Torna

Fons Social

Bestretes

L’Administració de la comunitat autònoma podrà concedir al personal al seu servei les següents bestretes:

No podrà concedir-se cap més bestreta mentre el sol·licitant no hagi liquidat els compromisos de bestretes que hagi adquirit amb anterioritat.

Quan es tracti de bestretes sol·licitades per persones a les quals es fa qualsevol tipus de retenció mensual, el càlcul per determinar la/les mensualitat/s líquida/es de la bestreta que se’ls concedeixi es farà descomptant l’import de la retenció abans esmentada.