Torna

Llengua catalana EBAP

Termini d'inscripció tancat

 

Modalitats d’inscripció

1. El personal de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (inclòs el personal del Servei de Salut i el dels cossos docents) i el del seu sector públic instrumental amb accés al Portal de Serveis al Personal, ha de tramitar la sol·licitud per aquest mitjà.

 

2. El personal sense accés al Portal de Serveis al Personal de la CAIB —personal del Servei de Salut, personal administratiu adscrit a centres docents i a la UIB, i personal del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma— i el personal d’altres administracions de l’àmbit territorial de les Illes Balears i de les seves entitats dependents pot tramitar la sol·licitud de dues maneres:

a) Mitjançant la inscripció per internet, amb el tràmit telemàtic

b) Inscripció presencial mitjançant el model de sol·licitud en paper.

En el cas del personal sense accés al Portal de Serveis al Personal, i atesa la situació sanitària actual, és més recomanable l’opció del tràmit telemàtic i evitar, així, l’afluència presencial als punts de registre.

 

Només es permet la inscripció a un curs. Si es detecta que la mateixa persona ha fet diverses sol·licituds, l’EBAP en triarà una aleatòriament, de manera que és important tenir clar, abans de fer la inscripció, quin curs es vol sol·licitar.

   

Requisits d’inscripció

Per inscriure’s a un curs, cal acreditar els coneixements d’un nivell anterior, mitjançant el certificat corresponent, d’acord amb la taula següent:

Curs al qual us voleu inscriure

Requisit

B2

Nivell A2 o B1

C1

Nivell B2

C2

Nivell C1

Llenguatge administratiu

Nivell C1 o nivell C2

A l’efecte d’acreditar el requisit de català, només es reconeixen els certificats expedits per l’EBAP, o els expedits, homologats o declarats equivalents per la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.

A A més d’acreditar el requisit de català que pertoqui, el personal sense accés al Portal de Serveis al Personal de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) i el personal d’altres administracions de l’àmbit territorial de les Illes Balears i de les seves entitats dependents ha de presentar la capçalera de la nòmina del mes anterior a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds o, en cas d’impossibilitat material, la del penúltim mes (gener de 2021 o, subsidiàriament, desembre de 2020).

 

Presentació dels requisits d’inscripció

El personal que tengui les dades actualitzades en el Portal de Serveis al Personal no ha de presentar cap documentació. En el cas que no les tengui actualitzades, ha d’enviar una còpia de la documentació per correu electrònic o per fax.


El personal sense accés al Portal de Serveis al Personal de la CAIB i el personal d’altres administracions de l’àmbit territorial de les Illes Balears i de les seves entitats dependents, ha d’enviar per correu electrònic o per fax la documentació següent:


a) La capçalera de la nòmina del mes anterior a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds o, en cas d’impossibilitat material, la del penúltim mes (gener de 2021 o, subsidiàriament, desembre de 2020).

b) Certificat del nivell de coneixements de llengua catalana que sigui requisit per inscriure’s al curs sol·licitat, tret que s’hagi obtingut el certificat corresponent en alguna convocatòria de l’EBAP, circumstància que s’ha d’indicar en la sol·licitud.

Adreça electrònica de contacte: formaciollengues@ebap.caib.es

Número de fax 971 17 63 19

  

Persones amb dret d’examen de l’any 2020

Els examinands dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2 que en la convocatòria de 2020 no superaren el bloc d’expressió i interacció orals, però, en canvi, assoliren la puntuació mínima dels blocs de la part escrita, i també les que no superaren algun dels blocs de la part escrita però assoliren la puntuació mínima del bloc d’expressió i interacció orals, es podran examinar de la part que no aprovaren en les proves de setembre de 2021. Seran incloses d’ofici en la llista de persones amb dret d’examen i no han de fer cap tràmit previ ni inscriure’s als cursos de 2021.

El mateix passa amb els examinands de llenguatge administratiu que en la convocatòria de 2020 no superaren el bloc d’expressió escrita, però, en canvi, assoliren la puntuació mínima exigida en la resta de blocs de la prova. Aquestes persones hauran de fer la prova sencera i seran incloses d’ofici en la llista de persones amb dret d’examen, per la qual cosa no han de fer cap tràmit previ ni inscriure’s als cursos de 2021.

Les persones que varen sol·licitar la reserva del dret d'examen per a la convocatòria de 2021 a causa de la situació derivada de la COVID-19, podran presentar-se a les proves de setembre de 2021. L'EBAP els podrà requerir la ratificació de la voluntat d'exercir aquest dret.