Torna

Participació ciutadana

 

CONSULTA PRÈVIA A L'ELABORACIÓ DE NORMATIVA

El tràmit de consulta pública prèvia té per objecte conèixer l'opinió de la ciutadania, d'organitzacions i associacions abans de la redacció dels projectes de reglament o dels avantprojectes de llei que tenguin impacte significatiu en l'activitat econòmica o imposin obligacions rellevants per als seus destinataris, d'acord amb la normativa aplicable.

Als efectes de realitzar les aportacions, en aquest apartat podreu trobar informació sobre les consultes en tràmit, amb indicació, en cada cas, de :

     a.  Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.

     b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

     c. Els objectius de la norma.

     d. Les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

Així,  accedint a la consulta en tràmit que us interessi, podreu trobar tota la documentació informativa necessària i la forma de fer les aportacions o adjuntar-ne documentació (en cas de ser més d'un document, haurà de ser comprimit), de forma telemàtica, en el termini que s'indica per a cada cas o per escrit dirigit a la adreça postal que s'assenyala, en el mateix termini. 

 Avís: La Resolució de 20 de maig de 2020, del Congres dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord d'autorització de la pròrroga de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, acorda en el seu punt deu derogar amb efectes des l'1 de juny de 2020, la disposició addicional tercera de el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, relativa a la suspensió de terminis administratius, i des d'aquesta mateixa data, el còmput dels terminis que hagin estat suspesos es reprendrà, o es reiniciarà.

 

 

      Consultes prèvies vigents     Data de publicació Termini per a realitzar les aportacions
Projecte de decret regulador del registre de professionals en l'àmbit de la infància i l'adolescència 24/04/2020 09/06/2020
Avantprojecte de Llei de l'esport i l'activitat física de les Illes Balears 24/04/2020 09/06/2020
Projecte de decret pel qual es regula la captura de pops amb nansa i es modifica el Decret 26/2015, de 24 d’abril, pel qual es regula el marisqueig professional i recreatiu a les Illes Balears 26/03/2020 --

Històric any 2020

Històric any 2019

Històric any 2018

Històric any 2017