Torna

PREGUNTES FREQÜENTS CORONAVIRUS

Darrera actualització: 29 d'abril 2020

Aquesta informació ha estat elaborada sens perjudici de les noves normatives o decisions que puguin adoptar més endavant les autoritats competents en relació amb l’estat d’alarma.

1.- Quins primers ajuts ha convocat el Govern per al sector cultural per fer front a l’impacte econòmic generat per la Covid-19?

 

La Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat ha obert de manera urgent la convocatòria de 5 línies d’ajuts de caràcter retroactiu –que abraça des de mitjans 2019 fins al 20 d’abril de 2020-, atesa la situació d’excepcionalitat i que respon a l’interès general, amb l’objectiu de donar una resposta i sortida immediata a uns ajuts suspesos obligatòriament per l’estat d’alarma i que ara, necessàriament, també inclouen que es puguin subvencionar despeses vinculades a activitats cancel·lades o ajornades a causa de la pandèmia.

 

Per part de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) s’han convocat 4 línies d’ajuts, dotades amb un import total de 565.000 euros, que ofereixen un primer suport als sectors de les arts escèniques, les arts visuals, la música, els autors i editors i la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració. Per part de l’Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB) s’ha obert una línia, dotada en 150.000 euros, que ofereix suport al sector audiovisual de les Illes Balears per a activitats ja realitzades d'intercanvi entre les Illes Balears i de projecció exterior de projectes audiovisuals.

 

Les quatre primeres línies de l’IEB, publicades el dijous 16 d’abril de 2020, es poden consultar en el següent enllaç: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11154/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes-administrat/472

 

La convocatòria de  l’ICIB, publicada el dissabte 18 d’abril de 2020, es pot consultar en el següent enllaç: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11155/633690/resolucio-de-la-presidenta-de-l-institut-d-industr

2. Què succeeix amb els terminis per a la presentació de sol·licituds a les convocatòries de subvencions que estaven en curs en el moment de la declaració de l'estat d'alarma?

Els terminis per a la presentació de sol·licituds a les convocatòries de subvencions queden interromputs temporalment i es reprendran en el moment en què perdi vigència el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es decretà l'estat d'alarma, de manera que el còmput del termini continuarà en el mateix punt en el qual va quedar suspès.

RD 463/2020, de 14 de març – art. 6

Disposición adicional tercera. Suspensión de plazos administrativos.

1.     Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.

2.     La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.     No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.

4.     La presente disposición no afectará a los procedimientos y resoluciones a los que hace referencia el apartado primero, cuando estos vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma.

D’acord amb l’article 5 del DL 4/2020, de 20 de març, publicat al BOIB de 21 de març:

L'òrgan concedent de la subvenció pot acordar, motivadament, mesures d'ordenació i instrucció necessàries per evitar que la situació creada per la COVID-19 provoqui perjudicis greus en els interessos i drets de la persona beneficiària, derivats de la impossibilitat de complir el termini per a l'execució del projecte subvencionat, o d’executar-lo totalment, de manera que aquestes situacions no es considerin com a incompliment als efectes de reintegrament o pèrdua del dret a la subvenció.

Igualment, pot acordar no suspendre terminis quan l'interessat mostri la seva conformitat.

Aquestes excepcions hauran d'acordar-se de manera casuística i sempre motivadament, ponderant els interessos en joc i l'interès públic.

3. L'estat d'alarma retarda els pagaments pendents derivats de les convocatòries de subvenció ja resoltes?

L'estat d'alarma no retarda per si mateix els pagaments prevists. En qualsevol cas, evidentment aquests queden supeditats al lliurament de la documentació establerta a les bases de les convocatòries corresponents. Una vegada revisada i aprovada la justificació, els pagaments es faran efectius a mesura que la tramitació de tresoreria ho permeti.

Durant el període en què es perllongui l’estat d’alarma declarat mitjançant el Reial decret 463/2020 o les seves successives pròrrogues, de manera excepcional i amb la finalitat de facilitar la presentació de documentació, s’admetrà la documentació adreçada a l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), l’Institut d’Indústries Culturals (ICIB) i la Delegació de Cultura (DgC) del Govern de les Illes Balears enviada al següent correu electrònic unificat: dgcultura@dgcultur.caib.es.

Les persones interessades hauran d’incloure en el correu electrònic, adreçat a dgcultura@dgcultur.caib.es, la informació següent:

Assumpte del correu electrònic:

Persona física o jurídica sol·licitant (NIF) - entitat (seleccionau: DgC, ICIB, IEB) - codi expedient

Cos del missatge del correu electrònic:

Les persones interessades hauran d’indicar clarament en el cos de l’escrit el nom de l’empresa física o jurídica i, si escau, el del representant legal, així com l’adreça, els telèfons de contacte i l’adreça electrònica. Al missatge s’hi podrà adjuntar documentació en format PDF.

Verificació de rebuda:

Per verificar la recepció del missatge, la persona interessada rebrà un correu electrònic que servirà de justificant de recepció. Posteriorment, es podrà requerir la documentació original per acarar-la.

4. Les empreses culturals i creatives es poden acollir a la convocatòria extraordinària d'ajudes estatals destinades a autònoms, microempreses, i petites i mitjanes empreses l'activitat dels quals s'ha vist afectada pels efectes econòmics de la pandèmia de COVID-19 a les Illes Balears?

Sí, les empreses culturals i creatives es poden acollir a la convocatòria sempre que compleixin els requisits que s'hi determinen.

Ajudes a la internacionalització

ICO:

El Consell de Ministres ha acordat les característiques del primer tram de la línia d'avals per a empreses i autònoms, per un import de fins a 20.000 milions d'euros.

 Amb aquesta línia d'avals, el Govern dona una oportunitat d'accés a liquiditat econòmica a empreses del sector cultural i esportiu. Pot atendre les necessitats de finançament derivades, entre d’altres, de pagaments de salaris, factures, necessitat de circulant o altres necessitats de liquiditat, incloent-hi les derivades de venciments d'obligacions financeres o tributàries.

● El Ministeri de Cultura i Esport manté un contacte permanent amb tots dos sectors i treballa per atendre les seves necessitats.

Ajornament extraordinari del calendari de reemborsament de crèdits concedits per la Secretaria General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa del Govern central

Prestació extraordinària per cessament d’activitat dels treballadors autònoms

5. Les empreses culturals es poden acollir a les mesures autonòmiques posades en marxa a través d'ISBA de línies de crèdit avalades pel Govern de les Illes Balears?

Les empreses culturals que operen dins el sector de les indústries culturals i creatives es poden acollir a les línies d’ajudes sempre que compleixin els requisits que s'hi determinen.

ISBA ofereix dues línies d'avals:

  • En la convocatòria per accedir a l’aval d’ISBA (BOIB 15-02-20) s’hi recullen específicament noves ajudes especials per a la INDÚSTRIA CULTURAL I CREATIVA, la qual podrà acollir-se a aquestes ajudes amb un tracte preferencial, en les mateixes condicions que els emprenedors, els microcrèdits per a autònoms i l'economia social (cooperatives, etc.)

    Convocatòria per a les indústries culturals

    Es considera indústria creativa i cultural la definida per la UNESCO com «aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial».
  • COVID-19:  línia de liquiditat extraordinària d’operacions de finançament de liquiditat per mitigar el possible impacte de l'escenari de contenció reforçada derivada del Reial decret 463/2020, de 14 de març. Enllaç a la Resolució de la consellera d’Hisenda (BOIB de 28 de març de 2020).

    Convocatòria COVID-19

Més informació dels avals ISBA:

http://www.caib.es/sites/coronaviruseconomia/ca/linies_isba_liquiditat/

https://www.isbasgr.es/cat/solicita-aval 

https://www.isbasgr-online.es

6. Les empreses dedicades a la producció cultural i a l'exhibició poden sol·licitar un ERTO per força major?

D’acord amb l’article 22 del RDL 8/2020, de 17 de març, publicat el dia 18 de març:

Artículo 22. Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor.

1. Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan del artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

Sistema de tramitació telemàtica CAIB

7. Quan es publicaran les convocatòries de subvencions de cultura del Govern de les Illes Balears de l’any 2020?

Les línies d’ajuda de l’any 2020 estaven en procés de contrastació amb el sector. La situació actual fa necessària una adaptació d’alguns dels elements relacionats amb la flexibilització de les dates d’execució i justificació dels projectes, per fer-los més adients a la situació d’excepcionalitat derivada de l’estat d’alarma.

8. Quines seran les condicions de les línies d’ajuda de les subvencions?

En aquests moments, tant la Delegació de Cultura com l’IEB i l’ICIB estam revisant les línies d’ajudes de les subvencions de l’any 2020, a la vegada que analitzam amb el sector les noves necessitats per donar una resposta coordinada a les dificultats derivades de l’estat d’alarma. Així mateix, la Conselleria, igual que la resta del Govern, està revisant el seu pressupost i adaptant-lo per poder fer front a la situació excepcional que vivim.

9. El període d'execució de les noves línies d’ajudes i els terminis de justificació es mantindran igual?

Es flexibilitzaran els períodes d'execució dels projectes i de la justificació de les línies d’ajudes.

10. Es mantindran els contractes de l'administració amb el sector cultural?

Es mantindran aquells contractes l'execució dels quals es pugui dur a terme (bé per previsió inicial, bé per ajornament) fora del període de l’estat d’alarma.

11. Tindrem suport econòmic institucional?

La Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat i el Govern de les Illes Balears estam treballant per prendre mesures d’ajuda i suport al sector cultural de les Illes Balears. En aquest sentit, la Conselleria està duent a terme una feina transversal i coordinada amb altres conselleries.

Així mateix, s’han mantingut contactes amb el Ministeri de Cultura i Esport per poder col·laborar en el futur pla de mesures de reactivació del sector cultural.