Torna

Llengua catalana EBAP

Convocatòria de proves de llengua catalana de 2021

Llistes definitives de persones amb dret d'examen

MALLORCA

MENORCA EIVISSA FORMENTERA

A2 MALLORCA provisional.pdf A2

B1 MALLORCA provisional.pdf B1

B1 MENORCA provisional.pdf B1

B2 MALLORCA provisional.pdf B2

B2 MENORCA provisional.pdf B2
B2 EIVISSA provisional.pdf B2
PDF B2

C1 MALLORCA provisional.pdf C1

PDF C1 C1 EIVISSA.pdf C1

C1 FORMENTERA provisional.pdf C1

C2 MALLORCA provisional.pdf C2

C2 MENORCA provisional.pdf C2
C2 EIVISSA provisional.pdf C2

C2 Formentera C2

LA MALLORCA provisional.pdf Llenguatge administratiu

LA MENORCA provisional.pdf Llenguatge administratiu
LA EIVISSA provisional.pdf Llenguatge administratiu
LA FORMENTERA provisional.pdf Llenguatge administratiu

 

Dret d’examen de 2020

S’han inclòs en les llistes les persones que en la convocatòria de l’any 2020 no superaren el bloc d’expressió i interacció oral, però, en canvi, assoliren la puntuació mínima exigida en tots i cadascun dels blocs corresponents a la part escrita de les proves, atès que se’ls conserva la qualificació d’apte dels blocs de la prova escrita. Aquestes persones, en la convocatòria de 2021, només s’han d’examinar del bloc d’expressió i interacció oral (només han de comparèixer el dia de la prova oral).

També apareixen en les llistes les persones que en la convocatòria de 2020 no superaren algun dels blocs de la part escrita (comprensió oral, comprensió escrita, domini pràctic del sistema lingüístic o expressió i interacció escrita), però, en canvi, assoliren la puntuació mínima exigida en el bloc d'expressió i interacció oral. Aquestes persones, en la convocatòria de 2021, s’hauran d’examinar de tots els blocs de la part escrita (només han de comparèixer el dia de la prova escrita).

Pel que fa al certificat de coneixements de llenguatge administratiu, les llistes inclouen les persones que en la convocatòria de 2020 no superaren el bloc d’expressió escrita, però, en canvi, assoliren la puntuació mínima exigida en la resta de blocs. Aquestes persones hauran de fer la prova sencera.

Igualment, figuren en les llistes les persones que el 2020 sol·licitaren reserva del dret d'examen per a la convocatòria de proves de 2021, segons l'Acord del Consell de Direcció de l'EBAP de 3 de setembre de 2020, i que han ratificat a l'EBAP la voluntat d'exercir aquest dret.

Dates de les proves

Podeu consultar el calendari amb les dates de les proves de setembre aquí.