Torna

Àrea de Llengua

Programa d'Ensenyament de la Llengua Catalana (PELC)

Darrera actualització: 17/12/2019

El Programa d’Ensenyament de la Llengua Catalana (PELC), impulsat per l'Institut d'Estudis Baleàrics, és un recurs d’autoaprenentatge de la llengua al qual es pot accedir lliurement per Internet.

Les característiques d’aquest programa són les següents:

Descripció tècnica

El programa s'ha creat partint de la plataforma de programari lliure Moodle.

Accés

Gratuït.

Nivells de català

B2, C1 i C2.

Continguts

Cada un dels nivells esmentats té una part teòrica, desglossada en ortografia, morfologia, sintaxi, lèxic, composició de textos, comprensió lectora i comprensió oral. La majoria d'aquests continguts estan en format PDF, per la qual cosa es poden descarregar i imprimir fàcilment.

Així mateix, s'ofereixen exercicis autocorrectius, que es poden fer tantes vegades com es vulgui.

Tots els continguts del PELC estan adaptats tant al Marc europeu comú de referència per a les llengües (les proves oficials de coneixements de català segueixen les directrius d'aquest Marc), com als darrers canvis ortogràfics i gramaticals introduïts per l'Institut d'Estudis Catalans, institució encarregada d'establir la normativa de la llengua catalana.

Objectius

Es pot fer un curs tradicional, seguint un per un tots els apartats d'un nivell determinat, o bé es poden seleccionar temes o exercicis si es volen reforçar continguts concrets.

La realització dels exercicis del programa no dona dret a l'obtenció de cap certificat.

Instruccions per a la inscripció

Les persones que vulguin accedir al PELC han de crear un compte d'usuari, per a la qual cosa han d'emplenar els camps requerits en el formulari d'inscripció de la mateixa plataforma i esperar a rebre un missatge electrònic de confirmació.

Una vegada fet el registre, en tornar a entrar al programa es poden autoinscriure al nivell que vulguin (B2, C1 o C2) introduint la contrasenya d'autoinscripció següent: pelcieb.

Requisits tècnics

A més de tenir accés a Internet, els usuaris del PELC han de disposar d'una adreça electrònica per poder rebre la confirmació del registre.

 Enllaç al PELC: http://www.pelcieb.cat.

 Adreça electrònica de contacte: pelc@iebalearics.org.

 (per comunicar incidències tècniques o errades en el contingut de la plataforma)