Torna

Llengua catalana EBAP

Publicació de les llistes provisionals d’aptes i no aptes, per illes, de la prova de llenguatge administratiu

LA Eivissa.pdf Mallorca

LA Formentera.pdf Menorca

LA Menorca.pdf Eivissa

LA Mallorca.pdf Formentera

Requisits per superar les proves de llengua catalana

Per superar les proves oficials i obtenir el certificat corresponent, s’han d'assolir la puntuació mínima de cada bloc:

- Comprensió escrita: mínim 6 punts

- Expressió escrita: mínim 30 punts

- Coneixements pràctics de llenguatge administratiu: mínim 15 punts

- Terminologia i fraseologia: mínim 9 punts

Per obtenir el certificat, és necessari superar, per separat, cada bloc.

Si en la prova del certificat de coneixements de llenguatge administratiu no se supera el bloc d'expressió escrita, però, en canvi, s'assoleix la puntuació mínima exigida en la resta de blocs, es conservarà el dret d'examen fins a la convocatòria de proves de l'any 2021. En aquest cas, els examinands hauran de fer la prova sencera.

Tràmit de vista

– El termini per sol·licitar revisió de la prova i tràmit de vista és del 21 al 27 d'octubre, ambdós inclosos. Les sol·licituds s’han d’enviar a l’adreça electrònica formaciollengues@ebap.caib.es o al fax 971 17 63 19.

– S’informarà de la data concreta del tràmit de vista a la pàgina web i per correu electrònic.

Informació addicional

– No s’han corregit totalment les proves que presenten algun bloc no superat. En aquests casos, figura la denominació NQ («no quantificat»).
– En el tràmit de vista es podrà consultar l’original o una còpia de la prova i els criteris de correcció.
– No es facilitarà cap còpia del solucionari de la prova, atès que es pot consultar a la pàgina web Llengua Catalana EBAP
– El dia del tràmit de vista totes les proves ja estan corregides i, també, revisades.
– La sessió del tràmit de vista no té caràcter acadèmic.
– Els examinands que hagin assistit al tràmit de vista disposaran d’un termini de cinc dies comptador des de l’endemà que hagi tingut lloc la sessió per presentar un escrit d’al·legacions contra la puntuació obtinguda. La Comissió contestarà les al·legacions que estiguin argumentades.
– Durant el desenvolupament de la sessió del tràmit de vista no es podrà utilitzar cap tipus d’aparell o dispositiu electrònic.

– La publicació dels resultats definitius es farà una vegada que la Comissió Tècnica de Català de l'EBAP hagi resolt totes les reclamacions i hagi determinat la qualificació final dels exercicis i de les proves de tots els certificats de nivell.