Torna

Inventari de procediments de la CAIB

Inventari de Procediments de la CAIB

Normativa aplicable

Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: article 41.2.b i DA 7a 2.

Decret 113/2010, de 5 de novembre, d'accés electrònic als serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: articles 5.1 d i 6.2.b 3er.

Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears: article 14.

Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius: article 7 i DF 3 a 2.

Acord del Consell de Govern de dia 8 de maig de 2009 per impulsar la simplificació i la reducció de càrregues administratives a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 73 EXT de 20 de maig de 2009), deixat sense efecte l'apartat 2 del punt 1 per l'Acord del Consell de Govern de 4 de novembre de 2011 de reestructuració de diversos òrgans en matèria de qualitat dels serveis (BOIB núm. 170, de 15 de novembre de 2011): Punts 2, 3, 4, 5, 6 i 7

Aspectes generals

L'inventari de procediments és la relació automatitzada dels diferents procediments administratius dels quals és competent l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Inclou les dades identificatives bàsiques dels procediments a l'efecte que les persones interessades puguin accedir a aquesta informació, per la qual cosa ha d'estar a disposició de la ciutadania a la seu electrònica dins el web de la Comunitat Autònoma (<www.caib.es>).

L'Inventari utilitza el programa informàtic ROLSAC que sistematitza la visualització de la informació en la web.

El Decret 6/2013 estableix el contingut mínim de la informació que ha de figurar a l'inventari:

  • la identificació del procediment,
  • les normes en què es concreta la regulació,
  • els requisits i la documentació requerida,
  • els terminis màxims de resolució i notificació,
  • els efectes del silenci administratiu,
  • l'òrgan competent per resoldre.

Així mateix, ha d'incloure:

  • els models adients de sol·licitud d'inici i d'altres que puguin facilitar la tramitació del procediment
  • la informació sobre els documents que, tot i ser obligatoris d'acord amb la normativa vigent, poden quedar exempts de presentació, d'acord amb el que preveu aquest Decret 6/2013.