Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Pautes per sol·licitar gratuïtament obres editades


Les sol·licituds del personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma o de les entitats públiques que en depenen han de tenir el vistiplau del secretari o de la secretària general de la conselleria respectiva, del director o de la directora general corresponent o de l'òrgan homòleg, si es tracta, en aquest darrer cas, de personal al servei d'altres entitats.

En la sol·licitud, adreçada a la directora de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma, s'ha d'indicar el títol complet de l'obra i el número d'edició. També s'ha de concretar la unitat o el servei al qual van destinats els llibres, tot indicant a més l'adreça a la qual eventualment es podran trametre.