Torna

Fons Social

Decret  135/1995, de 12 de desembre, pel qual es regula l'acció social a favor dels funcionaris i del personal laboral de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 160, de 26 de desembre de 1995)

 

Art. 1. Ajudes per acció social


1. L'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears concedirà ajudes econòmiques als funcionaris i al personal laboral que estiguin en situació de servei actiu, en concepte d'acció social, quan es produeixin els supòsits recollits en el Decret 135/1995, de 12 de setembre, d'acció social a favor dels funcionaris i del personal laboral i en les condicions que s'hi regulen.

 

2. Així mateix, aquestes ajudes es concediran també als funcionaris d'aquesta Administració que hagi declarat estar en situació de serveis especials i que hi romanguin, d'acord amb el que disposa l'article 73, apartats c), d) e), f), g) i j), de la Llei 2/1989, de 22 de febrer.

En aquest cas, l'ajuda econòmica per acció social únicament es concedirà quan, en el lloc, la destinació o el càrrec l'exercici del qual hagi motivat el pas a serveis especials, no s'hi percebi cap quantitat per aquest concepte o un altre de semblant al d'acció social.

 

3. El funcionari que estigui en situació d'excedència forçosa de conformitat amb l'article 72 de la Llei de funció pública, com també el personal laboral que estigui en situació d'excedència forçosa declarada, d'acord amb el que s'estableix en l'article 39 del Conveni col•lectiu vigent o en algun article que reguli aquesta situació en el futur, també podrà percebre les ajudes conceptuades com a acció social.

 

 

Art. 3. Persones legitimades per sol•licitar ajudes per acció social


1. Podran sol•licitar aquestes ajudes econòmiques per acció social les persones següents:

 

a) Funcionaris de carrera i personal laboral fix que estiguin en situació de servei actiu a l'Administració de la comunitat autònoma.

 

b) Funcionaris de carrera i personal laboral que es trobin en alguna de les situacions descrites en els punts 1.2 i 1.3 respectivament, de l'article primer d'aquest decret.

 

c) Funcionaris interins i personal laboral no fix, amb les limitacions que indiqui el Decret mateix.
Aquest personal, percebrà l'ajuda, en la part proporcional que li correspongui d'acord amb el temps que hagi treballat. (apartat modificat per Decret 26/1996, de 29 de febrer, BOIB 22/1996)