Torna

Portal Dades Obertes GOIB

Acord de govern

Consell de Govern acorda l'obertura de dades públiques de la Comunitat Autonoma a través del portal dadesobertes.caib.es

Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia

El Consell de Govern, a proposta de les conselleries de Presidència i d’Innovació, Interior i Justícia, ha acordat posar en marxa l’obertura de dades públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a través del portal dadesobertes.caib.es.

Tal com indica la Llei 37/2007, sobre la reutilització de la informació del sector públic, la informació generada des de les instàncies públiques posseeix un gran interès per les empreses a l'hora d'operar en els seus àmbits d'actuació, contribuir al creixement econòmic i la creació de llocs de feina, i pels ciutadans com element de transparència i guia per a la participació ciutadana.

Per aquesta raó el Govern de les Illes Balears ha decidit publicar la major quantitat de dades procedents de diferents organismes públics amb l'objectiu de millorar les relacions amb els ciutadans, augmentar la transparència de l'Administració Pública, incrementar la interoperabilitat de les administracions, generar valor afegit i oferir un marc de governança oberta i de servei al ciutadà.

Es tracta de publicar les dades en els formats estàndards fixats pels organismes internacionals, com CSV, XML, RDF, KML, de manera que es poden manipular de la forma que es desitgi sense estar limitat per les particularitats del software i després es poden vincular amb les de qualsevol altre lloc, ja sigui a la web o localment.

Per què alliberar les dades?

Les principals conseqüències de la publicació de les dades públiques per part del Govern de les Illes Balears són:

Generació de valor afegit

Facilita la creació de nous serveis per part dels ciutadans amb les dades proporcionades per l'Administració Pública.

Augment de la transparència a l'Administració Pública

Es publiquen dades de caire econòmic i legislatiu, cosa que afavoreix l'anàlisi i avaluació de la gestió pública. L'augment de transparència no és l'objectiu principal de la implantació de dades obertes al Govern de les Illes Balears, però sí que és una de les seves principals conseqüències.

Increment de la interoperabilitat

Permet d'interconnectar de forma més eficient totes les administracions locals i permet que totes utilitzin una font de dades comuna i per tant més consistent.

Increment de la participació ciutadana

Permet al ciutadà disposar de més informació de caire econòmic, administratiu, estadístic, etc...

Més governança oberta i de servei

Hi ha la voluntat d’avançar cap a la governança oberta, basada en els valors de transparència, participació, servei i eficiència.

Podem entendre les dades obertes com una nova forma de publicar les dades, que requereix que aquestes siguin de lliure accés per tots els ciutadans, sense limitacions tècniques o legals i publicades en formats oberts i estructurats. Pel que fa a l’administració pública, l’accés a les dades garanteix un marc de transparència i eficiència.

Les llicències amb que s’alliberen les dades es basen en les lleis de reutilització de la informació de l'administració pública. En l'àmbit europeu, la Comissió Europea també va definir un marc legislatiu amb la Directiva 2003/98/CE, de 17 de novembre, del Parlament Europeu i del Consell, relativa a la reutilització de la informació del sector públic (Public Sector Information-PSI-) i que està definit en l'àmbit estatal en la Llei 37/2007, de 16 de novembre. Amb aquesta Llei, d’una banda, es persegueix harmonitzar l’explotació de la informació en el sector públic, en especial la informació en suport digital recopilada pels diferents organismes públics relativa a nombrosos àmbits d’interès com són la informació social, econòmica, jurídica, geogràfica, meteorològica, turística, sobre empreses, patents i educació, etc., per tal de facilitar la creació de productes i serveis d’informació basats en documents del sector públic, i reforçar l’eficàcia de l’ús transfronterer d’aquests documents per part dels ciutadans i de les empreses privades perquè ofereixin productes i serveis d’informació de valor, afavorint la transparència i la millora de l'accés a les dades. D’altra banda, la publicitat de tots els documents de lliure disposició que estan en poder del sector públic referents no només als procediments polítics, sinó també als judicials, econòmics i administratius, és un instrument essencial per a l’exercici del dret al coneixement, que constitueix un principi bàsic de la democràcia.

Hi ha un conjunt de països i de regions que han iniciat projectes de dades obertes dins les seves zones d'actuació, per exemple, trobem el projecte Aporta del Govern d'Espanya, el projecte Open Data Euskadi del País Basc, el projecte Aragón Open Data del Govern d'Aragó, el projecte data.gov.uk del govern britànic, el projecte data.gov del Govern dels Estats Units o el projecte London Datastore de la regió de Londres, o el portal de dades obertes de la Unió Europea, entre molts d'altres que són bons exemples de reutilització d'informació del sector públic. Es poden consultar tots ells al catàleg de Datasets públics.

pdf icono Enllaç Acord de Govern