Torna

Llengua catalana EBAP

Publicació de les llistes provisionals d’aptes i no aptes, per illes, de les proves d'A2, B1, B2, C1 i C2A2 B1 B2 C1

C2

A2 Mallorca.pdf A2 Mallorca

B1 Mallorca.pdf B1 Mallorca

B1 Menorca.pdf B1 Menorca

B1 Eivissa.pdf B1 Eivissa

B2 Mallorca.pdf B2 Mallorca

B2 Menorca.pdf B2 Menorca

B2 Eivissa.pdf B2 Eivissa

C1 Mallorca.pdf C1 Mallorca

C1 MENORCA.pdf C1 Menorca

C1 EIVISSA.pdf C1 Eivissa

C2 Mallorca.pdf C2 Mallorca

C2 Menorca.pdf C2 Menorca

C2 Eivissa.pdf C2 Eivissa

 

Requisits per superar les proves de llengua catalana

Per superar les proves oficials i obtenir el certificat corresponent, s’ha d’obtenir com a mínim una qualificació de 60 punts en cada bloc de la prova. Així doncs, per obtenir el certificat, és necessari superar, per separat, cada bloc.

En cas que no se superi el bloc d’expressió i interacció orals, però, en canvi, s’assoleixi la puntuació mínima exigida en tots i cadascun dels blocs corresponents a la part escrita de les proves, es conservarà la qualificació d’apte dels blocs de la prova escrita fins a la convocatòria de proves de l’any 2021. En aquest cas, en la convocatòria de 2021 les persones afectades només s’haurien d’examinar del bloc d’expressió i interacció orals.

En cas que no se superi algun dels blocs de la part escrita (comprensió oral i comprensió escrita, domini pràctic del sistema lingüística o expressió i interacció escrites), però, en canvi, s’assoleixi la puntuació mínima exigida en el bloc d’expressió oral i interacció, es conservarà la qualificació d’apte d’aquest darrer bloc fins a la convocatòria de proves de l’any 2021. En aquest cas, en la convocatòria de 2021 les persones afectades només s’haurien d’examinar dels blocs de la part escrita.

Tràmit de vista

– El termini per sol·licitar revisió de la prova i tràmit de vista és del 21 al 27 d'octubre, ambdós inclosos. Les sol·licituds s’han d’enviar a l’adreça electrònica formaciollengues@ebap.caib.es o al fax 971 17 63 19.

– S’informarà de la data concreta del tràmit de vista a la pàgina web i per correu electrònic.

Informació addicional

– No s’han corregit totalment les proves que presenten algun bloc no superat. En aquests casos, figura la denominació NQ («no quantificat»).
– En el tràmit de vista es podrà consultar l’original o una còpia de la prova i els criteris de correcció.
– No es facilitarà cap còpia del solucionari de la prova, atès que es pot consultar a la pàgina web Llengua Catalana EBAP

Pàgina Web Solucionari A2

Pàgina Web Solucionari B1

Pàgina Web Solucionari B2

Pàgina Web Solucionari C1

Pàgina Web Solucionari C2


– El dia del tràmit de vista totes les proves ja estan corregides i, també, revisades.
– La sessió del tràmit de vista no té caràcter acadèmic.
– Els examinands que hagin assistit al tràmit de vista disposaran d’un termini de cinc dies comptador des de l’endemà que hagi tingut lloc la sessió per presentar un escrit d’al·legacions contra la puntuació obtinguda. La Comissió contestarà les al·legacions que estiguin argumentades.
– Durant el desenvolupament de la sessió del tràmit de vista no es podrà utilitzar cap tipus d’aparell o dispositiu electrònic.

– La publicació dels resultats definitius es farà una vegada que la Comissió Tècnica de Català de l'EBAP hagi resolt totes les reclamacions i hagi determinat la qualificació final dels exercicis i de les proves de tots els certificats de nivell.