Torna

Llengua catalana EBAP

Tràmit de vista de les proves de juny de 2022

El tràmit de vista de les proves de juny de 2022 es durà terme els dies 3 i 4 d'agost simultàniament a Mallorca, Menorca i Eivissa en horari de matí.

En els documents següents es poden consultar les dates i els horaris per nivells i illes:

B1 - Persones convocades al tràmit de vista.pdf Persones convocades al tràmit de vista de la prova de nivell B1

B2 - Persones convocades al tràmit de vista.pdf Persones convocades al tràmit de vista de la prova de nivell B2

C1 - Persones convocades al tràmit de vista.pdf Persones convocades al tràmit de vista de la prova de nivell C1

C2 - Persones convocades al tràmit de vista.pdf Persones convocades al tràmit de vista de la prova de nivell C2

LA - Persones convocades al tràmit de vista.pdf Persones convocades al tràmit de vista de la prova de llenguatge administratiu

Presentació al tràmit de vista

El tràmit de vista és només per a les persones que el sol·licitaren dins el termini de sol·licituds de revisió (del 13 al 19 de juliol de 2022).

Els examinands convocats al tràmit de vista han de comparèixer en el lloc, el dia i l’hora fixats.

INFORMACIÓ D’INTERÈS

  • El dia del tràmit de vista totes les proves ja estan corregides i, també, revisades.

  • La sessió del tràmit de vista no té caràcter acadèmic.

  • En el tràmit de vista es podrà consultar l’original o una còpia de la prova i els criteris de correcció.

  • Els solucionaris de les proves es podran consultar, però no se’n facilitarà cap còpia, atès que estan publicats a la pàgina web Llengua Catalana EBAP.

  • Els examinands que hagin assistit al tràmit de vista disposaran d’un termini de cinc dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà que hagi tingut lloc la sessió, per presentar un escrit d’al·legacions contra la puntuació obtinguda. La Comissió Tècnica de Català contestarà les al·legacions que estiguin argumentades mitjançant un informe individualitzat.

  • Durant el desenvolupament de la sessió del tràmit de vista no es podrà utilitzar cap tipus d’aparell o dispositiu electrònic.

  • La publicació dels resultats definitius es farà una vegada que la Comissió hagi resolt totes les reclamacions, hagi determinat la qualificació final dels exercicis i de les proves de tots els certificats de nivell i hagi tramès els informes de resposta a les al·legacions presentades.