Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats


S'inclouen en aquest apartat els encàrrecs a què es refereixen els articles 32 i 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, en què una Administració o un altre poder adjudicador realitza encàrrecs a una altra entitat del sector públic, perquè executi de manera directa prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obres i concessió de serveis, a canvi d'una compensació tarifària, sempre que la persona jurídica que utilitzin sigui mitjà propi personificat d'aquella amb els requisits que la normativa exigeix.


Accediu al cercador

Conselleria d'Educació i Formació Professional

Encàrrec de gestió per dur a terme la programació de les noves millores i el manteniment dels aplicatius basats en ORACLE i J2EE de la Conselleria d’Educació i Formació Professional durant els anys 2023 i 2024
Encàrrec de gestió per a dur a terme l’organització del Congrés de Formació Professional, la celebració del qual està prevista pels dies 27 i 28 de gener de 2023
Encàrrec de gestió  per dur a terme el suport i l’assistència tècnica informàtica als centres docents públics no universitaris de les Illes Balears durant l’any 2023
Encàrrec de gestió per dur a terme el servei de missatges telefònics SMS per als centres educatius de les Illes Balears per als anys 2023 i 2024
Encàrrec de gestió a la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia per dur a terme el suport i l’assistència tècnica informàtica als centres docents públics no universitaris de les Illes Balears durant l’any 2022
Encàrrec de gestió  per a l’execució del servei d’acompanyament i assessorament d’entitats públiques beneficiàries dels ajuts en espècie de la Conselleria d’Educació i Formació Professional per a la creació i consolidació de places Públiques de Primer cicle d’educació infantil corresponents als exercicis 2020 – 2024, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i d’aprrovació del plec de prescripcions tècniques, i d’autorització i disposició de la despesa
Encàrrec de gestió a la Fundació BIT per a dur a terme el servei de missatges telefònics SMS per als centres educatius de les Illes Balears per als anys 2021 i 2022
Encàrrec de gestió a la Fundació BIT per a dur a terme el servei de programació i manteniment dels aplicatius basats en ORACLE i  J2EE de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca per als anys 2021 i 2022
Encàrrec de gestió a la Fundació BIT per a dur a terme el servei de missatges telefònics SMS per als centres educatius de les Illes Balears fins al final de l'exercici 2020
Encàrrec de gestió a la Fundació BIT per a dur a terme el servei de suport i l'assistència tècnica informàtica als centres docents públics no universitaris de les Illes Balears l'any 2021
Encàrrec de gestió a la Fundació BIT per a dur a terme el servei de suport i l'assistència tècnica informàtica als centres docents públics no universitaris de les Illes Balears l'any 2020
Encàrrec de gestió del servei de missatges telefònics sms per als centres educatius de les Illes Balears durant l'exercici  2019
Encàrrec de gestió del servei de programació i manteniment dels aplicatius basats en Oracle i J2EE de la conselleria d´Educació i Universitat per als anys 2019 I 2020
Encàrrec de gestió del servei de suport i  assistència tècnica  informàtica als centres docents públics no universitaris de les Illes Balears l´any 2019