Torna

Llengua catalana EBAP

Publicació de les llistes definitives d’aptes i no aptes, per illes, de les proves d'A2, B1, B2, C1 i C2, i de llenguatge administratiu

Llistes definitives d’aptes i no aptes de les proves dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2, i de llenguatge administratiu (acord de la Comissió Tècnica de Català de l’EBAP de 19 de novembre de 2020):

A2

B1 B2 C1 C2 LA
A2 Mallorca DEF.pdf A2 Mallorca

B1 Mallorca DEF.pdf B1 Mallorca

B1 Menorca DEF.pdf B1 Menorca

B1 Eivissa DEF.pdf B1 Eivissa

B2 Mallorca DEF.pdf B2 Mallorca

B2 Menorca DEF.pdf B2 Menorca

B2 Eivissa DEF.pdf B2 Eivissa

C1 Mallorca DEF.pdf C1 Mallorca

C1 Menorca DEF.pdf C1 Menorca

C1 Eivissa DEF.pdf C1 Eivissa

C2 Mallorca DEF.pdf C2 Mallorca

C2 Menorca DEF.pdf C2 Menorca

C2 Eivissa DEF.pdf C2 Eivissa

 LA Mallorca DEF.pdf LA Mallorca

LA Menorca DEF.pdf LA Menorca

LA Eivissa DEF.pdf LA Eivissa

LA Formentera DEF.pdf LA Formentera

Tramesa dels certificats

D’acord amb el punt 30 de les instruccions per les quals es regeix el Pla de Formació de Llengua Catalana de l’any 2020, l’EBAP enviarà per correu electrònic, amb signatura digital, els certificats de nivell a totes les persones que hagin superat la prova.

Conservació de qualificacions

D’altra banda, s’ha de recordar que, d’acord amb el punt 25.3 de les instruccions esmentades, en cas que no se superi el bloc d’expressió i interacció orals, però, en canvi, s’assoleixi la puntuació mínima exigida en tots i cadascun dels blocs corresponents a la part escrita de les proves, es conservarà la qualificació d’apte dels blocs de la prova escrita fins a la convocatòria de proves de l’any 2021. En aquest cas, en la convocatòria de 2021 les persones afectades només s’haurien d’examinar del bloc d’expressió i interacció orals.

Així mateix, d’acord amb el punt 25.4, en cas que no se superi algun dels blocs de la part escrita (comprensió oral i comprensió escrita, domini pràctic del sistema lingüístic o expressió i interacció escrites), però, en canvi, s’assoleixi la puntuació mínima exigida en el bloc d’expressió i interacció orals, es conservarà la qualificació d’apte d’aquest darrer bloc fins a la convocatòria de proves de l’any 2021. En aquest cas, en la convocaòria de 2021 les persones afectades només s’haurien d’examinar dels blocs de la part escrita.

I finalment, d’acord amb el punt 25.5 de les instruccions, si en la prova del certificat de coneixements de llenguatge administratiu no se supera el bloc d’expressió escrita, però, en canvi, s’assoleix la puntuació mínima exigida en la resta de blocs, es conservarà el dret d’examen fins a la convocatòria de proves de l’any 2021. En aquest cas, els examinands hauran de fer la prova sencera.


Reserva del dret d’examen

També s’ha de recordar que, d’acord amb el punt 22.1 de les instruccions, modificat per l’Acord del Consell de Direcció de l’EBAP de 3 de setembre de 2020 (BOIB núm. 153, de 5 de setembre), els examinands que van sol·licitar, dins el termini establert i en la forma escaient, la reserva del dret d’examen per a la convocatòria de 2021, es podran examinar de la prova de català del nivell corresponent en la convocatòria de l’EBAP de l’any 2021.


Interposició de recursos

Contra l’acord de la Comissió, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant la presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació de les llistes, d’acord amb l’article 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma.