residus un 1% per a dur a terme mesures de formació i sensibilització, que haurà d’efectuar l’adjudicatari.

Article 8 i

S’han de promoure cursos de formació i especialització per al personal de l’administració”

El dia 18 de maig vàrem enviar aquesta queixa/suggeriment als serveis o departaments competents en assumptes generals de totes les conselleries, i també al Servei de Residus i sòls contaminants.

El mateix dia, en conversació telefònica, des de la conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, ens vàren confirmar la recepció de la queixa/suggeriment i ens vàren dir que compleixen amb la normativa.

El dia 25 de maig ens va arribar la resposta de la conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Vàren confirmar la recepció de la queixa/suggeriment i exposen que ja han pres mesures per a una solució progressiva de l’assumpte. Expliquen que s’han eliminat els tassons de plàstic i s’han instal·lat fonts. Que les màquines de venga automàtica que encara funcionen és perquè estan pendents de la finalització de la concessió administrativa. També s’han posat cubs grocs i blaus per al reciclatge d’envassos i cartró. A més, s’han penjat cartells informatius i referent als productos de neteja, aquests són els inclosos a l’acord marc de neteja de locals de la Caib.

Com encara mancaven moltes respostes, el mateix dia 25 de maig vàrem enviar un recordatori a tots aquells que no havien respost al primer enviament de la queixa/suggeriment. Vàrem rebre resposta immediata, el mateix dia 25, des de la conselleria de Medi Ambient i Territori que ens diuen que compleixen escrupulosament amb la llei. També el mateix dia ens comuniquen des de la conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat que estan estudiant les mesures a proposar.

El dia següent, 26 de maig, va arribar la resposta de la conselleria d’Educació i Formació Professional. Ens confirmen la recepció de la queixa/suggeriment i que l’han traslladada a la direcció general de Planificació, Ordenació i Centres, ja que aquests tipus de màquines es poden trobar als centres.

També el mateix dia 26 de maig contestaren de la conselleria de Mobilitat i Habitatge. A més de confirmar la recepció de la queixa/suggeriment, expliquen que estan fent feina per adaptar-se i que també l’han reenviat a les entitats depenents de la conselleria perquè també aquestes prenguin les mesures oportunes.

La resposta de la conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball va arribar el dia 27 de maig. Primer ens fan saber que la seva resposta és en relació només a l’edifici del carrer Montenegro, 5, ja que la resta d’edificis emprats per la seva conselleria o bé són gestionats per altra conselleria o bé pels serveis generals de diverses empreses públiques. Pel que fa a l’edifici del carrer Montenegro expliquen que els productes de neteja emprats són els esmentats a la queixa/suggeriment, en aplicació de la normativa de la Caib en matèria de contractació. També ens volen fer saber que la majoria de les qüestions esmentades ja es compleixen no només com a resultat de la normativa de la Caib sinó també per les ordenances de l’Ajuntament de Palma.

En darrer lloc, comenten en relació a les begudes que a l’edifici ja fa anys que no hi ha màquines vènding, i que des de l’any 2010 no hi ha tassons a les fonts d’aigua. Que es fan servir tassons de vidre o que cada funcionari té el seu tassó.

A dia d’avui, 28 de maig de 2021, encara no hem rebut contestació de les conselleries d’Hisenda i Relacions Exteriors; d’Afers Socials i Esports; de Salut i Consum: i de Fons Europeus, Universitat i Cultura. Tampoc hem rebut resposta del Servei de Residus i sòls contaminants.

El dia 31 de maig de 2021 va arribar la resposta de la conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

Indiquen primer de tot que la seva resposta es refereix a l’edifici al carrer de l'Uruguai s/n (Velòdrom I.B), ja que la resta d'edificis emprats per la conselleria són gestionats majoritàriament per altres conselleries.

Referent al servei de neteja, es fa ús dels productes de neteja establerts a la normativa de la Caib en matèria de contractació, l’Acord Marc CC 1/2019 per a la contractació centralitzada, prèvia homologació, del servei de neteja respectuós amb el medi ambient, de les dependències, edificis i instal·lacions de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, del seu sector públic instrumental i d'altres organismes i administracions públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears

En referència al subministrament de paper, el plec de clàusules administratives particulars de l'Acord Marc CC 1/2016 per a la contractació centralitzada del subministrament de paper per impressió i escriptura estableix també per a l’adjudicació una sèrie de criteris mediambientals.

Pel que fa a les begudes, s’han retirat les màquines "vending" i ja fa temps que a les fonts d'aigua no hi ha tassons. Per a les reunions, s'usen gerres i tassons de vidre.

Per últim, indiquen als edificis de la conselleria hi ha contenidors de recollida i reciclatge de paper.

El dia 28 de juny va arribar la resposta de la conselleria de Mobilitat i Habitatge. Expliquen que la Direcció General de Transport Marítim i Aeri està ubicada a un edifici gestionat per una altra conselleria, però pel que fa als edificis gestionats per ells mateixos s’han pres les següents mesures:

1. Referent als productes de neteja, els contractes marc ja preveuen l'ús de productes respectuosos amb el medi ambient, però que també s’ha de tenir en compte que a causa de la pandèmia de la Covid 19, des de la Direcció General de Funció Pública es va donar una instrucció on s'assenyala que "la neteja de les superfícies de treball ha s'extremar-se, i s'ha de fer ús d'un desinfectant que contengui lleixiu en dilució 1:100 (1 part de lleixiu i 99 parts d'aigua)", i que així ho fan a la conselleria des de llavors una vegada al dia.

2.Pel que fa a la separació de residus ens comuniquen que a totes les seus de la conselleria hi ha baldes per a cada tipus de residus que es dipositen als contenidors específics.

3. En el tema de les begudes s'ha retirat una màquina expenedora de begudes mentres que la màquina de cafè només funciona amb tassons dels usuaris (al igual que fan les fonts d'aigua des de fa temps). A les reunions cada participant té un tassó de vidre davant seu i hi ha pitxers amb aigua.

A més de tot això, ens informen que varen trametre la queixa/suggeriment als ens depenents de la conselleria per tal que adoptassin les mesures adients.

L'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI) informa que dins el contracte de neteja basat en l'acord marc del Govern, els productes compleixen els requisits i són ecològics (certificació Ecolabel). Que tenen diferents contenidors per als residus i que al menjador de personal tenen un de cada (paper i cartró, metall i plàstic, vidre, orgànic) i també repartits per l'oficina n'hi ha més de paper i cartró. Així mateix, les fonts d'aigua no dispensen tassons.

28/2021

El passat dia 17 de maig de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“Volia fer el tràmit telemàtic per inscriure'm a les proves de català de la Direcció General de Política Lingüística i, atès a problemes tècnics aliens a dita unitat orgànica (segons el que consta a l'avís publicat a la pàgina web), no m'ha estat possible fer-ho així i ho he hagut de fer presencialment.

Tot i que, com a persona física, no m'ha impedit fer la gestió, consider que si es vol reduir l'ús del paper a l'Administració i en tots els àmbits en general, s'haurien d'establir mecanismes per tal de reforçar i facilitar la presentació electrònica de documentació i evitar incidències com aquesta.”

El dia 18 de maig vàrem respondre a la persona que l’havia presentada que ens pareixia que es tractava d’una queixa/suggeriment d’àmbit molt general, i que no sabíem quin servei podia ser el competent per contestar. Li vàrem demanar si podia especificar més la queixa o que també el que es podia fer era enviar la queixa/suggeriment al Servei d’Atenció a la Ciutadania ja no com a treballador de la Caib sinó com a persona usuària. La persona que havia presentat la queixa va optar per aquesta darrera opció.

27/2021

El passat dia 6 de maig de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“Avui m’ha arrribat a la meva taula un munt de papers registrats mitjançant la Carpeta Ciutadana. Eren papers físics. En ple segle XXI.

Comentant-ho amb l’encarregada del Registre del SOIB, pareix ser que l’arriba un correu electrònic a la Secretaria personal de la directora del SOIB, que se’l passa a ella (Registre), que té que imprimir-ho per a poder registrar-ho d’entrada. I ella ho ens passa tot imprès.

L’he demanat que el registre amb el segell de registre d’entrada ho escanegi i m’ho enviï per correu juntament amb el correu que reb de la Secretaria i diu que el seu escàner no funciona correctament. Encara més, que només escaneja documents d’un en un. En el registre, on existeix l’obligació legal d’escanejar els documents que se’ls entreguen.

Els papers que m’han arribat els haurè d’escanejar i, una vegada reenviats a la persona encarregada de cada assumpte, destrossaré els paperss en una trituradora de paper. Fa anys que intent que la expressió "Administració electrònica" tengui cert sentit. Entre altres coses cap de les nostres convocatòries vigents té ja documentació física, no n’hi ha un lloc on arxivar papers, s’extraviarien.

CONCLUSIONS:

La Carpeta ciutadana no funciona com hauria i/o no s’està utilitzant per al que s’hauria. No s’ha d’utilizar com un Registre d’entrada. Totes les administracions de la CAIB haurien de tenir prohibit utilitzarla per a això (un dels papers que m’han arribat és del Consell Insular de Mallorca).

-La Secretaria de la directora del SOIB està fent una feina que no li correspon, no hauria de redistribuir documentació, sinó que l’ha de rebre (i en format digital).

-El Registre del SOIB està infradotat. Haurien de tenir un escàner no manual, sinó automàtic, com són ara totes les fotocopiadores actuals. D’ aquesta manera podria fer la seva funció: donar entrada a la documentació de la ciutadania, sense quedar-se còpia física de res.”

El dia 7 de maig de 2021 vàrem enviar la queixa/suggeriment als serveis que vàrem creure es veuen afectats per la queixa/suggeriment. Al Servei de Sistemes d’Informació de la Direcció General de Modernització i Administració Digital; al Servei d'Atenció i Informació a la Ciutadania de la mateixa direcció general; i al Servei d'Assumptes Generals i Contractació del Soib.

El dia 10 de maig de 2021 ens va arribar la resposta del Servei d'Atenció i Informació a la Ciutadania, en la qual tracta les diverses qüestions plantejades en la queixa/suggeriment.

1. Creuen que si arriba a través de la Carpeta Ciutadana pot ser que es tracti de documentació enviada per una alta Administració cap a la Caib, fent servir la Carpeta Ciutadana erroniàment, ja que s’hauria d’haver enviat a través del seu registre electrònic, que, a la seva vegada, hauria d'estar integrat en SIR (Sistema d'Interconnexió de Registres). Ja que les recepcions per aquesta via són gestionades des del Servei Jurídic d'Administració electrònica de l'Oficina d'Administració Electrònica, els posen en còpia d’aquesta resposta per a les seves possibles aportacions.

I efectivament, des de aquest Servei Jurídic d'Administració Electrònica, el dia 11 de maig, ens vàren comentar que es tractava certament de documentació enviada per una altra administració a la CAIB usant de forma errònia la Carpeta ciutadana. Diuen que hi ha algunes administracions públiques integrades dins SIR que empren les eines indicades per trametre notificacions electròniques per trametre altres escrits que no necessiten justificant de recepció i que s’haurien d’enviar per SIR. Aquesta manera de fer enviaments de documentació és irregular i així es comunica a les administracions remitents, de tal manera que la persona que descarrega les notificacions es posa en contacte telefònic amb l'Administració remitent i explica la manera correcta de fer l'enviament.

De totes maneres, indiquen que encara així hi ha administracions que ho continuen fent malament. Per evitar aquesta mala praxis, en un futur pròxim s’avisará a ajuntaments i consells insulars que es deixaran de recepcionar aquestes notificacions, que realment no ho són, amb la indicació de la manera correcta de presentar els escrits adreçats a la CAIB.

2. Respecte a la qüestió de l'escàner, s’ha de dir que cada OAMR depèn de cada secretaria general o òrgan equivalent dels ens del sector públic. El tipus d'escàner recomanat des del Servei d'atenció i informació a la ciutadania permet escanejar al manco 30 pàgines per minut. Si no funciona convé traslladar-ho als informàtics del SOIB per a que en comprin un de nou o el reparin.

3. Pel que fa a imprimir la documentació, no faria falta s’envia en format digital. Es pot registrar la documentació i enviar-la digitalment. A més, una vegada registrada, el justificant de registre es pot guardar, no és necessari imprimir-lo, i es pot adjuntar amb la resta de documentació.

4. També comenten que arran de la posada en marxa del llibre únic, es va començar per una digitalització de la documentació adreçada a la CAIB escalonada per fases. Està prevista una segona fase d'OAMRs que digitalitzaran la documentació adreçada a l'Administració autonòmica, inclosa l'oficina principal del SOIB, a les quals se les comunicarà prèviament.”

26/2021

El passat dia 16 d’abril de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació

referent al nou sistema de signatura electrònica, ja que als oficis que es signen surt el nom, el DNI i número d’usuari del Goib. La persona que presenta la queixa demana si aquesta situació podria incomplir la Llei de Protecció de Dades, i vol saber si amb aquestes dades no es pot suplantar l’identitat a les aplicacions corporatives, per exemple, o inclús, accedir al perfil propi en el portal del personal.

El dia 20 del mateix mes d’abril, vàrem enviar aquest suggeriment/queixa al Servei de Seguretat de l'Oficina d'Administració Electrònica que pertany a la Direcció General de Modernització i Administració Digital i a la Delegació de Protecció de Dades.

El dia 29 d’abril ens varen respondre des de la Direcció General de Modernització i Administració Digital, resposta que resumim a continuació:

Referent a la signatura electrònica, comenten que el certificat d’Empleat Públic emprat per això, sigui quin sigui el sistema, incorpora el DNI, ja que és un requisit identificatiu dels certificats de Persona Física (com es el cas del d’Empleat Públic), segons la llei 6/2021, d’11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança, i, a més, així es defineix al perfil publicat pel Consell Superior d’Administració Electrònica per a aquests tipus de certificats.

Aquest ús no és contrari a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, ja que el article 6.1, lletra c), del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) estableix que una de les raons lícites per als tractaments de dades personals és quan "el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament".

A més, la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, subordinada al RGPD, tracta aquest assumpte en la Disposició Addicional 7a, peró ho fa referint-se només a un cas molt específic, i que no és el que ens ocupa: "Identificació dels interessats en les notificacions per mitjà d’anuncis i publicacions d’actes administratius". Finalment, l'article 43 de la Llei 40/2015, d'1 de octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic, regula l'ús de la firma electrònica del personal al servei de les Administracions Públiques en els següents termes:

1. Sense perjudici del previst en els articles 38, 41 y 42, l’actuació d’una Administració Pública, òrgan, organisme públic o entitat de dret públic, quan faci servir mitjans electrònics, es realitzarà mitjançant signatura electrònica del titular de l’òrgan o empleat públic.

2. Cada Administració Pública determinarà els sistemes de signatura electrònica que ha de fer servir el seu personal, els quals podràn identificar de manera conjunta al titular del lloc de feina o càrrec i a l’Administració o òrgan en el qual presta els seus serveis. Per raons de seguretat pública els sistemes de firma electrònica podràn referir-se només al número d’identificació professional de l’empleat públic.

S’ha de tenir en compte que el cas referit a la seguretat pública és l'excepció, no la norma. Només s'empra per als Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat, Centre Nacional d'Intel·ligència, etc., que solen emprar com a identificadors un pseudònim i el seu Número d'Identificació Professional (NIP) o equivalent.

Pel que fa a la possibilitat tècnica de suplantar la identitat d'un usuari coneixent només el seu nom, DNI i número d'usuari, indiquen que els sistemes d'informació corporatius existents empren diferents tipus d'autenticació, depenent dels requeriments del cas. El més habitual és el d'usuari i contrasenya, que, com és obvi, requereix del coneixement de la contrasenya. Per als sistemes d'informació que tenen uns requeriments de seguretat més elevats s'empra el certificat electrònic, el mateix que s'empra per a la signatura electrònica i que, per tant, conté el nom i DNI de l'usuari, però que és encara més segur perquè exigeix estar en possessió del certificat (que per als certificats d'Empleat Públic que emet la DGMAD, això va associat a la possessió física de la targeta criptogràfica, que, sense entrar en detalls tècnics, és bàsicament impossible de copiar), i del PIN corresponent.

Concloeixen que únicament amb la informació continguda al certificat d'Empleat Públic no és possible, mentre funcioni correctament, suplantar la identitat d'un usuari als sistemes d'informació corporatius que requereixin autenticació. Influeixen molt més les bones pràctiques, com triar una contrasenya complexa i difícil d'endevinar, no deixar-la anotada a un post-it, no utilitzar la mateixa contrasenya que a les xarxes socials, etc., que no el fet que es coneguin les dades que incorpora un certificat electrònic.

En referència a la visibilitat de la signatura, vista la resposta, i les consultes que des de la Bústia de Qualitat i Avaluació hem fet internament, pareix completament legal. És una estructura de signatura que s'empra a tot l'Estat i per a tots els certificadors de signatura electrònica. En tot cas, per a dubtes és possible dirigir-se com a ciutadà particular a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o també es pot posar una queixa al Defensor del Pueblo, ja que es tracta d'una regulació legal a nivell bàsic.

25/2021

El passat dia 19 de març de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“Bon dia, estic d’acord amb totes les queixes i suggeriments relatius a l’Administració electrònica i la falta d’eines i recursos informàtics suficients per poder funcionar electrònicament a la CAIB. No m’acaban de convèncer les respostes de la DG Modernització i Administració Digital relativa a l’espai perquè els doblers no han d’ésser excusa, i en tot cas que es facin comprovacions exhaustives de l’ús, però qui ho necessiti de veritat que ho tengui. Que un G: de tota una Conselleria la seva capacitat màxima no superi els 40 GB és un despropòsit.

Respecte a la signatura electrònica tenim un Portafirmes que no és gens operatiu, tarda molt en carregar els documents per a signar i a més és incompatible quan el document ve signat prèviament per un sistema de signatura semblant (Ex: firmat prèviament per altres Administracions).

M’agradaria saber si hi ha oficialment un sistema “núvol” de la CAIB perquè és molt necessari. O com a mínim crear un sistema semblant a gmail però propi de la CAIB. La capacitat de rebuda i d’enviament del correu electrònic és molt limitada.

Després hi ha molta rigidesa respecte a programes externs que hem d’utilitzar, per exemple, el Tribunal de Recursos Contractuals de l’Estat ens exigeix utilitzar el programa FileZilla per carregar la documentació però no va bé o és incompatible amb la CAIB; o ara l’EBAP per donar un curs semipressencial en horari dematí exigeix utilitzar ZOOM (jo sóm el docent, però perquè no me doni problemes ho he de fer des de ca meva o amb un portàtil que no tengui l’antivirus de la CAIB). I com aquestes n’hi ha més qüestions. Sense minvar la seguretat s’hauria de mirar la possibilitat d’instal•lar i que funcionin més fàcilment programes externs que qualque vegada ens poden exigir.

Respecte a les llicències (microsoft) i programari lliure (libre office), trob a faltar una major formació respecte a aquest programari lliure i així crec que s’utilitzaria més. Si l’Administració estableix com a obligatori utilitzar aquest programari lliure doncs s’hauria de formar massivament a tot el personal amb aquest programari perquè reconec que sense aquesta formació no és operatiu i la gent prefereix seguir amb el word o excel de tota la vida (també és veritat, que aquestes llicències de pagament són les que majoritàriament utilitzen les empreses amb les que nosaltres tenim contacte i després hem d’estar convertint documents d’un format a un altre perquè hi hagi comptabilitat), per tant, no sé quina és la solució correcta.

Entenc les limitacions dels recursos, tant econòmics com, sobretot, de personal a la Direcció General competent, però si aquestes queixes serveixen perquè dotin tant econòmicament com de personal la Direcció General competent benvingudes siguin.”

El dia 23 de març varem enviar aquesta queixa/suggeriment al Servei de Procés de Dades i Xarxa Corporativa. El dia 31 de març els varem fer un recordatori de la queixa/suggeriment enviada prèviament. No obstant, a data d’avui, 8 d’abril de 2021, encara no ens han comunicat cap resposta.

24/2021

El passat dia 18 de març de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació.

En la mateixa, ens expliquen que en la mateixa data, 18 de març de 2021, es va informar als treballadors de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la conselleria d’Educació i Formació Professional que el següent dilluns, dia 22 de març de 2021, desapareixien els grups bimbolla, tornant a la feina presencial sense cap torn de teletreball. Indiquen que a la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 26 de febrer de 2021 es diu textualment que "Amb caràcter general, cada unitat orgànica ha de distribuir el personal en dos o tres torns rotatoris de treball presencial i de caràcter diari o setmanal, la composició dels quals ha de ser estable i ha de garantir l'acompliment dels serveis essencials (http://www.caib.es/eboibfront/ca/2021/11348/645774/resolucio-de-la-consellera-de-presidencia-funcio-p)

Consideren que aquesta nova mesura pot contravenir la Resolució citada, sempre que no es publiqui una nova norma que l’anul·li abans del dia 22.

A més, afegeixen que és una mesura de la qual se’ls ha informat de paraula i sense antelació, la qual cosa no permet reorganitzar la vida familiar o cercar qui pugui cuidar dels infants. Reorganitzar això és una cosa que es planifica amb temps, i no d’un dia per l’altre.

El dia següent, 19 de març de 2021, varem remetre aquesta queixa/suggeriment als serveis que varem considerar podien ser competents en aquesta matèria: el Departament de Recursos Humans de la conselleria d’Educació i Formació Professional, i els serveis de Gestió de Personal Funcionari i el de Gestió de Personal Laboral i Acció Social.

El mateix dia ens varen contestar del Departament de Recursos Humans de la conselleria d’Educació i Formació Professional, resposta en la qual indicaven que demanarien informació al Departament afectat i que ens farien saber la resposta.

El dia 31 de març de 2021, des de la Bústia varem enviar un recordatori a aquest Departament per veure si tenien ja la resposta.

A data d’avui, 8 d’abril de 2021, ningú ens ha enviat cap informació al respecte.

23/2021

El passat dia 25 de març de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“Dia 8 de febrer vaig demanar una bestreta, es va registrar i entregar el mateix dia, i a data d'avui encara no s'ha ingressat en el meu compte, no en tenc com en aquests casos que se suposa és per necessitat es torben tant en fer la tramitació, no entenc perquè serveixen les bestretes si tarden un mes i mig en fer les gestions. A Algú més li ha passat aixó?”

El mateix dia varem remetre aquesta queixa/suggeriment al Servei de Gestió de personal laboral i Acció social, del qual ens va arribar la resposta el dia 29. No obstant, aquesta resposta va ser producte d’una confusió, ja que al Servei es varen pensar que la queixa la presentava la persona que l’havia remés. El dia 31 del mateix mes de març varem contestar des de la Bústia indicant la possibilitat de que hi hagués hagut una confusió, i varem tractar d’aclarir-ho.

El dia 8 d’abril varen contestar de nou confirmant que hi havia hagut una confusió. A més, en la resposta indiquen no poden contestar a la queixa si no disposen de cap dada de l’interessat. Afegeixen que les peticions que els arriben es tramiten amb la major agilitat possible. Aconsellen a la persona que va presentar la queixa que es posi en contacte amb el Servei per estudiar el cas concret.

22/2021

El passat dia 25 de març de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“Per motius del COVID es posen restriccions que se suposa s'han de complir per tothom, però son els mateixos que posen aquestes restriccions els que desprès les incompleixen fent reunions de DINARS de 13 persones en un lloc que ni guarden distància ni tenen espai suficient i això habitualment, per qui es fan les restriccions només per un grup determinat o per tots?”

Aquesta queixa és d’àmbit molt general i política, i no existeix cap servei a l’Administració al qual poder enviar-la. En tot cas, si es vol que hi arribi a qualque persona en particular s’hauria d’especificar a la queixa i s’hauria també de referir a qualque aspecte administratiu que ens permeti identificar l’òrgan competent i poder-li enviar així la queixa.

21/2021

El passat dia 25 de març de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“Com potser que a una mateixa Conselleria hi hagi ordenances que hi van cada dia i desprès en una Direcció General de la mateixa Conselleria fan torns amb una persona de Registre, i a la pròpia Conselleria hi ha una persona que hi va cada dia perquè la seva companya esta de baixa, entenc que a la mateixa Conselleria tothom hauria de fer el mateix horari”

Entenem que la queixa es refereix a l’aplicació desigual dels torns de teletreball. En aquest sentit, l’Acord del Consell de Govern de 14 de setembre de 2020 pel qual es concreten les mesures de caràcter organitzatiu i de prestació de serveis públics en l’àmbit dels serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma i del sector públic instrumental, per tal de reduir la presència dels empleats públics en el lloc de treball (Boib núm. 161 de 17 de setembre de 2020, pàgs. 30619 a 30620), estableix en el seu punt quart que l’execució de les mesures adoptades correspon a les secretaries generals i a les gerències dels ens instrumentals.

Així mateix, en el punt 3 de l’Annex es pot llegir que “Els titulars dels òrgans directius, amb el suport dels caps de departament o de servei, han de determinar les característiques definidores d'aquests torns: composició, tipus de rotació, sistemes de control del teletreball, etc. Amb caràcter general, cada unitat orgànica ha de distribuir el personal amb dos o tres torns rotatoris de feina presencial i de caràcter diari o setmanal, la composició dels quals ha de tenir caràcter estable, i ha de garantir l'acompliment dels serveis essencials”.

I un altre punt de l’Annex és el número 6: “Els secretaris generals, juntament amb els caps d'unitat i els responsables de prevenció i de personal, establiran mesures de seguretat per a la ubicació del personal que hagi de prestar serveis presencials a cada una de les seus i donaran instruccions a les direccions generals i a les gerències del sector públic instrumental.”

Aquests dos punts es mantenen sense modificacions en la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 26 de febrer de 2021 per la qual es modifiquen les mesures contingudes en l’annex 1 de l’Acord del Consell de Govern de 14 de setembre de 2020 pel qual es concreten les mesures de caràcter organitzatiu i de prestació de serveis públics en l’àmbit dels serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma i del sector públic instrumental, per tal de reduir la presència dels empleats públics en el lloc de treball (Boib núm. 31 de 4 de març de 2021, pàgs. 7351 a 7353; en aquest cas són els punts 5 i 7 de l’Annex).

Per tant, pareix que l’òrgan competent per tractar sobre aquesta queixa és la secretaria general de la conselleria afectada.

Però a la queixa presentada no s’especifica la conselleria en la qual es donen les circunstàmcies descrites a la queixa, per la qual cosa demanam a la persona o persones que varen presentar la queixa que puguin especificar de quina conselleria es tracta, i així des de la Bústia l’enviariem a la secretaria general corresponent.

20/2021

El passat dia 8 de març de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“Amb l’accelerada desescalada del teletreball que vol dur a terme la CAIB i el confinament de reunions de convivència i d’altres quan encara estem immersos des de fa quasi dos mesos, seria necessari que hi hagués més mesures contra la COVID a les oficines del SOIB, ja que en ocasions hi ha que atendre a persones usuàries una hora i amb les finestres obertes i mampares no crec que sigui suficient. Per exemple, que els usuaris fosin obligats a entrar dins l’oficina amb mascaretes quirúrgiques o FPP2 i no s’acceptassin les de tela, així com que s’agafara la temperatura amb un termòmetre digital a tot el que entri, i una estoreta per als peus anticovid. Apart que ens haurien que proporcionar mascaretes FPP2 als treballadors.”

El dia 10 de març varem remetre la queixa/suggeriment al Servei d'Assumptes Generals del SOIB, i varem haver de fer un recordatori el día 22 del mateix mes de març.

El dia 23 de març ens varen respondre, indicant que al SOIB s’han implementat totes les mesures establertes pel Servei de Prevenció de Riscs Laborals, que, evidentment, compleixen les recomanacions establertes per les autoritats sanitàries.

El dia 25 de març des de la Bústia de Qualitat i Avaluació els vàrem agraïr la seva resposta, i varem demanar que, en tot cas, tinguéssin en compte el suggeriment per si en qualque moment s’han d’augmentar les mesures.

19/2021

El passat dia 19 de març de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“Som 3 funcionaris d'un registre i voldríem suggerir una millora per a tota l'administració:

Nosaltres tenim usuaris que han de fer pagaments de taxes i moltes vegades els resulta molt complicat pagar la taxa del model 046 de forma correcta i això fa que ells tinguin una percepció negativa de l'administració i a nosaltres ens ralentitza la gestió dels tràmits perquè els hem d'explicar i guiar per fer el pagament.

La proposta és que allà on hagi usuaris que tinguin que fer pagaments de taxes i sigui recurrent que acudeixin a l'administració en busca d'ajuda, s'instal·lin aparells de datàfons per a que els pagaments siguin el més fàcil i ràpid possible.

La UDIT ens consta que ja tenen aquest sistema des de fa molts d'anys i ajuntaments com el de Palma també.”

El dia 23 de març de 2021, des de la Bústia varem remetre aquesta queixa/suggeriment als serveis que varem creure eren els competentes en aquest tema: el Servei d’Atenció i Informació a la Ciutadania de la conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura; i de la conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors, a la Intervenció Adjunta de Comptabilitat i al Servei de Gestió Financera.

El dia 26 de març ens varen respondre des del Departament de Tresoreria. Primer de tot, indiquen que procedeixen a analitzar la viabilitat d’aquest suggeriment, així com les alternatives tècniques per millorar l’atenció al ciutadà i facilitar també la feina de registre. Expliquen que la possible solució s’haurà de tractar amb l’ATIB, com a responsable de la recaptació, i també amb la Intervenció General, per a la correcta aplicació de l’ingrés en comptabilitat.

Així mateix, ens proposaven notificar als tres companys de registre la possibilitat de tenir un contacte directe amb ells per entendre millor les circumstàncies de cada cas i poder així trobar la solució tècnica més adequeda.

Coneixen el cas de la UDIT, i també l’ús de TPV, autoritzats des de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni, en oficines d’altres serveis. No obstant, l’alternativa podria variar, depenent dels casos.

Per últim, agraeixen les aportacions i la voluntat de col·laboració.

El dia 29 del mateix mes de març, des de la Bústia varem agraïr la resposta i els varem comunicar que nosaltres no sabem de qui es tracta ni de la conselleria a que pertanyen els companys que han presentat el suggeriment, atès que la varen presentar de manera anònima. No obstant, des de aquí els animam a que ens donin més informació o es comuniquin directament amb el Departament de Tresoreria.

El mateix dia ens contesten que seria de gran ajuda poder parlar directament amb aquestes persones, però que en qualsevol cas tractaran de continuar avançant en l’anàlisi de les alternatives.

Des del Departament de Tesoreria, el dia 7 d’abril ens arriba un correu electrònic on ens comuniquen que un dels companys de registre que va instar el suggeriment es va posar en contacte telefònic amb ells, i que els va avançar les circumstàncies que varen provocar la consulta, i que els enviaria un correu explicant exactament les circumstàncies per a què des del Departament de Tresoreria puguin fer la valoració tècnica adequada.

També el mateix dia, 7 d’abril, va arribar la resposta del Servei d’Atenció i Informació a la Ciutadania, en quant competents en la coordinació i ordenació de les oficines d'assistència en matèria de registre. En la mateixa, s’ofereixen a col·laborar en la implantació de qualsevol nova funcionalitat quan s'hagi analitzat la seva viabilitat des de tots els àmbits a tenir en compte.

17/2021

El passat dia 10 de març de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“augmentar la capacitat d'emmagatzematge del correu. ja que necessitem guaradar correus de fins a dos o tres anys enrera per les caracteristiques de la nostra feina.”

El mateix dia 10 varem enviar aquesta queixa/suggeriment al Servei del Centre de Procés de Dades i Xarxa Corporativa de la Direcció General de Modernització i Administració Digital.

Ens varen respondre que ja havien contestat a aquest tema en altres ocasions. I, efectivament, el mateix dia 10 des del Servei del Centre de Procés de Dades i Xarxa Corporativa ens havia arribat una resposta respecte a altres queixes/suggeriments, i entre elles, també n’hi havia que es referien al tema de l’espai, tant al correu com a les unitats G i H.

El que deien en aquesta resposta és que l’espai es pot ampliar via petició del responsable de la direcció general corresponent. Afirmen en la seva resposta que des de la DGMAD no es posen impediments de cap tipus per augmentar les quotes en funció de les necessitats, sempre que estiguin mínimament justificades.

16/2021

El passat dia 8 de març de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“A la quarta planta no hi ha cap contenidor groc per envasos. (Desconec a les altres). Si que en tenim per paper i cartró. Però seria interessant a més tenir-ne d'envasos. Ara mateix o ens ho hem de dur a casa, o van a les papereres que deu ser rebuig. ”

La persona interessada ens va comunicar posteriorment que es referia a l'edifici de la Conselleria d'Educació al carrer del Ter,16, 07009 Palma.

El dia 10 de març de 2021 vàrem remetre el suggeriment/queixa al Servei d’Assumptes Generals de la conselleria d’Educació i Formació. El mateix dia ens va arribar la seva resposta on indiquen que la raó per la qual no tenen contenidor per a envasos és perquè el servei no genera aquests tipus de residus.

El dia següent, 11 de març, des de la Bústia de Qualitat i Avaluació, després d’agraïr la seva ràpida resposta, els varem explicar que no sabíem quines eren les característiques pròpies del lloc o de la zona de feina, però que demanavem que es tingués en compte la possibilitat de que sí que es generassin aquests tipus de residus, i que era possible que a la Secretaria General no fossin conscients o no s’haguéssin assabentat de la seva existència.

I que, de fet, aquesta es la principal utilitat de la Bústia de Qualitat i Avaluació, la de detectar necessitats o problemes que fins ara no s’haguéssin tingut en compte. Des de la Bústia entenem que és normal que os es faci feina la gent compri menjar preparat, utilitzi botelles d'aigua, llaunes de begudes, etc., i que per tant es generin envasos, i que, per la seva part, els treballadors considerin que s'han de reciclar, i que per favor ho tinguéssin en compte, ja que l’objectiu últim de tots és el de millorar els nostres serveis i la situació del nostre personal.

15/2021

El passat dia 8 de març de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“A la conselleria de Medi Ambient i Territori el paper higiènic utilitzat en els serveis sol ser d’una capa, molt fi, es romp amb facilitat i, en moltes ocasions, no compleix amb els estàndards necessaris per netejar-se. Així ho han pogut constatar, al menys, varis empleats d’aquesta conselleria, els quals no estan satisfets amb la qualitat del mateix. Per això, podria ser necessari un canvi en el tipus de paper higiènic utilitzat pels empleats d’aquesta conselleria, que fos una capa més gruixada o que fos de dues capes.”

El dia 10 de març de 2021 vàrem remetre el suggeriment/queixa al Departament de Secretaria General, pertanyent a la Secretaria General de la conselleria de Medi Ambient i Territori.

El dia 17 varem haver d’enviar un recordatori. El mateix dia ens varen respondre que es pensaven que ja ens envien contestat i indiquen en la seva resposta que el mateix dia que varen rebre la queixa/suggeriment ja varen canviar el paper i que havia estat una errada a l'stock.

14/2021

El passat dia 8 de març de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació.

Es refereix a que a l’edifici situat en el carrer Gremi Corredors, 10, de Son Rossinyol, edifici on es troben l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) i la conselleria de Medi Ambient i Territori, els fumadors es concentren just a l’entrada, perjudicant així el benestar i la salut de la gent que fa feina a l’edifici, ja que és un lloc de pas. Suggereix la prohibició de fumar en aquesta zona per evitar l’acumulació de fum de tabac durant la duració de tota la jornada laboral.

El dia 10 de març de 2021 vàrem remetre el suggeriment/queixa al Servei de Gestió Administrativa i Econòmica de l’Ebap, que pertany a la conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat i també al Departament de Secretaria General, pertanyent a la Secretaria General de la conselleria de Medi Ambient i Territori.

El mateix dia, 10 de març, varen contestar des de l’Ebap indicant que posarien uns cartells informatius.

En el cas de la conselleria de Medi Ambient, el dia 17 varem enviar un recordatori. El mateix dia ens varen respondre que es pensaven que ja ens envien contestat. Indiquen en la seva resposta que varen fer un escrit al personal recordant la norma de no fumar.

13/2021

El passat dia 5 de març de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“La meva queixa tracta sobre els nous sistema de registre de documents: VALID i NOTIB

Resulta que m'he assabentat per uns cartells, penjats a un taulell de la Conselleria, que no es pot emprar el Registre per enviar documentació internament dins el GOIB.

Atès la transcendència d'aquest canvi, no trob de rebut que no s'hagi comunicat aquest nou procediment als usuaris del Registre, i que ni tan sols se lis hagin donat instruccions de com funcionen aquest nous sistemes.

Per tant sol·licitaria que ens informassin com cal, i es donassin les pautes per realitzar aquests tràmits.”

El dia 10 de març de 2021 vàrem remetre el suggeriment/queixa al Servei d’Immersió Digital de la Oficina d'Administració Electrònica que pertany a la Direcció General de Modernització i Administració Digital i el dia 16 del mateix mes ens varen respondre.

Referent a la difusió i formació de les eines Valib i Notib, en la seva contestació expliquen que la introducció de noves eines no es fa sense avisar de manera prèvia.

Indiquen que la posada en marxa de VALIB s'emmarca dins l'entrada en funcionament del llibre únic de registre, sobre el qual s’han fet avisos des de fa mesos, que tant del desenvolupament com de la posada en producció de les noves eines s'informa al Grup Tècnic d’Immersio Digital, en el qual hi ha representants de totes les conselleries, que són els que han de fer la difusió al personal de les seves respectives conselleries i del ens del sector públic instrumental que depenen d’elles. Però que també s’han posat avisos a intranet sobre les implicacions que tindria el llibre únic, i que es va avisar a la mateixa intranet de la entrada en funcionament del llibre únic un mes abans: https://www.caib.es/sites/administracioelectronica/ca/n/propera_entrada_en_funcionament_del_llibre_anic/

Afegeixen que també s’avisa de qualsevol canvi en el microsite d'administració electrònica (http://electronica.caib.es) i que quan els canvis incloeixen noves aplicacions, a més, es posen avisos a la portada de la intranet, amb enllaços cap a la documentació i els recursos.

Des del el Servei, també volen resaltar que respecte al Valib els recursos disponibles són un manual de l'aplicació, quatre vídeos explicatius, vídeos divulgatius i explicacions complementàries al microsite (com per exemple com demanar accés, o com tramitar altres aspectes de les aplicacions).

Encara així, entenen la difusió que es fa mitjançant alguns dels mitjans emprats no està arribant a tots els destinataris, i que per tant segueixen fent feina per trobar noves maneres d’arribar a tots els treballadors.

Pel que fa a la formació feta als usuaris de registre, des del Servei d’Immersió Digital ens indiquen que és competència del Servei d’Atenció i Informació a la Ciutadania, responsable de les oficines de registre. Ells mateixos varen traslladar a aquest servei el suggeriment/queixa respecte a aquest assumpte.

La resposta del Servei d’Atenció e Informació a la Ciutadania incideix en que, com a responsables funcionals de REGWEB i donats els canvis produïts per adaptar-se a les previsions de la Llei 39/2015, i també com a coordinadors de les OAMR, han elaborat distints protocols que s’han enviat en els darerrs mesos a tot el personal de les oficines. Així mateix, indiquen que els han passat l’enllaç de proves de la versió REGWEB amb el llibre únic perquè puguessin fer totes les proves necessàries per preparar-se quan l’eina es posés en producció.

Afegeixen que es va informar d’aquest canvi al Grup Tècnic d'Immersió Digital i que es va donar publicitat també en el microlloc de la intranet dedicat al personal de les oficines de registre, a més de difusió mitjançant cartelleria en totes les conselleries, a més dels vídeos explicatius publicats en la intranet.

Finalment, indiquen que des del seu Servei no s’han donat instruccions sobre l’ús de Valib i Notib perquè són dos eines que donen suport a funcions que no són pròpies de les oficines d’assistència en matèria de registre.

12/2021

El passat dia 5 de març de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“Avui s'ha posat en marxa l'eina VALIB.

Ningú ens ha informat prèviament ni res.

Quan hem volgut sabre com va, ens hem trobat que els vídeos tutorials (n'hi ha devers 4) duren ente 11 i 8 minuts cada un....llarguíssims.

Suggeriment:

- avisar als funcionaris prèviament dels canvis de funcionament;

- enregistrar vídeos més curts i mengívols.”

El dia 10 de març de 2021 vàrem remetre el suggeriment/queixa al Servei d’Immersió Digital de la Oficina d'Administració Electrònica que pertany a la Direcció General de Modernització i Administració Digital i el dia 16 del mateix mes ens varen respondre.

En la seva contestació expliquen que la introducció de noves eines no es fa sense avisar de manera prèvia. Indiquen que la posada en marxa de VALIB s'emmarca dins l'entrada en funcionament del llibre únic de registre, sobre el qual s’han fet avisos des de fa mesos, que tant del desenvolupament com de la posada en producció de les noves eines s'informa al Grup Tècnic d’Immersio Digital, en el qual hi ha representants de totes les conselleries, que són els que han de fer la difusió al personal de les seves respectives conselleries i del ens del sector públic instrumental que depenen d’elles. Però que també s’han posat avisos a intranet sobre les implicacions que tindria el llibre únic, i que es va avisar a la mateixa intranet de la entrada en funcionament del llibre únic un mes abans: https://www.caib.es/sites/administracioelectronica/ca/n/propera_entrada_en_funcionament_del_llibre_anic/

Afegeixen que també s’avisa de qualsevol canvi en el microsite d'administració electrònica (http://electronica.caib.es) i que quan els canvis incloeixen noves aplicacions, a més, es posen avisos a la portada de la intranet, amb enllaços cap a la documentació i els recursos.

Des del el Servei, també volen resaltar que respecte al Valib els recursos disponibles són un manual de l'aplicació, quatre vídeos explicatius, vídeos divulgatius i explicacions complementàries al microsite (com per exemple com demanar accés, o com tramitar altres aspectes de les aplicacions).

Encara així, entenen que tota aquesta informació no sempre arriba a tothom i que segueixen fent feina per trobar noves maneres d’arribar a tots els treballadors.

Respecte a la durada dels vídeos demanen comprensió per la dificultat de satisfer tothom. Posen com exemple que en altres ocasions s’han fet vídeos més breus, i han rebut queixes sobre això, argumentant que no es tractava la qüestió de manera suficient. En el cas del VALIB, varen optar per vídeos de 8-11 minuts perquè varen considerar que una durada total de 30-40 minuts (sumant tots els vídeos) no és excessiva.

11/2021

El passat dia 5 de març de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“La meva queixa, encara que crec que ja en part està formulada, és sobre les eines informàtiques que l'Administració posa a l'abast dels funcionaris.

La capacitat d'emmagatzematge de les diverses unitats es clarament insuficient (H, G i correu electrònic). Es molt difícil fer feina quan no tens espai per guardar de forma segura els arxius.

No es donen accés a totes les aplicacions. Abans jo tenia accés al correu lotus notes, ara me l’han denegat. Aquest correu permet arxivar els correus electrònics i conservar-los alliberant espai, però només tenen dret a tenir-lo determinades persones.

L’accés als programes de microsoft, molt més bons de manejar que l’office, també es limita i s’elimina.

Quan es posen a l’abast dels empleats noves eines (notib, valib,etc) no es fa cap explicació ni es donen instruccions.

No saben com anar introduint l’Administració electrònica, etc”

El dia 9 de març de 201 varem remetre el suggeriment/queixa al Servei del Centre de Procés de Dades i Xarxa Corporativa de la Direcció General de Modernització i Administració Digital. El dia 10 de març ens va arribar la contestació.

Respecte a la part de la queixa que es refereix a la capacitat d’emmagatzematge de les unitats expliquen que, respecte a H, s’ha augmentat en el darrers anys l’assignació d’espai per usuari, passant de 100 a 500 MB per defecte, però que quan es demana una ampliació, des de el Servei no es posa cap problema en duplicar l’espai fins a 1 GB, o fins i tot més, sempre i quan la petició estigui mínimament justificada. En aquest sentit volen recordar que H és per a ús exclusiu del treballador públic on únicament s’ha de posar documentació personal però no de feina, ja que en aquest cas el seu lloc és la carpeta G.

Pel que fa a la dita carpeta G, comenten que es pot ampliar el seu espai via petició del responsable de cada una de les direccions generals, i que, des de la compra del nou sistema d’emmagatzematge de la CAIB, no es posa cap problema per fer ampliacions d’aquest espai que estiguin justificades.

Quant al tema del correu lotus notes expliquen que, efectivament, només es dona accés a un determinat nombre de persones que han de complir uns criteris establerts. El motiu és que el Govern actualment disposa d’una quantitat molt limitada de llicències d’aquest producte.

Referent als programes de microsoft, aquests només es poden emprar amb llicència. Indiquen que des de la Direcció General de Modernització i Administració Digital no es posa cap impediment a que les conselleries puguin comprar aquestes llicències per als seus treballadors. Per altra banda, els ordinadors antics tenen la versió corporativa (Microsoft Office 2007), i és cert que no es permet que aquesta s’instal-li en els nous equips i que es vol eliminar-la gradualment. El motiu d’això és que es tracta d ‘una versió que compta ja amb 13 anys d’antigüetat, i que no té cap tipus de manteniment ni suport per part de Microsoft, per la qual cosa representa un potencial risc de seguretat per a la CAIB.

En referència a la part del Notib i el Valib, l’òrgan competent per contestar és el Servei d'Immersió Digital. Li varem enviar la queixa el dia 10 de març de 2021, i la resposta va arribar el dia 16.

En la seva contestació expliquen que la introducció de noves eines no es fa sense avisar de manera prèvia. Indiquen que la posada en marxa de VALIB s'emmarca dins l'entrada en funcionament del llibre únic de registre, sobre el qual s’han fet avisos des de fa mesos, que tant del desenvolupament com de la posada en producció de les noves eines s'informa al Grup Tècnic d’Immersio Digital, en el qual hi ha representants de totes les conselleries, que són els que han de fer la difusió al personal de les seves respectives conselleries i del ens del sector públic instrumental que depenen d’elles. Però que també s’han posat avisos a intranet sobre les implicacions que tindria el llibre únic, i que es va avisar a la mateixa intranet de la entrada en funcionament del llibre únic un mes abans: https://www.caib.es/sites/administracioelectronica/ca/n/propera_entrada_en_funcionament_del_llibre_anic/

Afegeixen que també s’avisa de qualsevol canvi en el microsite d'administració electrònica (http://electronica.caib.es) i que quan els canvis incloeixen noves aplicacions, a més, es posen avisos a la portada de la intranet, amb enllaços cap a la documentació i els recursos.

Des del Servei, també volen resaltar que respecte al Valib els recursos disponibles són un manual de l'aplicació, quatre vídeos explicatius, vídeos divulgatius i explicacions complementàries al microsite (com per exemple com demanar accés, o com tramitar altres aspectes de les aplicacions).

Encara així, entenen que tota aquesta informació no sempre arriba a tothom i que segueixen fent feina per trobar noves maneres d’arribar a tots els treballadors.

10/2021

El passat dia 10 de març de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació sobre l’aplicació Valib:

Pareix que tothom pot no només veure sinó també accedir als fitxers que els funcionaris trametren per aquesta via. Ja que aquests fitxers podrien contenir dades de caràcter personal, s’ha de plantejar si això podria contravenir la Llei de Protecció de Dades.

El mateix dia 10 de març varem remetre el suggeriment/queixa al Servei d’Immersió Digital de la Oficina d'Administració Electrònica que pertany a la Direcció General de Modernització i Administració Digital. El dia 16 de març ens va arribar la contestació.

Des de el Servei d’Immersio Digital comenten que aquesta qüestió ja se l'han plantejada més vegades.

Expliquen que la principal funció de Valib és fer el seguiment d’enviaments físics (el conegut sobre marró). En aquests casos, el que és la informació no està dins Valib i per tant no hi ha cap risc d’accedir a informació delicada.

No obstant, en certs casos, Valib també permet l’enviament de fitxers electrònics. Evidentment, en aquestes ocasions sí que la informació és accessible des de Valib i és cert que qualsevol funcionari de les unitats d’orígen o destí la pot veure.

Ens volen recordar que Valib no és d’ús obligatori. És una eina más que s’ofereix als treballadors de la Caib. Si per la pròpia natura de les dades o bé perquè el destinatari sigui una persona concreta en lloc d’una unitat orgànica, no es considera que Valib és l’eina més adient, sempre es poden emprar d’altres eines, com per exemple el correu electrònic.

També recorden que l’enviament de fitxers electrònics de Valib consisteix en adjuntar un enllaç que permet la descàrrega de les dades. A Valib, per comoditat, es suggereix l’ús de Boxcaib, eina corporativa de la Caib per a generar aquests enllaços, que, certament, és una eina on les dades són d'accés obert.

Però si es vol o es necessita major privacitat, existeix la possibilitat d’emprar altres eines, com per exemple Almacén, que permet afegir mesures addicionals de seguretat, com ara contrasenyes, limitar qui pot obrir l’enviament…

S’ha de tenir en compte que el nivell de seguretat, en realitat, és equivalent al dels enviaments per ordenança. I que tal com un funcionari podria dedicar-se a obrir els sobres marrons, també pot entrar a VALIB a tafanejar. És clar que es suposa que els treballadors de la Caib han de fer un ús responsable de les dades que gestionen durant la seva feina diària.

Encara així, des de el Servei d’Immersio Digital és comprometen a estudiar com gestionar millor tots aquests aspectes.

9/2021

El passat dia 16 de març de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“El tema del VALIB no va bé ens arriben els documents en paper pero no els VALIB, crec que hi ha una desinformació sobre el DIR que s'ha de posar, el video no explica bé el funcionament”

El mateix dia 16 de març vàrem remetre el suggeriment/queixa al Servei d’Immersió Digital de la Oficina d'Administració Electrònica que pertany a la Direcció General de Modernització i Administració Digital i el mateix dia ens varen respondre.

En la seva resposta expliquen que VALIB, com qualsevol novetat, requereix d’un procés d’adaptació.

Consideren possible que hi hagi gent que no conegui encara VALIB i que per tant facin enviaments per ordenança sense cap seguiment per VALIB.

A més, també comenten que l’ús de VALIB no és obligatori ni s’ha d’emprar per a tots els enviaments. S’ofereix com a possibilitat, per aquells casos en els quals es vol fer un seguiment especial. Si per les característiques del procediment concret no es fa necessari cap seguiment especial, llavors és correcte fer els enviaments sense seguiment amb VALIB.

Finalment, indiquen que prenen nota per revisar els vídeos formatius per fer més aclaridors aquests punts.

8/2021

El passat dia 11 de març de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“vaig rebent missatges sobre la implantació de l'administració digital, la qual cosa em sembla ben necessària. El que passa però és que en el meu dia a dia faig algunes tasques que van contra aquest sentit i m'explic:

Una de les meves tasques és organitzar formacions, amb la nova situació ens hem adaptat i ho feim pràcticament tot virtualment. El problema ve quan hem de tramitar les factures o "nominetes" per pagar als ponents CAIB: elaboram el document de pagament, l'enviam per correu electrònic perquè el docent el signi i el retorni, però aquest retorn s'ha de fer en paper i per correu postal ja que a Secretaria General no ens accepten signatures digitals ni escanejades. Alguns ponents ja s'han queixat d'això i els entenc perfectament.

Hi hauria alguna manera de solucionar aquest tema?”

El dia 12 de març de 2021 vàrem remetre el suggeriment/queixa al Servei de Gestió Econòmica de la conselleria d'Educació i Formació Professional i vàrem rebre la seva resposta el dia 15.

Comuniquen que és vàlid qualsevol document signat digitalment i que, per tant, s'accepta per a la tramitació del pagament de ponències i/o cursos de formació.

Afegeixen que altra qüestió és l'elaboració del document que, en tot cas, correspon al professional que ha prestat el servei.

7/2021

El passat dia 10 de març de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació sobre dos qüestions referents a la conselleria d’Educació.

La primera fa referència a que hi ha treballadors a les plantes primera i segona de la conselleria que no duen la mascareta posada en el seu lloc de feina. Destaca que son treballadors que no tenen despatx, per la qual cosa incompleixen la normativa vigent.

La segona fa referència a que en les diferents plantes de la conselleria hi ha falta de ventilació natural.

El dia 11 de març de 2021 vàrem remetre el suggeriment/queixa al Servei de Recursos Humans de la Secretaria General de la conselleria d’Educació, i varen respondre el mateix dia.

Comuniquen que ja s’han pres mesures. Respecte a la primera qüestió, informen que el secretari general ha enviat correus al personal per recordar que és obligatori l'ús de la mascareta, i que també s’ha comunicat als responsables dels diversos departaments i serveis de la conselleria.

Respecte a la segona qüestió, comenten que s’han comprat mesuradors de CO2 i purificadors d'aire, i que a més s’ha reprogramat el sistema d’aire condicionat per tal que renovi l'aire.

El dia 18 de març de 2021 vàrem rebre una nova queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació referent a la primera qüestió.

Indiquen que hi ha molts treballadors que segueixen sense dur posada la mascareta o la duen baixada mentres estan asseguts en el seu lloc de feina. També es demana si existeix qualque manera de presentar sobre aquest tema una denúncia anònima per a que es faci una inspecció.

El dia 22 de març varem enviar aquesta queixa/suggeriment novament al Servei de Recursos Humans de la Secretaria General de la conselleria d’Educació. Dia 23 varen confirmar la recepció i varen indicar que sol·licitarien informació als caps de les plantes afectades. El dia 24 va arribar a la Bústia la resposta, en la qual diuen que no han pogut constatar un ús incorrecte de les mascaretes, ni s’ha produït cap incidència referent a aquest tema. També comenten que en les reunions mensuals amb els caps de servei sempre es recorda la necessitat de complir estrictament amb les mesures de seguretat establertes, i que cada cap ha de tenir en compte l’observança d’aquestes mesures.

Encara així, indiquen que s’han enviat missatges recordatoris sobre l’obligatorietat de complir amb les mesures de seguretat legalment establertes.

El dia 25 de març, des de la Bústia, varem enviar un email per fer la consulta sobre la possibilitat de denunciar aquesta situació de forma anònima al Servei de Prevenció de Riscs Laborals. El dia 29 del mateix mes ens va arribar la resposta, en la qual expliquen que l'ús de la mascareta és obligatori, i es fa a través de les normes que va publicant la conselleria de Salut. Entenen que les denúncies sobre l'incompliment d'aquestes normatives s'haurien de dirigir a la dita conselleria, però que desconeixen si es pot fer de manera anònima.

Des de la Bústia tampoc hem trobat la manera de presentar una denúncia anònima. Existeix la possibilitat de presentar la queixa a través d'un sindicat, però anònimament no és possible.

6/2021

El passat dia 8 de març de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“Tenc una queixa sobre el procediment que s’utilitza per assignar espai als diferents serveis i direccions generals en els servidors de la CAIB (per la meva experiència diria que és un problema generalitzat, ya que l’he hagut de sofrir en tots els llocs en els que he estat).

Cada cert temps apareix un missatge d’error quan tractes de gravar qualque cosa en el servidor assignat. No n’hi ha suficient espai en el disc. Fins el moment, que yo sàpiga, no és veritat, no n’hi ha suficient espai *assignat* en el servidor. El departament d’informàtica el que fa és assignar molt menys espai del disponible per anar després ampliant la quota segons les necessitats dels diferents serveis, de manera que es “tudi” l’espai.

Perquè quedi clar, faré un símil: és com si Patrimoni tingués una habitació plena de capses de paper però li digués a cada servei “teniu una capsa de paper per fer feina, no la tudau i quan s’acabi, feu neteja perquè es pugui reutilitzar paper”. I quan el servei ja no pot treure paper d’enlloc, Patrimoni els donàs un paquet de fols, i es reservara la resta de la capsa per anar racionant el paper i no haver de fer més despesa.

Amb el problema afegit, clar, que mentres s’assigna més espai o no, no es pot fer feina de manera correcta, es perden arxius, cundeix el desconcert i el malestar. Informàtica es torna en “els dolents” (suposant que no ho fossin abans).

La meva reflexió és: tenint en compte que l’Administració havia de ser, fa més d’una dècada, del tot digital, que els expedients *han* de ser digitals, que ha d’abandonar el paper, que limitar l’espai disponible és de facte fer impossible fer feina i que els discs durs ja es venen per terabites (cada tera són 1024 GB), no per GB (cada GB són 1024 MG) i no són massa cars (en proporció al que costa la resta de l’equip informàtic), no és hora ja que es deixi de limitar l’espai i en el seu lloc es prioritzi el seu augment per a que mai arribi al límit? Al cap i a la fi el tipus d’arxiu que utilitza l’Administració, en general, no ocupen massa espai i la capacitat dels discs durs creix a un ritme molt més ràpid que la grandària dels arxius ofimàtics.”

El dia 9 de març de 2021 vàrem remetre el suggeriment/queixa al Servei del Centre de Procés de Dades i Xarxa Corporativa de la Direcció General de Modernització i Administració Digital. El dia 10 de març varen respondre i en la seva contestació expliquen que no és el mateix comprar un disc de dades per ús personal que disposar d’un sistema d’emmagatzematge que han d’emprar milers d’usuaris alhora i que sigui suficientment segur. Aquests requeriments fan necessari que els espais d’emmagatzematge a la CAIB han d’estar duplicats, s’han de tenir còpies de seguretat amb regularitat suficient i han de ser d’alta disponibilitat. En aquestes circunstàmcies, el cost d’un terabyte que per a un ús personal pot arribar als 30 euros, en el cas de la CAIB supera els 1000 euros. Per això, s’ha de fer un control en l’assignament de l’espai a les diferents unitats per evitar que es tudi espai.

També indiquen que el control de l’espai disponible a les unitats de xarxa de les diferents direccions generals és responsabilitat de la pròpia direcció general. Els responsables d’aquestes unitats de xarxa poden demanar una ampliació de la quota assignada en funció de les necessitats, i que des de la Direcció General de Modernització i Administració digital no es posa cap impediment per augmentar les quotes de cada direcció general si és necessari.

5/2021

El passat dia 8 de març de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“Avui he hagut de canviar de contrassenya com cada x dies (entre 40 i 60 crec) i la llista de requissit és immensa (adjunt captura de pantalla).

Me pareix del més incongruent aquest nivell de seguretat en la contrassenya mentre no tenim cap aplicació per fer feina de forma totalment electrònica (gestió dels expedients)[...]“

“La seguretat de la informació és molt important però només en la mesura en que ens deixi treballar.

En lloc de crear el sistema de seguretat de les contrassenyes podrien dedicar més temps a preparar una base de dades única d'usuaris del GOIB, o una eina de gestió dels expedients de forma electrònica.

De moment estem en l'absurd de rebre telematicament les sol·licituds i poder enviar telematicament les notificacións/requeriments/resolucions... però haver d'imprimir tot el que ens arriba perque no tenim un gestor d'expedients electrònic. I me consta que no és un cas aïllat a l'administració.”

El dia 9 de març de 2021 vàrem remetre el suggeriment/queixa al Servei del Centre de Procés de Dades i Xarxa Corporativa de la Direcció General de Modernització i Administració Digital. El dia 10 de març varen respondre i en la seva contestació ens diuen que ja que la política de seguretat de la CAIB és comuna per a tots els usuaris, incloent el personal administratiu, el facultatiu, metges… i que cada un d’ells tracta dades i informació amb diferents nivells de seguretat, es fa necessari el compliment de diverses normatives, com ara l’Esquema Nacional de Seguretat i la Llei Orgànica de Protecció de Dades, entre d’altres. Per això, la política de contrasenyes ha de ser segura, i per això la contrasenya actualment s’ha de canviar cada 45 dies.

4/2021

El passat dia 5 de març de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“Quan es demana còpia de l'expedient d'una comissió de serveis, sovint no es respòn i es deixa passar el temps. S'impossibilita així presentar al·legacions per la via administrativa.

Queda la via del recurs contenciós administratiu, però és ben clar no resulta proporcionalment rendible per a la/el treballador/a públic/a.

Cal impulsar l'ètica i la transparència.”

El dia 9 de març de 2021 vàrem remetre el suggeriment/queixa al Servei de Gestió de Personal Funcionari de la Direcció General de Funció Pública i el mateix dia va arribar la resposta. Indiquen que és cada conselleria la que convoca, rep les sol·licituds, fa les baremacions i tramet una proposta a la Direcció General de Funció Pública. Consideren que l’òrgan competent seria la secretaria general de la conselleria a la qual pertany la persona que ha presentat el suggeriment/queixa.

El dia 11 de març de 2021, des de la Bústia de Qualitat i Avaluació varem agraïr la ràpida resposta del Servei de Gestió de Personal Funcionari i els varem comentar la impossibilitat de saber de quina conselleria era la persona que va presentar el suggeriment/queixa, ja que el va presentar de manera anònima i no donava aquesta informació en el seu missatge. Així mateix, els varem comentar la possible conveniència de comunicar l’existència d’aquest suggeriment/queixa a tots els serveis de personal de totes les conselleries i fer-los un recordatori referent a que s’han de contestar aquestes sol·licituds.

3/2021

El passat dia 5 de març de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“des de la Direcció General de la Dependència sol·licitam que s'arreglin els banys dels homes de la primera planta ja que fa un any que hem d'anar a la planta baixa a rentar-nos les mans.”

El dia 11 de març de 2021 vàrem remetre el suggeriment/queixa al Departament d’Assumptes Generals de la conselleria d’Afers Socials i Esports i el mateix dia va arribar la resposta. Indiquen que ja han passat la queixa al servei de manteniment perquè donin solució a aquest problema.

2/2021

El passat dia 5 de març de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació sobre la regulació del teletreball i, en especial, a que no es permeti aquesta modalitat als caps de servei.

Es suggereix que amb la nova norma que s’està tramitant actualment s’ampliï la possibilitat als caps de servei de fer teletreball, atès que amb motiu de la Covid s’ha demostrat que és un sistema que funciona i que permet, a més, conciliar la vidal laboral i familiar de les persones amb infants.

El dia 9 de març de 2021 vàrem remetre el suggeriment/queixa al Servei de Gestió de Personal Funcionari de la Direcció General de Funció Pública i el mateix dia va arribar la resposta. Des de aquest Servei comenten que l’òrgan encarregat de la tramitació i les modificacions normatives és el Departament Jurídic de la Direcció General de Funció Pública, i que varen enviar a aquest Departament còpia del suggeriment/queixa fet.

1/2021

El passat dia 13 de gener de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

"Amb el teletreball és encara més necessari l'ús de la G en els equips. Se pot fer alguna cosa perquè tenguin més capacitat d'emmagatzemament?"

El passat dia 25 de gener de 2021 vàrem remetre el suggeriment/queixa al Servei del Centre de Procés de Dades i Xarxa Corporativa. Després d'un recordatori fet el dia 10 de febrer de 2021, el responsable del servei va contestar el dia 11 de febrer de 2021, ens va confirmar la recepció del correu, i ens va comentar que l'ampliació de les carpetes G s'està fent de manera general i que s'ha de demanar per una petició informàtica signada. Vista la contestació, li vàrem agrair la resposta, i li vàrem comentar que la queixa, enteníem que anava més enfocada a sol·licitar un augment gradual de la capacitat a mesura que l'administració creix i es digitalitza.

3/2020

El passat dia 4 de desembre de 2020 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

"la meva proposta respecte als suggeriments sol·licitats per tal de millorar els nostres serveis és la necessitat de posar unes mesures respecte a l'ús del telèfons mòbils: a les reunions d'equip, quan s'atén a un ciutadà, quan es coordinen entre 2 professionals,... S'ha passat d'un ús a un abús i això genera conflictes i retrassa molt la feina.

Un altre és la necessitat d'un major control per tal de què els professionals no fumin a aquelles zones on no es pot fer, ja que com a professionals són també referents per altres usuaris.

Lo mateix per tots aquests companys que no es posen la mascareta, tampoc quan estan amb altres companys/usuaris."

El passat dia 14 de desembre de 2020 vàrem remetre el suggeriment/queixa al Servei de Coordinació i Producció Normativa, i al Servei de Gestió de Personal Estatutari, ambdós de l'Ib-Salut, ja que la treballadora fa feina per aquesta entitat.

A dia 15 de desembre de 2020 el responsable del Servei de Coordinació i Producció Normativa ens ha confirmat la recepció del suggeriment/queixa.

2/2020 (missatge anònim)

El passat dia 1 de desembre de 2020 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

"A la Conselleria de Presidència (i em consta que també a altres conselleries) l'aigua de les garrafes (fonts) és ben dolenta. Es tracta d'una aigua preparada (no mineral) de l'empresa xxx. Entenc que aquesta empresa fa feina amb discapacitats i l'administració ha de contractar amb algunes empreses d'aquest tipus però això no justifica que l'aigua sigui dolenta. L'aigua de les gerres Brita o d'osmosi és molt més bona."

Crec que un dels requisits per a la contractació del servei d'aigua, seria que l'aigua fos mineral. Resulta que a la nostra conselleria, molta gent no beu aigua perquè no els hi agrada i hi ha gent que es duu l'aigua de ca seva. Ara bé, el Gabinet de la conselleria i la secretària general demanen capses i capses d'aigua mineral de 1,5l (a part de cafè, galletes, coca-coles, etc) però a la resta de personal només se li ofereix un aigua de sabor horrible que és tractada i que no és ni mineral.

Hi ha molta gent de la conselleria que considera aquest tracte injust i l'únic que demanen és un aigua mineral en condicions..."

El passat dia 4 de desembre de 2020 es va reenviar la queixa/suggeriment al Servei d'Assumptes Generals de la Conselleria de Presidència.

El passat dia 10 de desembre la persona responsable del Servei d'Assumptes Generals ens va confirmar la recepció de la queixa/suggeriment i ens va dir que en la pròxima contractació intentaran establir que sigui mineral per millorar el sabor.

1/2020 (missatge anònim)

El passat dia 24 de novembre de 2020 vàrem rebre una queixa en la Bústia de Qualitat i Avaluació en la qual es demanava per què no hi havia unes mateixes normes d’atenció al públic (temps de COVID) en totes les dependències del Govern.

Des de el Servei de Qualitat i Avaluació ens vàrem posar en contacte amb el Servei d’Atenció i Informació a la Ciutadania, que ens va facilitar informació sobre la matèria, i amb el Servei de Prevenció de Riscs Laborals, que a dia 3 de desembre de 2020 no ens ha enviat cap resposta.

Vista la documentació que ens va facilitar el Servei d’Atenció i Informació a la Ciutadania, entenem que les mesures són diferents perquè les secretaries generals són els òrgans competents per dictar-les per a cada una de les conselleries segons els acords de Consell de Govern que s’han pres fins ara.

L’Acord del Consell de Govern de 13 de març de 2020 pel qual s’aprova el Pla de Mesures Excepcionals per Limitar la Propagació i el Contagi del COVID-19 va establir (vegeu el punt XIII de l’ANNEX 1) que en els serveis d’atenció al públic presencials s’han d’aplicar les mesures preventives següents: respectar la distància mínima d’un metre entre els treballadors i el públic, rentar-se les mans tan sovint com sigui possible, i en cas de tossir, fer-ho emprant un mocador d’un sol ús. A més, va regular que les secretaries generals havien de prendre les mesures per a la protecció del personal sotmès a determinades circumstàncies que s’enumeren.

L’Acord del Consell de Govern de 16 de març de 2020 pel qual es concreten les mesures de caràcter organitzatiu i de prestació de serveis públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma i del sector públic instrumental, en el marc del que disposen el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i l’Acord del Consell de Govern de 13 de març de 2020 pel qual s’aprova el Pla de Mesures Excepcionals per Limitar la Propagació i el Contagi de la COVID-19 va establir:

-En el punt 5 de l’Annex I que “Els secretaris generals, així mateix, establiran mesures específiques quant als registres de les respectives seus. Les secretaries generals de les conselleries que disposin de diverses oficines de registre han de concretar quina oficina per localitat roman oberta al públic, i organitzaran els torns de tot el personal adscrit al registre en relació amb aquesta oficina de registre. A aquest personal se li han d’aplicar les especials mesures que determini el Servei de Prevenció de Riscs Laborals.”

-En punt 7 de l’Annex que “Els secretaris generals, juntament amb els caps d’unitat i els responsables de prevenció i de personal, establiran mesures de seguretat per a la ubicació del personal que hagi de prestar serveis presencials a cada una de les seus i donaran instruccions a les direccions generals i a les gerències del sector públic instrumental”.

-En l’Annex II es fixa que "El Servei d’Atenció i Informació a la Ciutadania té: la coordinació de les oficines de registre i atenció a la ciutadania pel que fa a missatges que calgui comunicar, serveis de registre mínims i coordinació de les mesures sanitàries i de seguretat que calgui prendre durant aquest estat d’alarma”.

En compliment d’aquest darrer paràgraf, el Servei d’Atenció i Informació a la Ciutadania va publicar en el seu microsite les recomanacions de l’Acord del Consell de Govern de 13 de març.

En resum, les secretaries generals, juntament amb els responsables de prevenció són els que han de fixar les mesures per a cada conselleria. Entenem que és perquè són els que coneixen les característiques de les seves instal·lacions, del seu personal i dels procediments que atenen.

Esperem que la informació aquí exposada hagi sigut d’ajuda, hagi respost a la inquietud que ha presentat el nostre company/a, i si hi ha alguna mesura concreta en la vostra conselleria amb la qual no s’estigui conforme, o si es vol demanar que s’implanti alguna mesura que es fa en altra conselleria, es pot utilitzar la Bústia de Qualitat i Avaluació i nosaltres farem arribar el suggeriment o queixa més concreta al secretari general corresponent.