Torna

Portal Dades Obertes GOIB

Normativa

La normativa actual en matèria de reutilització d’informació està articulada per la Llei 37/2007 sobre la Reutilització de la Informació al Sector Públic que, transposa la Directiva Europea, i recull els principis bàsics en matèria de publicació de dades custodiades per les administracions publiques. A continuació es publica un recull de totes les lleis, real decrets i normatives associades a la publicació de dades per part de l’administració pública.

Àmbit estatal

pdf norma

icono_pdf

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (castellà)

icono_pdf

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

icono_pdf

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic

icono_pdf

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (castellà)

icono_pdf

Llei 56/2007, de 28 de desembre, de mesures d’impuls de la Societat de la Informació (castellà)

icono_pdf

Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic (castellà)

icono_pdf

Llei 27/2006, de 18 de juliol, regulació dels drets d’accés a la informació, participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient (castellà)
icono_pdf Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual (castellà)

icono_pdf

Reial Decret 1495/2011, de 24 d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, per a l'àmbit del sector públic estatal (castellà)

icono_pdf

Reial decret-llei 24/2021, de 2 de novembre, de transposició de directives de la Unió Europea en les matèries de bons garantits, distribució transfronterera d'organismes d'inversió col·lectiva, dades obertes i reutilització de la informació del sector públic, exercici de drets d'autor i drets afins aplicables a determinades transmissions en línia i a les retransmissions de programes de radi i televisió, exempcions temporals a determinades importacions i subministraments, de persones consumidores i per a la promoció de vehicles de transport per carretera nets i energèticament eficients. (castellà)
icono_pdf Resolució de 19 de febrer de 2013, de la Secretaria d'Estat de Administracions públiques, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de reutilització de recursos de la informació (castellà)