Torna

Llengua catalana EBAP

Per a la informació completa sobre el Pla, consultau l’oferta de cursos i les instruccions que regeixen el Pla de Formació de Llengua Catalana de l’EBAP per a l’any 2021

PDF Pla de formació de llengua catalana EBAP 2021

Informació general

Nombre de places per curs

 • Amb caràcter general, s’ofereixen 35 places per curs. Si el nombre de persones admeses a un curs supera el nombre previst de places, es farà una selecció d’alumnes. Només participaran en el procés de selecció les sol·licituds de les persones que compleixin els requisits que estableixen les instruccions.

 • L’EBAP publicarà a la pàgina web Llengua Catalana EBAP (http://catalaebap.caib.cat) la llista de persones que compleixen els requisits per ser seleccionades i la llista de persones que han d’esmenar alguna deficiència.

 • Les persones inicialment excloses disposaran d’un termini de cinc dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de la llista de persones excloses, per esmenar les deficiències que pertoquin. La documentació s’ha d’enviar a l’adreça electrònica formaciollengues@ebap.caib.es o al número de fax 971 17 63 19.

 • La inclusió en la llista de persones que compleixen els requisits no implica l’admissió automàtica als cursos, atès que abans s’ha de dur a terme el procés de selecció.

Selecció i llista d’espera

 • Les persones que compleixin els requisits per ser seleccionades, juntament amb les que esmenin les deficiències i presentin la documentació pertinent dins el termini fixat, entraran en el procés de selecció.

 • Les persones que no esmenin les deficiències i no presentin la documentació pertinent dins el termini fixat quedaran excloses.

 • Una vegada acabat el procés de selecció, es publicarà a la pàgina web Llengua Catalana EBAP (http://catalaebap.caib.cat) la llista definitiva de persones admeses a cada un dels cursos. També es comunicarà individualment l’admissió per correu electrònic , i no serà necessari enviar a l’EBAP cap missatge electrònic o escrit de confirmació.

 • Igualment, es publicarà la llista de persones no admeses que compleixen els requisits, la qual esdevindrà la llista d’espera. No es publicarà cap actualització de la llista d’espera, sinó que l’EBAP, permanentment, l’actualitzarà de manera interna.

Persones amb alguna discapacitat reconeguda

Les persones admeses que tenguin alguna discapacitat reconeguda igual o superior al 33 % i necessitin alguna adaptació en el curs han de presentar a l’EBAP, abans que comencin els cursos, un informe d’adaptació de la Direcció General d’Atenció a la Dependència, a fi de poder fer-ne un seguiment especial durant el curs i prendre les mesures o fer les adaptacions que siguin possibles. L’informe s’ha de fer arribar a l’adreça formaciollengues@ebap.caib.es o al número de fax 971 17 63 19. L’informe que es presenti també es tindrà en compte en el cas que s’hagi de fer una adaptació de la prova.

Si la persona no ha presentat cap informe d’adaptació i ha fet el curs sense adaptació, però té una discapacitat reconeguda igual o superior al 33 % i necessita que se li faci alguna adaptació en la prova, ha de presentar l’informe d’adaptació de la Direcció General d’Atenció a la Dependència en el termini d’un mes anterior a la data de la prova. L’informe s’ha de fer arribar a l’EBAP de la mateixa manera que s’indica en el paràgraf anterior.

Renúncies

Les persones admeses que renunciïn al curs ho han de comunicar per escrit a l’EBAP, com a mínim, tres dies abans d’iniciar-se l’activitat docent. Les renúncies s’han d’enviar a l’adreça electrònica formaciollengues@ebap.caib.es o al número de fax 971 17 63 19. Si la persona inicialment admesa no comunica la renúncia en el termini esmentat, perdrà la situació de preferència en la selecció.

Canvis de nivell

 • No es permetrà als alumnes canviar de nivell una vegada publicada a la pàgina web Llengua Catalana EBAP (http://catalaebap.caib.cat) la llista definitiva de persones admeses, excepte si hi ha places disponibles, de la qual cosa l’EBAP informarà puntualment.

 • En qualsevol cas, no es permetrà cap canvi una vegada començats els cursos.

Funcionament dels cursos

 • Les persones en situació d’incapacitat laboral temporal poden participar en els cursos, excepte si la persona interessada considera que no pot seguir el programa previst d’objectius i continguts de les activitats. En aquest cas, ho ha de comunicar a l’EBAP per tal de cobrir, si escau, la plaça vacant.

 • Els alumnes admesos estan obligats a accedir als cursos dins els tres primers dies d’activitat docent. En cas contrari, seran donats de baixa i perdran la seva situació de preferència en la selecció, excepte si, amb antelació, justifiquen que no podran accedir al curs.

 • Les persones en situació de llicència per maternitat o paternitat, excedència per maternitat o paternitat o cura de familiars poden participar en els cursos de llengua catalana de l’EBAP.

Desenvolupament dels cursos

 • Es podran incorporar als cursos persones de la llista d’espera un cop començada l’activitat docent, sempre que, d'acord amb el calendari dels cursos, puguin complir els requisits per tenir dret d'examen. L'EBAP comprovarà d'ofici aquesta circumstància i aplicarà, a aquestes persones, un prorrateig per calcular el percentatge mínim de les activitats obligatòries.

 • Al llarg del curs, l’EBAP no informarà, en cap cas, sobre el nombre d’activitats fetes en línia.

 • En cas que s’esdevengui una causa greu, un motiu de força major o una necessitat sobrevinguda que impedeixi la continuïtat en el curs, s’hi podrà renunciar sense perdre la situació de preferència en la selecció per a convocatòries posteriors. Aquestes circumstàncies s’hauran de justificar documentalment.

 • Es poden excloure dels cursos els alumnes que no compleixin les normes elementals de comportament, respecte i consideració cap als professors o tutors, la resta d’alumnes o el personal de l’EBAP.

 • Durant el desenvolupament dels cursos, es poden excloure de la plataforma d’aprenentatge els alumnes que abandonin l’activitat formativa i no puguin assolir els requisits mínims per tenir dret d’examen.

 • Només s’expediran certificats d’assistència a les persones que tenguin dret d’examen. Els certificats d’assistència s’han de sol·licitar a l’adreça formaciollengues@ebap.caib.es una vegada acabats els cursos i publicades les llistes de les persones amb dret d’examen.

Convocatòria de proves

 • Les proves es duran a terme en convocatòria única, que es farà el mes de setembre de 2021, sempre que les autoritats sanitàries ho permetin.

 • Abans d’acabar els cursos, es publicaran a la pàgina web Llengua Catalana EBAP (http://catalaebap.caib.es) i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears les dates concretes, l’horari i els llocs de realització de les proves.

 • Les persones que no compareguin en el lloc, el dia i l’hora fixats per a la convocatòria no podran participar en les proves. En aquest sentit, no es permetrà l’accés a les aules una vegada feta la crida a les persones amb dret d’examen.

 • Si alguna persona amb dret d’examen no pot comparèixer en el lloc, el dia i l’hora fixats a causa d’alguna força major degudament acreditada, se li conservarà el dret d’examen fins a la convocatòria de proves de l’any 2022.

 Requisits per superar les proves

 • Per superar les proves oficials i obtenir el certificat corresponent, s’ha d’obtenir com a mínim el 60 % de la qualificació de cada bloc de la prova.

 • En el cas de les proves en què no s’hagi superat algun bloc o més, no es corregirà ni es puntuarà el bloc de l’expressió escrita.

 • En cas que no se superi el bloc d’expressió i interacció orals, però, en canvi, s’assoleixi la puntuació mínima exigida en tots i cadascun dels blocs corresponents a la part escrita de les proves, es conservarà la qualificació d’apte dels blocs de la prova escrita fins a la convocatòria de proves de l’any 2022. En aquest cas, en la convocatòria de 2022 les persones afectades només s’haurien d’examinar del bloc d’expressió i interacció orals.

 • En cas que no se superi algun dels blocs de la part escrita (comprensió oral i comprensió escrita, domini pràctic del sistema lingüístic o expressió i interacció escrites), però, en canvi, s’assoleixi la puntuació mínima exigida en el bloc d’expressió i interacció orals, es conservarà la qualificació d’apte d’aquest darrer bloc fins a la convocatòria de proves de l’any 2022. En aquest cas, en la convocatòria de 2022 les persones afectades només s’haurien d’examinar dels blocs de la part escrita.

 • Si en la prova del certificat de coneixements de llenguatge administratiu no se supera el bloc d’expressió escrita, però, en canvi, s’assoleix la puntuació mínima exigida en la resta de blocs, es conservarà el dret d’examen fins a la convocatòria de proves de l’any 2022. En aquest cas, les persones afectades hauran de fer la prova sencera.